English version of this page
Pågående prosjekt

Lokalvalgundersøkelsen 2019 og 2023

Prosjektperiode 2019 - 2024
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10341 / NFR: 294597
Prosjektledere Jo Saglie, Signe Bock Segaard
bilde av mann i valglokale

Bilde: Colourbox.com.

Prosjekttilnærming

Dette prosjektet tar sikte på å tilføre både kontinuitet og fornyelse til de norske lokalvalgundersøkelsene, som har blitt gjennomført siden 1995. Gjennom hele denne perioden har prosjektet blitt ledet av Institutt for samfunnsforskning i Oslo, i nært samarbeid med andre forskningsinstitusjoner. Vi bygger videre på denne serien av tidligere studier. Forskningsdesignet bygger også på tidligere undersøkelser, og en velgerundersøkelse gjennomført etter lokalvalget er fortsatt vår viktigste datakilde.

Prosjektformål

Hovedpublikasjonen fra undersøkelsene i både 2019 og 2023 blir en norsk bok som skal være av høy kvalitet, og gjøre forskningsresultater lett tilgjengelige for beslutningstakere, studenter og allmennheten, inkludert media.

Et like viktig mål er å fornye norsk lokalvalgforskning. Nye metoder blir tatt i bruk, og forskning på nye temaer skal fange opp utviklingstrekk i norsk lokalpolitikk. Kommunereformen blir et viktig bakteppe for undersøkelsen. Siden de fleste kommunesammenslåingene finner sted mellom lokalvalgene i 2019 og 2023, er det en unik mulighet til å undersøke hvordan sammenslåingene påvirker politisk adferd og politiske holdninger.

Den viktigste fornyelsen i 2019-2023-prosjektet er likevel økt internasjonalisering. Det finnes i dag ikke noe internasjonalt nettverk av lokalvalgundersøkelser. Internasjonalt samarbeid mellom lokalvalgundersøkelser i ulike land må derfor starte fra grunnen av, og vi ønsker å bidra til å bygge opp et slikt nettverk. Vårt utgangspunkt er de danske lokalvalgundersøkelsene, som er ganske sammenlignbare med de norske.

Videre er det danske prosjektet i ferd med å etablere et internasjonalt nettverk av slike undersøkelser, i samarbeid med polske og belgiske forskere. Å sammenligne Norge med Danmark vil gjøre det mulig å utnytte de norske lokalvalgundersøkelsenes komparative potensial bedre enn før, og gir oss en viktig rolle innenfor sammenlignende lokalvalgforskning.

Datahåndteringsplan

Det er utarbeidet en datahåndteringsplan for prosjektet. For mer informasjon om planen, ta kontakt med prosjektlederne.

Arrangement

Valg i nye kommuner: Hva skjedde ved valget i 2019?

23. juni lanseres boka Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg? Boka presenterer resultater fra Lokalvalgundersøkelsen 2019, og er samtidig en statusrapport for det norske lokaldemokratiet.

På dette lanseringswebinaret presenterer forskerne noen hovedfunn, med kommentarer fra kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, KS-nestleder Gunn Marit Helgesen og VGs politiske kommentator Tone Sofie Aglen.

Boka utgis med åpen tilgang.

Les mer om arrangementet.

Medieklipp

Nyhetssak: Mer forskning på lokaldemokratiet, 25. oktober 2018

Se også:

Personvern

Prosjektet er godkjent av vårt personvernombud SIKT. Det er gjennomført en personvernkonsekvensvurdering (DPIA). Referanse er 849562.

Dersom du ønsker mer informasjon om prosjektets behandling av personopplysninger, kan du kontakte vårt eksterne personvernombud i SIKT.

