ISF-forsker Liza Reisel er med i Regjeringens mannsutvalg

Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen kunngjorde 26. august sammensetningen og mandatet for det nye Mannsutvalget, som skal utrede gutter og menns likestillingsutfordringer i Norge. ISF-forsker Liza Reisel deltar i utvalget som skal jobbe sammen frem til våren 2024.

Bilde av ISF-forsker Liza Reisel

Liza Reisel er sosiolog med bred, internasjonal kompetanse på områder knyttet til ulikhet og likestilling, inkludert ulikhet i utdanning og overgang til arbeid, kjønnsdelte utdanningsvalg og det kjønnsdelte arbeidsmarkedet, flerdimensjonal likestillingslovgivning, utdannings- og arbeidsmarkedsutfall blant barn av innvandrere, og helseulikhet. Reisel har lang erfaring med komparative prosjekter, basert på store datasett eller dokumentanalyser.

Likestillingsutfordringer

– Vi ønsker at alle, uavhengig av kjønn, skal ha muligheten til å leve frie og selvstendige liv. Da må vi ta menns særskilte likestillingsutfordringer på større alvor, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen i en presseuttalelse.

Utvalget svarer blant annet på bekymring om økt utenforskap blant gutter og menn. Trettebergstuen peker på enkelte områder hvor gutter og menn møter særskilte utfordringer, som skolegang, foreldreskap og psykisk helse.

Bredt mandat med tredelt formål

Mannsutvalget skal utrede likestillingsutfordringer som menn møter og som er til hinder for et likestilt samfunn.

Mandatet presiserer at «menn er en sammensatt gruppe og at likestillingsutfordringer henger sammen med faktorer som sosial ulikhet (for eksempel inntekt, utdanning, klasse), geografi, etnisitet, generasjonstilhørighet/alder, seksuell orientering, kjønnsuttrykk og funksjonsevne». Utvalget skal også vurdere relevans av normer for maskulinitet og tradisjonelle kjønnsroller for likestillingsutfordringer samt ta hensyn til endringer i mannsroller i senere tid.

Åtte viktige temaer er listet i utvalgets mandat: familie, fritid, helse, vold og seksuell trakassering, utdanning og arbeidsliv, pensjonistliv, integrering og skeives levekår. Under hvert tema følger undertemaer.

Utredningens formål er tredelt. Den skal gi en helhetlig oversikt over menns og gutters likestillingsutfordringer innen de nevnte kategoriene. Videre skal utvalget vurdere om dagens politikk og prosesser ivaretar kjønnsperspektivene tilstrekkelig. Dette skal inkludere en vurdering av «hvorvidt forskning og data gir tilstrekkelig grunnlag for politikkutvikling». På grunnlag av oversikt og vurdering skal utvalget foreslå tiltak som vil bidra til et likestilt samfunn.

Utvalgets arbeidsfrist og sammensetning

Mannsutvalget skal innen 22. mars 2024 levere sin utredning med en helhetlig oversikt og forslag til tiltak.

Utvalget har 17 medlemmer med ulike bakgrunner og kompetanseområder. I tillegg til ISF-forsker Liza Reisel, deltar Jane-Victorius Gipling Bonsaksen, organisasjonsleder, Arne Børke, prosjekteringsleder, Åsta Lovise Håverstad Einstabland, seniorrådgiver, Julie Marie Borna Fossem, orlogskaptein, Brede Paulsen Hangeland, spilleransvarlig, Aili Keskitalo, politisk rådgiver, Idunn Tobiassen Mauseth, prosessoperatør, Aasmund Nordstoga, gardbrukar, Ola By Rise, direktør, Are Saastad, daglig leder, Adam Andreas Bredesen Schjølberg, komiker, Camilla Stoltenberg, direktør, Sylo Taraku, direktør, Wasim Zahid, lege, og Nils-Erik Ulset, fagkonsulent. Utvalget ledes av Claus Moxnes Jervell, faglig sekretær i Fellesforbundet med bakgrunn fra Likestillings- og diskrinmineringsombudet.

Emneord: Likestilling Av Nina Urholt
Publisert 30. aug. 2022 08:01 - Sist endret 30. aug. 2022 08:39