English version of this page
Pågående prosjekt

Lokalvalgundersøkelsen 2019 og 2023

Prosjektperiode 2019 - 2024
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10341 / NFR: 294597
Prosjektledere Jo Saglie, Signe Bock Segaard
bilde av mann i valglokale

Bilde: Colourbox.com.

Prosjekttilnærming

Dette prosjektet tar sikte på å tilføre både kontinuitet og fornyelse til de norske lokalvalgundersøkelsene, som har blitt gjennomført siden 1995. Gjennom hele denne perioden har prosjektet blitt ledet av Institutt for samfunnsforskning i Oslo, i nært samarbeid med andre forskningsinstitusjoner. Vi bygger videre på denne serien av tidligere studier. Forskningsdesignet bygger også på tidligere undersøkelser, og en velgerundersøkelse gjennomført etter lokalvalget er fortsatt vår viktigste datakilde.

Prosjektformål

Hovedpublikasjonen fra undersøkelsene i både 2019 og 2023 blir en norsk bok som skal være av høy kvalitet, og gjøre forskningsresultater lett tilgjengelige for beslutningstakere, studenter og allmennheten, inkludert media.

Et like viktig mål er å fornye norsk lokalvalgforskning. Nye metoder blir tatt i bruk, og forskning på nye temaer skal fange opp utviklingstrekk i norsk lokalpolitikk. Kommunereformen blir et viktig bakteppe for undersøkelsen. Siden de fleste kommunesammenslåingene finner sted mellom lokalvalgene i 2019 og 2023, er det en unik mulighet til å undersøke hvordan sammenslåingene påvirker politisk adferd og politiske holdninger.

Den viktigste fornyelsen i 2019-2023-prosjektet er likevel økt internasjonalisering. Det finnes i dag ikke noe internasjonalt nettverk av lokalvalgundersøkelser. Internasjonalt samarbeid mellom lokalvalgundersøkelser i ulike land må derfor starte fra grunnen av, og vi ønsker å bidra til å bygge opp et slikt nettverk. Vårt utgangspunkt er de danske lokalvalgundersøkelsene, som er ganske sammenlignbare med de norske.

Videre er det danske prosjektet i ferd med å etablere et internasjonalt nettverk av slike undersøkelser, i samarbeid med polske og belgiske forskere. Å sammenligne Norge med Danmark vil gjøre det mulig å utnytte de norske lokalvalgundersøkelsenes komparative potensial bedre enn før, og gir oss en viktig rolle innenfor sammenlignende lokalvalgforskning.

Datahåndteringsplan

Det er utarbeidet en datahåndteringsplan for prosjektet. For mer informasjon om planen, ta kontakt med prosjektlederne.

Arrangement

Valg i nye kommuner: Hva skjedde ved valget i 2019?

23. juni lanseres boka Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg? Boka presenterer resultater fra Lokalvalgundersøkelsen 2019, og er samtidig en statusrapport for det norske lokaldemokratiet.

På dette lanseringswebinaret presenterer forskerne noen hovedfunn, med kommentarer fra kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, KS-nestleder Gunn Marit Helgesen og VGs politiske kommentator Tone Sofie Aglen.

Boka utgis med åpen tilgang.

Les mer om arrangementet.

Medieklipp

Nyhetssak: Mer forskning på lokaldemokratiet, 25. oktober 2018

Se også:

Personvern

Prosjektet er godkjent av vårt personvernombud NSD. Det er gjennomført en personvernkonsekvensvurdering (DPIA). NSD-referanse er 849562.

Dersom du ønsker mer informasjon om prosjektets behandling av personopplysninger, kan du kontakte vårt eksterne personvernombud i NSD.

Du kan lese mer om dine rettigheter i vår personvernerklæring. Se også Personvern og etikk i vår forskning.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Johannes Bergh Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn Ph.d. 943 88 242 johannes.bergh@samfunnsforskning.no
Tor Bjørklund Tilknyttet forsker Dr. philos. 408 99 922 tor.bjorklund@stv.uio.no
Rune Karlsen Forsker I, bistilling Ph.d. rune.karlsen@samfunnsforskning.no
Lawrence E. Rose Professor emeritus Ph.d. 482 88 459 974 19 695 l.e.rose@stv.uio.no
Jo Saglie Forsker I Dr. polit. 991 62 131 jo.saglie@samfunnsforskning.no
Signe Bock Segaard Forsker II Ph.d. 994 28 724 signe.b.segaard@samfunnsforskning.no
Kari Steen-Johnsen Forsker I Dr. Scient 906 49 417 kari.steen-johnsen@samfunnsforskning.no
Marte Winsvold Forsker II Ph.d. 930 33 752 m.s.winsvold@samfunnsforskning.no
Dag Wollebæk Forsker I Ph.d. 464 33 306 dag.wollebak@samfunnsforskning.no
Jan Erling Klausen (NIBR)
Bjarte Folkestad (HiVolda)
Hilmar Rommetvedt (Norce)
Dag Arne Christensen (Norce)
Sveinung Arnesen (Norce)
Anne Lise Fimreite (UiB)
Elisabeth Bakke (UiO)