Du kan lese mer om dine rettigheter i vår personvernerklæring. Se også Personvern og etikk i vår forskning.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Johannes Bergh Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn Ph.d. 943 88 242 johannes.bergh@samfunnsforskning.no
Tor Bjørklund Tilknyttet forsker Dr. philos. 408 99 922 tor.bjorklund@stv.uio.no
Rune Karlsen Forsker I, bistilling Ph.d. rune.karlsen@samfunnsforskning.no
Lawrence E. Rose Professor emeritus Ph.d. 482 88 459 974 19 695 l.e.rose@stv.uio.no
Jo Saglie Forsker I Dr. polit. 991 62 131 jo.saglie@samfunnsforskning.no
Signe Bock Segaard Forsker I Ph.d. 994 28 724 signe.b.segaard@samfunnsforskning.no
Kari Steen-Johnsen Forsker I Dr. Scient 906 49 417 kari.steen-johnsen@samfunnsforskning.no
Marte Winsvold Forsker II Ph.d. 930 33 752 m.s.winsvold@samfunnsforskning.no
Dag Wollebæk Forsker I Ph.d. 464 33 306 dag.wollebak@samfunnsforskning.no
Jan Erling Klausen (NIBR)
Bjarte Folkestad (HiVolda)
Hilmar Rommetvedt (Norce)
Dag Arne Christensen (Norce)
Sveinung Arnesen (Norce)
Anne Lise Fimreite (UiB)
Elisabeth Bakke (UiO)

