English version of this page
Pågående prosjekt

Pathways to Integration: The Second Generation in Education and Work in Norway

Prosjektperiode 2015 - 2018
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10112
Prosjektleder Arnfinn H. Midtbøen

Formål

Innvandringens langsiktige konsekvenser for det norske samfunnet defineres i stor grad av om deres etterkommere inkorporeres i arbeids- og samfunnslivet. Blir etterkommerne kanalisert inn i marginaliserte posisjoner? Eller får de relevant arbeid og posisjoner tilsvarende deres prestasjoner i utdanningssystemet, slik at etnisk bakgrunn på sikt vil spille en mindre sentral rolle i å definere menneskers livssjanser?

I dette prosjektet vil en tverrfaglig sammensatt gruppe av sosiologer, økonomer og antropologer studere veier til integrasjon blant etterkommere av innvandrere i Norge.

Prosjekttilnærming

Prosjektet har fire hoveddeler. For det første undersøker vi betydningen av økonomiske konjunkturer ved foreldrenes innvandringstidspunkt for barnas integrasjon på arbeidsmarkedet. For det andre studerer vi uttellingen av karakterer, samt hvordan familieforhold og transnasjonale ekteskap påvirker sysselsettingsmønstre blant etterkommere. For det tredje undersøker vi om det pågår en form for elitedannelse blant leger, advokater og økonomer innad i etterkommergenerasjonen, og hva som kjennetegner denne elitens veier til lederposisjoner. For det fjerde studerer vi veier inn og ut av arbeidsmarkedet for etterkommere som velger en yrkesfaglig utdanning.

De to første delene bygger på analyser av registerdata, de to siste på omfattende kvalitative casestudier. Prosjektet vil bidra med ny og policy-relevant kunnskap om integrasjonsprosesser og de langsiktige effektene av innvandring på det norske samfunnet.

Prosjektets tredje del inngår som ledd i en pågående, komparativ studie om elitedannelse blant etterkommere av innvandrere i Nederland, Tyskland, Frankrike, Italia, Sverige og USA. Dette prosjektet ledes av professor Maurice Crul ved Erasmus-universitetet i Rotterdam. Professor Crul er også del av det norske prosjektets internasjonale, rådgivende gruppe, sammen med Professor Richard Alba ved City University of New York og Dr. Katharine Charsley ved Universitetet i Bristol.

Medieklipp

Seminar: Se opptak fra seminaret Pathways to integration, på engelsk (livestream.com), 15. november 2018.

Deltakere

Ragni Hege Kitterød Dr. polit. Forsker I 950 50 375 Send e-post
Hilde Lidén Dr. polit. Forsker I 951 23 660 Send e-post
Jørn Ljunggren Ph.d. Forsker II 419 21 291 Send e-post
Arnfinn H. Midtbøen Ph.d. Forsker I 920 82 553 Send e-post
Marjan Nadim Ph.d. Forsker II 916 09 108 Send e-post
Julia Orupabo Ph.d. Forsker II 976 66 787 Send e-post
Marianne Røed Dr. polit. Forsker I 480 39 594 Send e-post
Pål Schøne Dr. polit. Forskningsleder, Arbeid og velferd 986 22 125 Send e-post
Sahra Ali Abdullahi Torjussen Master Vitenskapelig assistent 980 17 240 Send e-post
Janis Umblijs Ph.d. Forsker II 925 27 810 Send e-post

Publikasjoner

  • Marjan Nadim (2017). Familien som ressurs eller hinder? Etterkommerkvinners deltagelse i arbeid. Norsk sosiologisk tidsskrift.  1, s 35- 52
  • Arnfinn Haagensen Midtbøen (2017). Innvandringshistorie som faghistorie: Kontroverser i norsk migrasjonsforskning. Nytt Norsk Tidsskrift.  34, s 130- 149
  • Arnfinn Haagensen Midtbøen (2016). The making and unmaking of ethnic boundaries in the public sphere: The case of Norway. Ethnicities.  18, s 344- 362

Se alle arbeider i Cristin

  • Aud Korbøl & Arnfinn Haagensen Midtbøen (2018). Den kritiske fase. Innvandring til Norge fra Pakistan 1970-1973. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030210.  328 s.

Se alle arbeider i Cristin

  • Ragni Hege Kitterød (2018). En symmetrisk familiemodell - en selvfølge blant unge etterkommere?.
  • Arnfinn Haagensen Midtbøen (2018). Innvandringsforskningen som ble lagt bort. Morgenbladet.
  • Arnfinn Haagensen Midtbøen (2017). Innvandringshistorie som faghistorie: Kontroverser i norsk migrasjonsforskning.
  • Arnfinn Haagensen Midtbøen (2017). Et innvandringsparadoks?. Morgenbladet.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Arbeid, Likestilling, Migrasjon
Publisert 10. aug. 2015 14:24 - Sist endret 11. feb. 2019 11:25