English version of this page
Pågående prosjekt

Frivillige organisasjoner i lokal beredskap (VOLEM)

Godt koordinert samarbeid med frivillige aktører er ofte nødvendig for å håndtere akutte hendelser som flom, skogbrann eller søk etter savnede personer. Forskningsprosjektet studerer frivillige aktørers rolle i lokalt beredskaps- og redningsarbeid i Norge og Danmark.

Prosjektperiode Januar 2020 - desember 2022
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10351 / NFR: 296064
Prosjektleder Marte Winsvold

Prosjektbakgrunn

Godt koordinert samarbeid med frivillige aktører er ofte nødvendig for å håndtere akutte hendelser som flom, skogbrann eller søk etter savnede personer.

Forskningsprosjektet Frivillige organisasjoner i lokal beredskap (VOLEM) studerer frivillige aktørers rolle i lokalt beredskaps- og redningsarbeid i Norge og Danmark, med spesielt fokus på samarbeidet mellom frivillige beredskapsorganisasjoner, offentlige beredskapsetater og lokale myndigheter.

Prosjekttilnærming

Prosjektet vil frembringe kunnskap om hvordan beredskapssamarbeidet mellom frivillige organisasjoner og offentlige aktører fungerer på lokalt nivå i Norge og Danmark og hvordan slikt frivillig-offentlig samarbeid kan organiseres på måter som resulterer i god lokal beredskapskapasitet. Tillits betydning for godt beredskapssamarbeid og betingelsene for at tillitsfulle relasjoner skal utvikles, vil få spesiell oppmerksomhet. Prosjektet vil også undersøke bærekraften i den norske samvirkemodellen ved å kartlegge de frivilliges motivasjon til å delta i denne formen for spesielt krevende frivillig arbeid.

Forskningsspørsmålene vil bli belyst gjennom komparative casestudier, samt gjennom landsdekkende spørreundersøkelser til frivillige i beredskapsorganisasjoner og til offentlige beredskapsaktører.

Delprosjekter

1. Frivilliges motivasjon for å delta i beredskapsarbeid

Gjennom intervjuer med norske og danske frivillige og en spørreundersøkelse til norske frivillige undersøker vi de frivilliges motiver for å delta i beredskapsarbeid og hvordan motivasjonen påvirkes av ulike rammebetingelser.

2. Den frivillig-offentlige samarbeidsprosessen

Gjennom casestudier i norske og danske kommuner undersøker vi betydningen beredskapshendelsens karakter, av måten samarbeidet er organisert på og av tidligere samarbeidserfaring.

3. Tillits rolle i frivillig-offentlig beredskapsarbeid

Gjennom casestudier og deltakende observasjon studerer vi hvilken betydning tillit har for samarbeidet mellom frivillige og offentlige beredskapsaktører, samt hva som skal til for gode tillitsrelasjoner skal utvikles og opprettholdes.

4. Beredskapskapasitet

Basert på datakildene fra de andre delprosjektene undersøker vi her hvordan og under hvilke betingelser samarbeid fører til økt beredskapskapasitet på lokalt nivå.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Bernard Enjolras Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Ph.d. 976 89 237 bernard.enjolras@samfunnsforskning.no
Vibeke Wøien Hansen Forsker II Ph.d 920 27 149 v.w.hansen@samfunnsforskning.no
Håkon Solbu Trætteberg Forsker II Ph.d. 920 54 308 h.s.tratteberg@samfunnsforskning.no
Marte Winsvold Forsker II Ph.d. 930 33 752 m.s.winsvold@samfunnsforskning.no
Dag Wollebæk Forsker I Ph.d. 464 33 306 dag.wollebak@samfunnsforskning.no
Christian Lo (Nordlandsforskning)
Asbjørn Røiseland (Nord universitet)
Andreas Hagedorn Krogh (Roskilde Universitet)

Publikasjoner

  • Hansen, Vibeke Wøien (2021). Frivillig helseberedskap i endring: Hva sier forskningen?
  • Winsvold, Marte Slagsvold (2021). Kunsten å ta imot hjelp. Kommunal rapport.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Sivilsamfunn
Publisert 26. mars 2019 12:59 - Sist endret 28. jan. 2021 07:53