Publikasjoner

 • Segaard, Signe Bock; Kjaer, Ulrik & Saglie, Jo (2022). Why Norway has more female local councillors than Denmark: a crack in the Nordic gender equality model? West European Politics. 46(2), s. 401–424. doi: 10.1080/01402382.2022.2050590. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2022). Norway: Local democracy by trial (and error). I Gendźwiłł, Adam; Kjaer, Ulrik & Steyvers, Kristof (Red.), The Routledge Handbook of Local Elections and Voting in Europe. Routledge. s. 51–61. doi: 10.4324/9781003009672-7.
 • Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (2022). Getting out the vote in different electoral contexts: the effect of impersonal voter mobilization techniques in middle and high salience Norwegian elections. Journal of Elections, Public Opinion and Parties. doi: 10.1080/17457289.2022.2051149.
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2021). Hva kjennetegner velgere med høy lokalpolitisk tillit? I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 229–252.
 • Karlsen, Rune & Steen-Johnsen, Kari (2021). Nyheter, sosiale nettverk og lokalpolitisk orientering i lokalvalgkamp. I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 117–142. doi: 10.23865/noasp.134.ch5.
 • Klausen, Jan Erling; Rose, Lawrence E & Winsvold, Marte Slagsvold (2021). Kommunereformen – en reform uten konsekvenser? I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 143–169. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.134.ch6.
 • Arnesen, Sveinung; Fimreite, Anne Lise & Aars, Jacob (2021). Loddet er kastet: Om bruken av innbyggerpaneler i lokalpolitikken. I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 253–283. doi: 10.23865/noasp.134.ch10.
 • Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte & Aars, Jacob (2021). Nasjonale partier og lokale lister i kommunestyrevalgene 2015 og 2019. I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 63–85. doi: 10.23865/noasp.134.ch3.
 • Saglie, Jo; Bergh, Johannes; Gitlesen, Jens Petter & Rommetvedt, Hilmar (2021). Hva skjedde ved valget? Nasjonale trender og lokale variasjoner. I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 27–61. doi: 10.23865/noasp.134.ch2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Segaard, Signe Bock & Rommetvedt, Hilmar (2021). Hvem skal bestemme for oss? Velgernes syn på lokalpolitisk representasjon. I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 171–200. doi: 10.23865/noasp.134.ch7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bakke, Elisabeth & Folkestad, Bjarte (2021). Representasjon i nye storkommunar: Forgubbing og sentrumsdominans eller status quo? I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 201–208. doi: https%3A/doi.org/10.23865/noasp.134.ch8.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Holmås, Tor Helge (2021). Mobiliseringsvalget 2019: Hadde kommunereformen noen betydning? . I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 87–115. doi: 10.23865/noasp.134.ch4.
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2020). A gender-generation gap in political representation? The contingent impact of preference voting in Norwegian municipal elections. Local Government Studies. 47(1), s. 145–165. doi: 10.1080/03003930.2020.1797691. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag & Matland, Richard (2020). Inviting immigrants in: Field experiments in voter mobilization among immigrants in Norway. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. 66. doi: 10.1016/j.electstud.2020.102160. Fulltekst i vitenarkiv
 • Stein, Jonas; Folkestad, Bjarte; Aars, Jacob & Christensen, Dag Arne (2020). The 2019 local and regional elections in Norway: The periphery strikes again. Regional & Federal Studies. doi: 10.1080/13597566.2020.1840364. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bakke, Elisabeth (2019). Etter kommunereformen: partiorganisering og nominasjon i «nye Asker». I Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo & Østerud, Øyvind (Red.), Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget. s. 57–69. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Matland, Richard E. (2019). When is a reminder enough? Text message voter mobilization in a European context. Political Behavior. s. 1–21. doi: 10.1007/s11109-019-09578-1. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (2021). Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg? Cappelen Damm Akademisk. 288 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Saglie, Jo; Solvang, Øystein & Winsvold, Marte Slagsvold (2022). Does municipal amalgamation affect trust in local politicians?
 • Saglie, Jo; Solvang, Øystein & Winsvold, Marte Slagsvold (2022). Does municipal amalgamation affect trust in local politicians? The case of Norway.
 • Klausen, Jan Erling & Winsvold, Marte Slagsvold (2022). What determines citizens’ attitudes to municipal mergers?
 • Kjær, Ulrik; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2022). I Danmark har vi markant færre kvinder i kommunalbestyrelser end i Norge. [Internett]. Videnskab.dk .
 • Saglie, Jo (2022). Lokalvalget i 2019: Nasjonale trender og lokale variasjoner .
 • Folkestad, Bjarte (2022). "Dei er yngst og eldst i landet – 53 år skil dei to ordførarane" . [Internett]. NRK Møre og Romsdal.
 • Folkestad, Bjarte (2022). "Ein utfordrande situasjon for Senterpartiet". [Internett]. NRK Møre og Romsdal.
 • Folkestad, Bjarte (2022). "Representasjon i nye storkommunar:Forgubbing og sentrumsdominans eller status quo".
 • Segaard, Signe Bock (2022). Evropska četrt 107: Lessons from Norway – Achieving gender equality in politics. [Internett]. Podcast på Evropska četrt 107: Lessons from Norway – Achievi.
 • Segaard, Signe Bock (2022). Ligestilling og motorveje hos samme minister. [Radio]. Danmarks Radio, P1 Orientering.
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2021). Tillit og selvtillit i kommunepolitikken. Kommunal rapport.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Sådan blev Norge klar til at holde valg med høje smittetal. [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Demokratiet må utvikle seg i tråd med tiden . Kommunal rapport. s. 19–19.
 • Folkestad, Bjarte (2021). Kommunereforma påverka ikkje valet i 2019. [Avis]. Nynorsk Pressekontor.
 • Folkestad, Bjarte (2021). De minste kommunene ble overrepresentert i de sammenslåtte kommunene. [Avis]. Kommunal Rapport.
