Avsluttet prosjekt

Internett-valg 2013

Prosjektperiode 1995 - 2014
Oppdragsgiver Kommunal- og regionaldepartementet
Prosjektnr. 413108

Medieoppmerksomhet:

Signe Bock Segaard om internettstemmegivning i Sveriges Radio

Evaluering av forsøk med internettstemmegivning 2013

Som ved lokalvalget i 2011, skal det ved stortingsvalget i 2013 gjennomføres et omfattende forsøk med stemmegivning via Internett. Mer enn 250.000 velgere i 12 norske kommuner kan velge å avgi sin stemme via Internett. Evalueringen av forsøket med internettvalg i 2011 gav ikke noe fasitsvar på hvilke demokratiske effekter som følger av internettvalg.

Sluttrapporten Evaluering av forsøket med e-valg 2011 understreket at en slik vurdering dels avhenger av hvilke kriterier som tillegges stor eller liten vekt, dels avhenger den av hvordan de enkelte kriteriene tolkes. Mer konkret ble det i 2011-evalueringen drøftet hvordan praktiske hensyn og mer prinsipielle hensyn kan trekke vurderingen i hver sin retning.

I evalueringen av forsøket med internettstemmegivning ved stortingsvalget 2013 er det særlig de praktiske sidene ved internettvalg som skal belyses. Vi vil i den forbindelse følge opp og utdype de delene av evalueringen fra 2011 som belyser valgdeltagelse, valgets tilgjengelighet, tillit og holdninger til internettstemmegivning, samt hemmelig valg ut fra et velgerperspektiv (i motsetning til et juridisk perspektiv). Kort sagt vil vi belyse forsøket med internettvalg 2013 som et demokratiprosjekt.

Evalueringen av forsøket i 2013 gjennomføres som et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for samfunnsforskning og Uni Rokkansenteret på oppdrag fra Kommunal- og regionaldepartementet. I tillegg vil prosjektet ha et tett samarbeid med Stortingsundersøkelsen 2013.

Deltakere

Johannes Bergh Ph.d. Forsker II 943 88 242 Send e-post
Rune Karlsen Ph.d. Forsker I, bistilling Send e-post
Jo Saglie Dr. polit. Forsker I 991 62 131 Send e-post
Signe Bock Segaard Ph.d. Forsker II 994 28 724 Send e-post
Publisert 24. mai 2013 14:04 - Sist endret 24. sep. 2018 14:18