English version of this page
Avsluttet prosjekt

Health communication regimes (HeCoRe)

Helse, medier og makt 

Prosjektperiode 2016 - 2020
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10161 / NFR: 258993
Prosjektleder Kjersti Thorbjørnsrud

Prosjekttilnærming

Dette prosjektet undersøker medienes framstillinger av helse, sunnhet, sykdom og medisin. Det studerer hvordan medienes dekning av helsestoff har endret seg over tid, hvordan helsenyheter varierer mellom land, og hvordan ulike aktører – fra individuelle pasienter til interesseorganisasjoner og legemiddelindustri, uttrykker seg og sine i interesser i tradisjonelle medier og på nye medieplattformer. 

Prosjektet utforsker hva ulike fokus, utvalg og genre i mediene kan fortelle om endrede forestillinger og maktforhold knyttet til helse og medisin. Ett viktig fokus er hvordan en tilsynelatende større åpenhet knyttet til sykdom har utviklet seg over tid, og hvordan nye stemmer utfordrer tradisjonelle kunnskaps- og kommunikasjonsregimer.

Spesielt er vi interessert i hvordan personlige fortellinger preger mediatiseringen av helse i dag, og hvordan disse fortellingene representerer kanaler for innflytelse for gamle og nye aktører.

Delprosjekter

1. Historisk analyse av helse i mediene: Mening og makt over tid.

Her analyserer vi hvordan helse og sykdom har blitt dekket i norske medier siste 50 år. Vi undersøker hvem som uttaler seg om helse, hvilken autoritet og kunnskap som formidles og hvordan stigma og ekskludering kommer til uttrykk.

Delprosjektet utforsker medienes representasjoner av liv, helse, sunnhet, død, alderdom, fremtid, framskritt, risiko, diagnoser og behandling i lys av fremveksten av en sterk velferdsstat, medisinsk og teknologisk utvikling, individualisering og mediatisering.(Leder: Espen Ytreberg)  

2. Helsejournalistikk i vestlige land

I dette delprosjektet sammenlignes dekningen av helsestoff i utvalgte vestlige land i dag. Fokus settes på forskjeller og likheter når det gjelder kildebruk, fokus på ulike sykdommer, aktører, interesser, genre og formater.

Ønsket er å forstå hvordan globale trender som fremveksten av en sterk legemiddelindustri og biovitenskap, samt digitalisering og transnasjonale medier setter sitt preg på dekningen av helse, opp mot nasjonale forskjeller knyttet til offentlige helse- og velferdssystemer, markedsdominans og ulike systemer for lobbyisme og påvirkning fra interessegrupper.(Leder: Daniel C Hallin)

3. Mediepraksiser og strategier i dagens helse-Norge

Denne delen av prosjektet er etnografisk og basert på feltarbeid. Vi undersøker hvordan ulike aktører jobber strategisk for å påvirke mediedekningen av helse og hvordan de utnytter nye muligheter i endrede medielandskap.

Vi utforsker organiserte interesser som helseprofesjoner og pasientorganisasjoner samt enkeltindividers erfaringer med å være i mediene. Vi ønsker å belyse hva det koster og hva det krever å tilpasse seg medienes kommunikasjonsregimer og også hvilke aktører og hvilke former for kunnskap og innsikt som fortrenges.(Leder: Tine Ustad Figenschou)

4. Teori om mediemakt og helse

Det er et mål med prosjektet å bidra til teoriutvikling. Denne delen av prosjektet drøfter, tester og utvikler teoretiske perspektiver på medienes mulig økende innflytelse og hvordan mediene spiller sammen med, forsterker eller svekker andre instititusjoner, aktører og kunnskapsregimer.(Leder: Bernard Enjolras)

Relevante publikasjoner

Briggs, C. L., & Hallin, D. C. (2016). Making Health Public: How News Coverage Is Remaking Media, Medicine, and Contemporary Life. London and New York: Routledge.

Hallin, D. C., Brandt, M., & Briggs, C. L. (2013). Biomedicalization and the public sphere: Newspaper coverage of health and medicine, 1960s–2000s. Social Science & Medicine, 96(0), 121-128. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.07.030

Hallin, D. C., & Briggs, C. L. (2015). Transcending the medical/media opposition in research on news coverage of health and medicine. Media, Culture & Society, 37(1), 85-100.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Bernard Enjolras Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Ph.d. 976 89 237 bernard.enjolras@samfunnsforskning.no
Kjersti Thorbjørnsrud Forsker I Ph.d. 951 09 236 kjersti.thorbjornsrud@samfunnsforskning.no
Espen Ytreberg (UiO)
Tine Ustad Figenschou (HiOA)
Daniel C. Hallin (UCSD)
Helge Jordheim (UiO)
Anne Helen Kveim Lie (UiO)
Nanna Alida Fredheim

