Grunnløse påstander fra Svein Tore Marthinsen

Marthinsen misforstår hvilket tallgrunnlag som er brukt når han påstår at Institutt for samfunnsforskning og Stortinget driver feilinformasjon.

Statsviter Svein Tore Marthinsen går hardt ut på bloggen sin og sosiale medier med en påstand om at «Stortinget og Institutt for samfunnsforskning feilinformerer elever og lærere» om hvordan stemmene fra ulike aldersgrupper av velgere fordeler seg. Marthinsens «korrigering» baserer seg på et annet tallgrunnlag enn det som er brukt av Stortinget og Institutt for samfunnsforskning.

Marthinsen baserer seg på data fra SSB som inneholder informasjon fra flere ulike undersøkelser, blant annet valgundersøkelsen. Tallene på Stortingets hjemmeside er basert på oppdaterte tall fra Stortingsvalgundersøkelsen 2017 og en tilhørende valgkampstudie som Institutt for samfunnsforskning har ansvaret for. Det kunne med fordel vært gjort mer tydelig hva som er datagrunnlaget både hos SSB og på Stortingets nettsider, men det forsvarer ikke Marthinsens sterke påstander rettet mot Stortinget og ISF.

Alle beregninger av denne typen er basert på utvalgsdata – på spørreundersøkelser. Slike data er upresise, de inneholder feilmarginer. Små endringer i måten man analyserer dataene på kan få utslag for resultatene. Hvis man ønsker å replikere (etterprøve) analyser som andre har gjort er det svært viktig at man vet hvilke data som er brukt og hvordan analysene er gjort. Det vet ikke Marthinsen.

Mindre endringer i oppslutningen om enkeltpartier kan gi store utslag i mandatberegninger på Stortinget. Det er en konsekvens av den valgordningen som blir brukt ved Stortingsvalg, og de forutsetningene man må gjøre for å gjennomføre mandatberegninger. Mandatberegningene er derfor upresise, men de kan fungere som en illustrasjon på forskjeller i stemmegivning mellom ulike sosiale grupper

De tallene vi har brukt, samt tilhørende mandatberegninger er i tabellen nedenfor.

Forskere og interesserte borgere som påpeker feil hos andre forskere er noe som helt grunnleggende driver forskningen fremover. ISF er naturligvis ikke feilfrie, og blir gjerne utfordret på datagrunnlag og metode. Men når Marthinsen gjør analyser som ikke samsvarer med våre, er det naturlig å kontakte oss for å forstå hvor feilen ligger. At han i stedet velger å rope ut på bloggen sin og sosiale medier om at dette er «helt ubegripelig» og «sterkt beklagelig» er vanskelig å forstå. Det hadde vært mye bedre for alle parter om han hadde tatt en enkel telefon til oss for å oppklare denne saken.

 

Parti Valgresultatet hvis bare de mellom 18-29 år hadde stemt. Prosent. Mandatfordelingen hvis bare de mellom 18-29 år hadde stemt Endring fra den faktiske mandatfordelingen på Stortinget
Rødt 4,2 7 6
SV 10,6 18 7
AP 22,2 41 -8
V 6,5 10 2
KrF 5,1 8 0
SP 13,9 26 7
H 18 31 -14
FrP 7,9 12 -15
MDG 10,1 16 15
Andre 1,5 0 0
Total 100 169  
N=385      

 

Av Johannes Bergh
Publisert 28. mai 2019 11:19 - Sist endret 28. mai 2019 11:19