 • Folkestad, Bjarte (2021). Kommunevalget i 2019: Kjønn og alder ble byttet ut med geografi. [Avis]. Nationen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Det gode lokaldemokrati? Selvstyre, velferd og politisk tillit.
 • Segaard, Signe Bock; Kjær, Ulrik & Saglie, Jo (2021). Why are there More Female Local Councillors in Norway than in Denmark? A Crack in the Nordic gender equality model .
 • Segaard, Signe Bock; Kjær, Ulrik & Saglie, Jo (2021). Why are there More Female Local Councillors in Norway than in Denmark? A Crack in the Nordic gender equality model .
 • Folkestad, Bjarte (2021). Kommunesammenslåing: lokalvalg i sammenslåtte kommuner.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Valgforskere i ny bok: Klima var viktigste sak ved valget i 2019. [Internett]. Naturpress.
 • Saglie, Jo (2021). Hva skjedde ved lokalvalget i 2019?
 • Segaard, Signe Bock (2021). Betyr det egentlig noe hvem som bestemmer i en sammenslått kommune? [Avis]. Fosna-Folket.
 • Rommetvedt, Hilmar (2021). Betyr det egentlig noe hvem som bestemmer i en sammenslått kommune? [Avis]. Fosna-Folket.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Norsk lokalvalg - og noen paralleller til Danmark.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Bør vi stole på politikere og media? [Avis]. Tønsbergs Blad.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Det må bli et klimavalg. [Avis]. Dagsavisen.
 • Folkestad, Bjarte (2021). Valforskar Bjarte Folkestad om miniparti. [Radio]. NRK Hordaland.
 • Christensen, Dag Arne; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2021). Lokalvalget 2019: Et fremoverskuende valg? . I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 9–25. doi: 10.23865/noasp.134.ch1.
 • Bergh, Johannes; Rommetvedt, Hilmar; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2021). Hva kan vi lære av valget i 2019? Kommunal rapport.
 • Christensen, Dag Arne (2021). Mobiliseringsvalget 2019.
 • Christensen, Dag Arne (2021). Valgdeltakelse og mobilisering.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Politiske spørsmål om kultur gir ikke valgkamp. [Avis]. Vårt Land Pluss.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Norsk forsker: I Norge har vi alder på stemmesedlerne. [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Danskene er lei av gamle politikere. Valgforskere vil ha alder med på stemmeseddelen. . [Internett]. Aftenposten online.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Vil ta grep for å få flere unge politikere valgt. [Avis]. Aftenposten.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Stressede byrødder . [Radio]. DR Fyn.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Pendlerboligsaken påvirker folks tillit til statsapparatet . [Avis]. Aftenposten.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Norway political scandal escalates as top politician resigns . [Avis]. Financial times.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Stemmeprocenten er markant lavere end ved valget i 2017 . [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Lokallisterne går fra fire til en enkelt borgmesterpost på landsplan . [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Flere borgmesterkæder kommer til at hænge om halsen på kvinder de næste fire år . [Radio]. Danmarks Radio, Orientering.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Kun en tredjedel af kommunalpolitikerne er kvinder . [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Public Service - Lokal politisk magt? [Radio]. Danmarks Radio, P1 .
 • Segaard, Signe Bock (2021). Rekordhøj andel kvindelige borgmestre . [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Norge forsøgte fem nye ting ved kommunalvalgene - kun en enkelt blev til noget. [Radio]. Danmarks Radio, P1 .
 • Segaard, Signe Bock (2021). Public Service: Vil byrødderne løse deres problemer? . [Radio]. Danmarks Radio, P1 .
 • Segaard, Signe Bock (2021). Spiste gubbevelldet til frokost. [Avis]. Budstikka.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Kuppet makten med hemmelige frokoster og møter på do. [Avis]. Budstikka Pluss.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Public Service: Kommunalvalgets evergreens . [Radio]. Danmarks Radio, P1 .
 • Segaard, Signe Bock (2021). Kvinderne kom i byrådene, fordi de kunne 'styre hjemmene'. [Radio]. Danmarks Radio, P1 .
 • Segaard, Signe Bock (2021). Unge modstandsfolk blev belønnet med stemmeret. [Radio]. Danmarks Radio, P1 .
 • Segaard, Signe Bock (2021). STIL SPØRGSMÅL om alt fra politiske rævekager til konstitueringer og valgresultater. [Internett]. DR Live-blog www.dr.dk .
 • Segaard, Signe Bock (2021). Norsk forsker: I Norge har vi altid haft alder på stemmesedlerne. [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Winsvold, Marte Slagsvold (2020). De svake stemmene – en ubrukt ressurs. Kommunal rapport.
 • Saglie, Jo; Bergh, Johannes & Rommetvedt, Hilmar (2020). Hva skjedde ved valget? Nasjonale trender og lokale variasjoner.
 • Segaard, Signe Bock & Rommetvedt, Hilmar (2020). Hvem skal bestemme for oss? Velgernes syn på lokalpolitisk representasjon.
 • Folkestad, Bjarte (2020). Ble lokalpolitiker som 19-åring: – Det har vært en bratt læringskurve. [Internett]. NRK Møre og Romsdal.
 • Folkestad, Bjarte (2020). Volda sitt demokratiproblem. [Avis]. Møre-Nytt.
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Local Elections and Voting in Norway.
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2019). A gender-generation gap in political representation? The impact of preferential voting in Norwegian municipal elections.
 • Folkestad, Bjarte (2019). Lokalvalet 2019: kva kan 20 år med lokalvalforsking fortelje oss? .
 • Saglie, Jo (2019). Personstemmene teller i kommunestyrene. Kommunal rapport. s. 18–19.
 • Segaard, Signe Bock (2019). Refleksjoner over valgkampen 2019.
 • Segaard, Signe Bock (2019). Debatten - deltagelse i panel om det norske lokalvalg. [TV]. NRK1.
 • Segaard, Signe Bock (2019). Orientering - intervju om det norske lokalvalg. [Radio]. Danmarks Radio P1.
 • Segaard, Signe Bock (2019). Orientering - intervju om bonpengelistene rolle i det norske lokalvalg. [Radio]. Danmarks Radio P1.
 • Rommetvedt, Hilmar (2019). Kommune- og fylkestingsvalget 2019: Lokalvalg eller riksgallup?

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Valg og demokrati
Publisert 28. mars 2019 10:33 - Sist endret 31. jan. 2022 15:46