English version of this page
Pågående prosjekt

Inclusion of Children and Youth in Organized Leisure in Local Communities in Norway (ICYVOL)

Norsk tittel: Inkludering av barn og unge i organiserte fritidsaktiviteter i norske lokalsamfunn

Prosjektet (ICYVOL) undersøker faktorene som utover individuelle og familieressurser genererer ulikheter knyttet til barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.

Dette prosjektet er en del av Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor.

Prosjektperiode April 2021 - mars 2025
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10524 / NFR: 320702
Prosjektleder Bernard Enjolras
Barn spiller fortball

Prosjektbakgrunn

Empiriske studier understreker den positive innflytelsen strukturerte fritidsaktiviteter har på barn og unges forskjellige utviklingsresultater, inkludert forbedring av livskvalitet, sosiale nettverk og selveffektivitet; borgerlig engasjement og fremtidige livssjanser og arbeidslivsmuligheter i voksen alder; og forebygging av sosialt marginalisering så vel som mental helse og problematferd.

Flere studier har vist en klar sammenheng mellom deltakelse og nivåer av økonomisk, sosial og kulturell kapital i familien. Det er imidlertid mangel på kunnskap om mekanismer som fører til ulikhet i deltakelse og hvordan disse utvikler seg over tid og tidsammenhenger.

Prosjektformål

Prosjektet (ICYVOL) undersøker faktorene som utover individuelle og familieressurser genererer ulikheter knyttet til barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter. Barn og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter har positive effekter på deres psykososiale utvikling og livssjanser, samt bidrar til forebygging av helse og sosiale problemer. Barn og ungdoms deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter avtar imidlertid med alderen og varierer betydelig mellom sosioøkonomiske og etniske grupper.

Undersøkelser av ulikheter utover individuelle og familieressurser innebærer å ta i betraktning aggregerte sosioøkonomiske faktorer på nabolagsnivå, aktivitetstilbudet fra lokale frivillige organisasjoner, samt effekten av nasjonale og lokale offentlige policyer.

Med dette formålet undersøker prosjektet:

 1. for det første, effekten av nabolagsulikheter på barne- og unges deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter.
 2. For det andre undersøker prosjektet de organisatoriske barrierer og drivere for deltakelse på lokalt nivå.
 3. For det tredje studerer prosjektet effekten av nasjonale og lokale tiltak på deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter, og ser spesielt på den lokale implementeringen av "fritidskortet" –en finansiell støtteordning som skal brukes til fritidsaktiviteter.
 4. Til slutt utarbeider prosjektet – i samarbeid med prosjektpartnere (Oslo og Haugesund kommuner, Frivillighet Norge og LNU)—et diagnostikkverktøy som vil støtte under praktikernes lærings- og innovasjonskapasitet.

Prosjekttilnærming

For dette formålet bruker prosjektet surveys- og registerdata kombinert med kvalitative undersøkelser (basert på intervjuer og dokumentanalyser) på individs- og lokalsamfunnsnivåer. I tillegg anvender prosjektet et kvasieksperimentell design i sammenhengen med den nåværende implementeringen av fritidskortordningen. 

Prosjektets organisering

 • WP1: Forklaring av deltakelses ulikheter og barrierer i fritidsaktiviteter blant ungdom i Norge - individs og kontekstuelle egenskaper.
 • WP2: Strukturelle effekter av organisasjonenes lokale sammensetning og strategier for inkludering av ungdom i forskjellige nabolag.
 • WP3: Lokale og nasjonale policyer for inkludering av ungdommer i frivillighet og fritidsaktiviteter.
 • WP4: Kunnskapsbygging og utvikling av et diagnostisk verktøy for analyse og forbedring av strategier for inkludering av barn og unge i organisert fritid.

Tilnærming til samarbeid

Interaktiv forskning: (”forskning sammen med involverte”):

 • Kunnskapsutvikling i samspill mellom forskere og praktikere innenfor rammen av et system som bidrar til gjensidig læring.

Interaktiv forsknings tredelte mål: 

 • Vitenskapelig: bidra til langsiktig kunnskap og teoriutvikling
 • Praktisk: bidra til utviklings- og endringsprosesser i organisasjoner
 • Pedagogisk: bidra til felles kompetanseutvikling mellom forskere og praktikere

Underleverandør i prosjektet, innovasjonsstudioet Æra Strategic Innovation (ideelt konsulent firma) vil legge til rette for interaksjonene mellom forskerteamet og praksisfeltet (partnere og lokale aktører) og vil bidra til utarbeidelsen av diagnostikkverktøyet.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Daniel Arnesen Forsker II Ph.d. 415 57 586 daniel.arnesen@samfunnsforskning.no
Bernard Enjolras Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Ph.d. 976 89 237 bernard.enjolras@samfunnsforskning.no
Audun Fladmoe Forsker II Ph.d. 924 82 023 audun.fladmoe@samfunnsforskning.no
Vibeke Wøien Hansen Forsker II Ph.d 920 27 149 v.w.hansen@samfunnsforskning.no
OsloMet
Frivillighet Norge
Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner
Oslo kommune
Haugesund kommune

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Emneord: Velferd, Migrasjon, Sivilsamfunn
Publisert 6. mai 2021 15:01 - Sist endret 29. okt. 2021 10:52