Publikasjoner

 • Rune Karlsen & Kari Steen-Johnsen (2021). Nyheter, sosiale nettverk og lokalpolitisk orientering i lokalvalgkamp, I: Signe Bock Segaard; Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202727840.  Kapittel 5.  s 117 - 142
 • Johannes Bergh; Dag Arne Christensen & Tor Helge Holmås (2021). Mobiliseringsvalget 2019: Hadde kommunereformen noen betydning?, I: Jo Saglie; Signe Bock Segaard & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202727840.  Kapittel 4.  s 87 - 115
 • Dag Arne Christensen; Bjarte Folkestad & Jacob Aars (2021). Nasjonale partier og lokale lister i kommunestyrevalgene 2015 og 2019, I: Signe Bock Segaard; Dag Arne Christensen & Jo Saglie (red.),  Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202727840.  Kapittel 3.  s 63 - 85
 • Jo Saglie; Johannes Bergh; Jens Petter Gitlesen & Hilmar Rommetvedt (2021). Hva skjedde ved valget? Nasjonale trender og lokale variasjoner, I: Signe Bock Segaard; Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202727840.  Kapittel 2.  s 27 - 61
 • Signe Bock Segaard & Hilmar Rommetvedt (2021). Hvem skal bestemme for oss? Velgernes syn på lokalpolitisk representasjon, I: Jo Saglie; Dag Arne Christensen & Signe Bock Segaard (red.),  Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202727840.  s 171 - 200
 • Elisabeth Bakke & Bjarte Folkestad (2021). Representasjon i nye storkommunar: Forgubbing og sentrumsdominans eller status quo?, I: Signe Bock Segaard; Jo Saglie & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202727840.  Kapittel 8.  s 201 - 208
 • Jan Erling Klausen; Lawrence E Rose & Marte Slagsvold Winsvold (2021). Kommunereformen – en reform uten konsekvenser?, I: Jo Saglie; Signe Bock Segaard & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202727840.  Kapittel 6.  s 143 - 169
 • Marte Slagsvold Winsvold (2021). Hva kjennetegner velgere med høy lokalpolitisk tillit?, I: Jo Saglie; Signe Bock Segaard & Dag Arne Christensen (red.),  Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202727840.
 • Sveinung Arnesen; Anne Lise Fimreite & Jacob Aars (2021). Loddet er kastet: Om bruken av innbyggerpaneler i lokalpolitikken, I: Signe Bock Segaard; Dag Arne Christensen & Jo Saglie (red.),  Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202727840.  Kapittel 10.  s 253 - 283
 • Johannes Bergh; Dag Christensen & Richard Matland (2020). Inviting immigrants in: Field experiments in voter mobilization among immigrants in Norway. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy.  66
 • Signe Bock Segaard & Jo Saglie (2020). A gender-generation gap in political representation? The contingent impact of preference voting in Norwegian municipal elections. Local Government Studies.  47, s 145- 165
 • Jonas Stein; Bjarte Folkestad; Jacob Aars & Dag Arne Christensen (2020). The 2019 local and regional elections in Norway: The periphery strikes again. Regional & Federal Studies.
 • Elisabeth Bakke (2019). Etter kommunereformen: partiorganisering og nominasjon i «nye Asker», I: Elin Haugsgjerd Allern; Øyvind Østerud & Jo Saglie (red.),  Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03431-7.  Kapittel 4.  s 57 - 69
 • Johannes Bergh; Dag Arne Christensen & Richard E. Matland (2019). When is a reminder enough? Text message voter mobilization in a European context. Political Behavior.  s 1- 21

