English version of this page
Avsluttet prosjekt

Å håndtere fleksibilitet

Tilpasninger til det nye pensjonssystemet og konsekvenser over livsløpet.

Prosjektperiode Januar 2018 - desember 2020
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10205 / NFR: 270874
Prosjektleder Anne Skevik Grødem

I dette prosjektet skal vi studere hvordan befolkningen tilpasser seg det nye pensjonssystemet. Vi ser særlig på hvordan ulike grupper bruker den fleksibiliteten som ligger i systemet – både med tanke på spareatferd, og ulike kombinasjoner av pensjonsuttak og yrkesaktivitet. Slike tilpasninger vil ha betydelige konsekvenser for økonomisk sikkerhet og levekår i pensjonisttilværelsen. Vi kombinerer kvantitative registerdata-analyser med kvalitative intervjuer med personer som nærmer seg pensjonsalderen. Vi skal også se på innvandreres situasjon i det nye pensjonssystemet, og på samspillet mellom folketrygdens ordninger og tjenestepensjonene / AFP.

Prosjekttilnærming

Prosjektet er organisert i tre moduler. Modul A inneholder tre studier som alle bruker registerdata i kombinasjon med mikrosimuleringsmodellen MOSART. Den første studien ser på hvordan ulike grupper kombinerer jobb og pensjonsuttak, den andre på forskjeller i spareatferd mellom generasjoner, og den tredje på pensjonsopptjening i ulike innvandrergrupper.

I modul B skal vi oppdatere og analysere et unikt datasett som kombinerer simuleringer av yrkeskarrierer med opplysninger om tjenestepensjon og AFP-dekning. Disse dataene kan brukes til å gjøre oppdaterte analyser av samspillet mellom de tre pensjonstypene og se på hvordan dette slår ut i den samlede fordelingen.

Hensikten med modul C er å studere enkeltpersoners pensjonsplanlegging med tanke på forventninger, planer og tilpasninger blant individer som nærmer seg pensjonsalderen (62 år), og individer i alderen 62–67 som har begynt å ta ut alderspensjon mens de fortsatt jobber. Denne modulen vil gi kvalitativ informasjon om noen av de samme temaene som tas opp i de to første studiene i modul A og i modul B.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Anne Skevik Grødem Forsker I Dr. polit. 920 56 232 a.s.grodem@samfunnsforskning.no
Sigtona Halrynjo Forsker II Ph.d. 481 21 698 sigtona.halrynjo@samfunnsforskning.no
Ragni Hege Kitterød Forsker I Dr. polit. 950 50 375 hege.kitterod@samfunnsforskning.no
Axel West Pedersen
Elin Halvorsen
Jon M. Hippe

Publikasjoner

 • Grødem, Anne Skevik & Kitterød, Hege (2021). Combining Work and Pension in Norway: Gathering Information and Imagining the Future. Nordic Journal of Working Life Studies. s. 1–19. doi: 10.18291/njwls.127972. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik & Kitterød, Hege (2021). Older workers imagining retirement: the collapse of agency, or freedom at last? Ageing & Society. doi: 10.1017/S0144686X20002044. Fulltekst i vitenarkiv
 • Pedersen, Axel West & Schøyen, Mi Ah (2021). Welfare state redistribution between overlapping generations – normative theories applied to two contemporary debates. I Falch-Eriksen, Asgeir; Takle, Marianne & Britt, Slagsvold (Red.), Generational Tensions and Solidarity Within Advanced Welfare States. Routledge. s. 19–37. Fulltekst i vitenarkiv
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Arbeidslinja – nå også for 70-åringer? Eldre arbeidstakeres tanker om lønnsarbeid, pensjon og det gode liv. Søkelys på arbeidslivet. 37(4), s. 252–266. doi: 10.18261/issn.1504-7989-2020-04-03. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Pedersen, Axel West (2021). The Norwegian pension reform miracle and the trilemma of minimum protection in old age .
 • Pedersen, Axel West (2021). Bidrar folketrygdens pensjonssystem til inntektsutjevning i et livsløpsperspektiv?
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Seniorenes tanker om pensjonisttilværelsen- hva forteller de oss om betingelsene for fortsatt yrkesaktivitet? .
 • Grødem, Anne Skevik (2020). Yrkesaktiv etter 55 - Hva vet vi om individuell atferd og tilpasninger og hva virker av arbeidsgivers tiltak? .
 • Kitterød, Ragni Hege (2020). Pensjonsuttak og yrkesavgang – seniorers betraktninger om penger og tid.
 • Pedersen, Axel West (2020). Arbeiderpartiet tar feil om samordningsfella. [Fagblad]. Fagbladet.
 • Pedersen, Axel West (2020). Hva er et godt pensjonssystem? Økonomisk, sosial og politisk bærekraft.
 • Pedersen, Axel West (2019). Noen vil tape 1–2 millioner kroner i pensjon hvis de jobber frem til fylte 73 år . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Pedersen, Axel West (2019). Velferdsstat og fordeling mellom generasjoner.
 • Pedersen, Axel West (2019). The price of sustainability.
 • Pedersen, Axel West (2019). Pensjonsreformen åtte år etter - dilemma og veivalg.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Velferd
Publisert 23. mars 2020 14:17 - Sist endret 12. feb. 2021 14:37