English version of this page
Pågående prosjekt

Aktivt likestillingsarbeid

Offentlige myndigheters og arbeidsgiveres aktivitets- og redegjørelsesplikt etter likestilling- og diskrimineringsloven. Prosjektet er en del av CORE – Senter for likestillingsforskning.

Prosjektperiode 2022 - 2026
Prosjektnr. 10623
Prosjektledere Mari Teigen, Runa B. Myklebust
Bilde av to spørreskjema med tittel "Likestilling" og en data med en graf

Prosjektbakgrunn

Alle norske virksomheter har en lovbestemt plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering, kalt aktivitets- og redegjørelsesplikten (ARP). Plikten omfatter å jobbe mot diskriminering og å fremme likestilling på flere grunnlag: kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder og andre vesentlige forhold ved en person.

Prosjektformål

Prosjektets formål er å utvikle ny kunnskap om offentlige myndigheter og arbeidsgiveres aktivitets- og redegjørelsesplikter. Problemstillinger som prosjektet søker å svare på er: Hvilken betydning har pliktene til aktivt likestillingsarbeid i arbeidsgiveres og offentlige myndigheters arbeid med likestilling og mangfold? Hvordan forstås og etterleves pliktene? Hvilke faktorer hemmer og fremmer virksomheters arbeid med aktivt, målrettet og planmessig likestillingsarbeid?

Prosjekttilnærming

Forskningsspørsmålene skal besvares ved hjelp av kvalitative intervju med arbeidsgivere, analyse av offentlige dokumenter, studier av konsekvenser av ARP gjennom registerdata og rettsvitenskapelige analyser av håndheving av lovverket. I tillegg til de empiriske undersøkelsene skal prosjektet sammenfatte foreliggende forskning og utvikle den teoretiske forståelsen av flerdimensjonale mangfoldstiltak i en norsk kontekst.

Deltakere

Runa Brandal Myklebust Ph.d. Forsker II 481 80 013 Send e-post
Marjan Nadim Ph.d. Forsker I 916 09 108 Send e-post
Julia Orupabo Ph.d. Forsker II 976 66 787 Send e-post
Liza Reisel Ph.d. Forsker I 975 71 460 Send e-post
Mari Teigen Dr. polit. Forsker I, Leder for CORE – Senter for likestillingsforskning 482 07 137 Send e-post
Janis Umblijs Ph.d. Forsker II 925 27 810 Send e-post
Emneord: Arbeid, Likestilling
Publisert 22. feb. 2022 08:39 - Sist endret 7. des. 2022 10:54