Se alle arbeider i Cristin

 • Jo Saglie; Signe Bock Segaard & Dag Arne Christensen (red.) (2021). Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202727840.  288 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Dag Arne Christensen; Jo Saglie & Signe Bock Segaard (2021). Lokalvalget 2019: Et fremoverskuende valg?, I: Dag Arne Christensen; Signe Bock Segaard & Jo Saglie (red.),  Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202727840.  Kapittel 1.  s 9 - 25
 • Dag Arne Christensen (2021). Valgdeltakelse og mobilisering.
 • Dag Arne Christensen (2021). Mobiliseringsvalget 2019.
 • Bjarte Folkestad (2021). Kommunesammenslåing: lokalvalg i sammenslåtte kommuner.
 • Signe Bock Segaard (2021). Presentasjon av boka: Lokalvalget 2019. Nye kommuner - nye valg?.
 • Signe Bock Segaard (2021). Norsk lokalvalg - og noen paralleller til Danmark.
 • Signe Bock Segaard (2021). Det gode lokaldemokrati? Selvstyre, velferd og politisk tillit..
 • Jo Saglie (2021). Hva skjedde ved lokalvalget i 2019?.
 • Signe Bock Segaard; Ulrik Kjær & Jo Saglie (2021). Why are there More Female Local Councillors in Norway than in Denmark? A Crack in the Nordic gender equality model.
 • Signe Bock Segaard; Ulrik Kjær & Jo Saglie (2021). Why are there More Female Local Councillors in Norway than in Denmark? A Crack in the Nordic gender equality model.
 •  (2021). Valforskar Bjarte Folkestad om miniparti.
 •  (2021). Kommunevalget i 2019: Kjønn og alder ble byttet ut med geografi.
 •  (2021). Kommunereforma påverka ikkje valet i 2019.
 •  (2021). De minste kommunene ble overrepresentert i de sammenslåtte kommunene.
 •  (2021). Det må bli et klimavalg.
 •  (2021). Valgforskere i ny bok: Klima var viktigste sak ved valget i 2019.
 •  (2021). Spiste gubbevelldet til frokost.
 •  (2021). Politiske spørsmål om kultur gir ikke valgkamp.
 •  (2021). Kuppet makten med hemmelige frokoster og møter på do.
 •  (2021). Bør vi stole på politikere og media?.
 •  (2021). Betyr det egentlig noe hvem som bestemmer i en sammenslått kommune?.
 •  (2021). Betyr det egentlig noe hvem som bestemmer i en sammenslått kommune?.
 • Johannes Bergh; Hilmar Rommetvedt; Jo Saglie & Signe Bock Segaard (2021). Hva kan vi lære av valget i 2019?. Kommunal Rapport.
 • Marte Slagsvold Winsvold (2021). Tillit og selvtillit i kommunepolitikken. Kommunal Rapport.
 • Jo Saglie & Signe Bock Segaard (2020). Local Elections and Voting in Norway.
 • Jo Saglie; Johannes Bergh & Hilmar Rommetvedt (2020). Hva skjedde ved valget? Nasjonale trender og lokale variasjoner.
 • Signe Bock Segaard & Hilmar Rommetvedt (2020). Hvem skal bestemme for oss? Velgernes syn på lokalpolitisk representasjon.
 •  (2020). Volda sitt demokratiproblem.
 •  (2020). Ble lokalpolitiker som 19-åring: – Det har vært en bratt læringskurve.
 • Marte Slagsvold Winsvold (2020). De svake stemmene – en ubrukt ressurs. Kommunal Rapport.
 • Bjarte Folkestad (2019). Lokalvalet 2019: kva kan 20 år med lokalvalforsking fortelje oss?.
 • Signe Bock Segaard (2019). Refleksjoner over valgkampen 2019.
 • Hilmar Rommetvedt (2019). Kommune- og fylkestingsvalget 2019: Lokalvalg eller riksgallup?.
 • Signe Bock Segaard & Jo Saglie (2019). A gender-generation gap in political representation? The impact of preferential voting in Norwegian municipal elections.
 •  (2019). Orientering - intervju om det norske lokalvalg.
 •  (2019). Orientering - intervju om bonpengelistene rolle i det norske lokalvalg.
 •  (2019). Debatten - deltagelse i panel om det norske lokalvalg.
 • Jo Saglie (2019). Personstemmene teller i kommunestyrene. Kommunal rapport.  s 18- 19

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Valg og demokrati
Publisert 28. mars 2019 10:33 - Sist endret 19. okt. 2021 09:47