English version of this page

Vi forsker på

Arbeid

Arbeidslivsforskningen ved Institutt for samfunnsforskning har lange tradisjoner. Forskningen spenner vidt og inkluderer temaer som sysselsetting, likestilling og diskriminering, mangfold i arbeidslivet, sykefravær og lønnsforskjeller. 

Medier og offentlighet

Medier og offentlighet har vokst fram som et av våre forskningstema de senere årene. Stadige endringer i medielandskapet reiser nye spørsmål om offentlig debatt, politisk kommunikasjon og borgernes deltagelse i demokratiet.

Likestilling

Hovedtemaene familie, arbeidsliv og politikk danner rammen for instituttets forskning på likestilling og kjønnsrelasjoner. I tillegg er vi opptatt av hvordan kjønn veves sammen med andre ulikhetsskapende dimensjoner som etnisk bakgrunn, alder, generasjon og klasse.

Migrasjon og integrering

Institutt for samfunnsforskning har forsket på migrasjon siden slutten av 1960-tallet. Våre forskere studerer blant annet migrasjonsstyring og sosial ulikhet, politikk, arbeidsmarked og utdanningsulikhet i et migrasjons- og integreringsperspektiv.

Sivilsamfunn

Forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor har lange røtter ved Institutt for samfunnsforskning, og har i de siste årene blitt videreutviklet og utvidet til nye temaområder. Forskningstemaet dekker i dag både norske og internasjonale forhold.

Valg og demokrati

Det norske valgforskningsprogrammet startet ved Institutt for samfunnsforskning på 1950-tallet, hvor det fortsatt holder hus. Gjennom flere tiår har sentrale bidrag til valg- og demokratiforskningen kommet fra instituttet.

Velferd

I vår velferdsforskning er historiske og komparative studier sentrale, for eksempel ved sammenligning av norske ordninger med tilsvarende ordninger i andre land. Vi studerer også hvordan enkeltordninger har endret seg over tid, blant annet gjennom vårt miljø for trygdeforskning.