Publikasjoner

 • Lånkan, Kjersti & Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). TV Inside the Psychiatric Hospital: Patient Experiences. International Journal of Communication. 16, s. 130–147.
 • Thorbjørnsrud, Kjersti & Lånkan, Kjersti Blehr (2022). ‘Someone should have looked after us’: the boundary work of mental health disclosure on TV. Media, Culture and Society. doi: 10.1177/01634437211069970.
 • Larsen, Anna Grøndahl; Figenschou, Tine Ustad & Thorbjørnsrud, Kjersti (2022). Når saken tas i mediene: mediedramaturgi og handlingsrom i lokale helsekonflikter. Norsk Medietidsskrift. 29(1), s. 1–15. doi: 10.18261/nmt.29.1.2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Figenschou, Tine Ustad; Thorbjørnsrud, Kjersti & Hallin, Daniel C. (2021). Whose stories are told and who is made responsible? Human-interest framing in health journalism in Norway, Spain, the U.K. and the U.S. Journalism - Theory, Practice & Criticism. doi: 10.1177/14648849211041516. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thorbjørnsrud, Kjersti & Ytreberg, Espen (2020). A Human Interest Economy: The Strategic Value of Turning Ordinary People into Exemplars in the News Media. Journalism Studies. 21(8), s. 1093–1108. doi: 10.1080/1461670X.2020.1720520. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fredheim, Nanna Alida (2020). Life, death or drugs: Actor framing power on the news media coverage of health care policy. European Journal of Communication. doi: 10.1177/0267323120978721. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fredheim, Nanna Alida (2020). Dancing in the Dark: Source Coordination and Strategic Media Alliances in the Health Field. Journalism Studies. 22(1), s. 96–113. doi: 10.1080/1461670X.2020.1861475. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hallin, Daniel C.; Figenschou, Tine Ustad & Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). Biomedicalization and Media in Comparative Perspective: Audiences, Frames, and Actors in Norwegian, Spanish, U.K. and U.S. Health News. The International Journal of Press/Politics. doi: 10.1177/1940161220960415.
 • Figenschou, Tine Ustad & Thorbjørnsrud, Kjersti (2020). “Hey there in the Night”: The Strategies, Dilemmas and Costs of a Personalized Digital Lobbying Campaign. I Hornmoen, Harald; Fonn, Birgitte Kjos; Hyde-Clarke, Nathalie & Hågvar, Yngve Benestad (Red.), Media Health. The Personal in Public Stories. Universitetsforlaget. s. 165–185. doi: 10.18261/9788215040844-2020-9.
 • Fredheim, Nanna Alida & Figenschou, Tine Ustad (2020). Changing priorities, hybrid campaigns: interest groups’ perceptions of gains and risks in the new media landscape. Interest Groups & Advocacy. s. 1–23. doi: 10.1057/s41309-020-00089-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ytreberg, Espen (2019). Control over stories of illness and life: the case of a media participant turned media professional. Nordicom Review. 40(2), s. 37–48. doi: 10.2478/nor-2019-0023. Fulltekst i vitenarkiv
 • Figenschou, Tine Ustad & Fredheim, Nanna Alida (2019). Interest groups on social media: Four forms of networked advocacy. Journal of Public Affairs. doi: 10.1002/pa.2012. Fulltekst i vitenarkiv
 • Jordheim, Helge (2017). Zukunft in der Altersforschung des 20. Jahrhunderts. I Hölscher, Lucian (Red.), Die Zukunft des 20. Jahrhunderts. Dimensionen einer historischen Zukunftsforschung.. Campus Verlag. s. 159–178.

Se alle arbeider i Cristin

 • Figenschou, Tine Ustad; Larsen, Anna M. Grøndahl & Thorbjørnsrud, Kjersti (2018). Lokal helse og omsorg i mediene: Mediepåvirkning på nært hold. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Figenschou, Tine Ustad (2021). Helse og sykdom i mediene: Dominerende framstillinger, særnorske trekk .
 • Ytreberg, Espen (2019). Control over stories of illness and life: the case of a media participant turned media professional.
 • Ytreberg, Espen (2019). The case economy: making patients cases out of medical patients.
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2019). The Human Interest Economy: Making media cases out of patients.
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2019). Sykdom og helse i mediene.
 • Figenschou, Tine Ustad & Fredheim, Nanna Alida (2019). Interest groups’ media and social media lobbying.
 • Ytreberg, Espen (2019). Hva kan dataassisterte søk si oss om det som har skjedd med norsk offentlig tale om helse og sykdom siden krigen?
 • Thorbjørnsrud, Kjersti (2018). Personlig sykdom er gull verdt for mediene. [Avis]. Morgenbladet.
 • Figenschou, Tine Ustad; Fredheim, Nanna Alida; Thorbjørnsrud, Kjersti & Ytreberg, Espen (2018). The use of digital and mainstream media lobbying health interests.
 • Jordheim, Helge (2017). Aging in the Context of New Lifetimes.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Velferd, Valg og demokrati, Sivilsamfunn, Medier og offentlighet
Publisert 21. juni 2017 09:36 - Sist endret 12. feb. 2021 14:31