Jo Saglie

Statsviter som forsker på lokaldemokrati, sametingsvalg og politiske partier

Jo Saglie er statsviter (dr. polit. 2000), og har vært forsker ved Institutt for samfunnsforskning siden 1999. Han har også hatt en bistilling ved Sámi allaskuvla, Kautokeino, og vært medredaktør for Tidsskrift for samfunnsforskning.

Hans forskningsfelter omfatter blant annet lokalvalg og lokaldemokrati, Sametinget og urfolkspolitikk generelt, og politiske partier. Blant nyere publikasjoner kan nevnes boka Indigenous politics: institutions, representation, mobilisation (2015, red. med Mikkel Berg-Nordlie og Ann Sullivan).

Prosjekter

Emneord: Valg og demokrati

Publikasjoner

 • Segaard, Signe Bock; Kjaer, Ulrik & Saglie, Jo (2022). Why Norway has more female local councillors than Denmark: a crack in the Nordic gender equality model? West European Politics. 46(2), s. 401–424. doi: 10.1080/01402382.2022.2050590. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2022). Norway: Local democracy by trial (and error). I Gendźwiłł, Adam; Kjaer, Ulrik & Steyvers, Kristof (Red.), The Routledge Handbook of Local Elections and Voting in Europe. Routledge. s. 51–61. doi: 10.4324/9781003009672-7.
 • Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2021). Politisk avstand ved sametingsvalg: En kartlegging av det samiske ideologiske landskapet i Norge. I Saglie, Jo; Berg-Nordlie, Mikkel & Pettersen, Torunn (Red.), Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk. Cappelen Damm Akademisk. s. 181–204. doi: 10.23865/noasp.137.ch7.
 • Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2021). Passive innmeldte: Om hjemmesitterne ved sametingsvalg. I Saglie, Jo; Berg-Nordlie, Mikkel & Pettersen, Torunn (Red.), Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk. Cappelen Damm Akademisk. s. 165–179. doi: 10.23865/noasp.137.ch6.
 • Berg-Nordlie, Mikkel & Saglie, Jo (2021). Sametingsvalget 2017: Velgere, kretser, partier og politikk. I Saglie, Jo; Berg-Nordlie, Mikkel & Pettersen, Torunn (Red.), Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk. Cappelen Damm Akademisk. s. 11–40. doi: 10.23865/noasp.137.ch1.
 • Pettersen, Torunn & Saglie, Jo (2021). Valgt av og blant samer – og enkelte andre? Ulike velgergruppers holdninger til kriteriene for å delta ved sametingsvalg i Norge. I Saglie, Jo; Berg-Nordlie, Mikkel & Pettersen, Torunn (Red.), Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk. Cappelen Damm Akademisk. s. 41–66. doi: 10.23865/noasp.137.ch2.
 • Saglie, Jo; Bergh, Johannes; Gitlesen, Jens Petter & Rommetvedt, Hilmar (2021). Hva skjedde ved valget? Nasjonale trender og lokale variasjoner. I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 27–61. doi: 10.23865/noasp.134.ch2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saglie, Jo & Allern, Elin Haugsgjerd (2020). Et åpnere partisystem? I Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (Red.), Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk. s. 182–194.
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2020). A gender-generation gap in political representation? The contingent impact of preference voting in Norwegian municipal elections. Local Government Studies. 47(1), s. 145–165. doi: 10.1080/03003930.2020.1797691. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saglie, Jo; Mörkenstam, Ulf & Bergh, Johannes (2020). Political Cleavages in Indigenous Representation: The Case of the Norwegian and Swedish Sámediggis. Nationalism & Ethnic Politics. 26(2), s. 105–125. doi: 10.1080/13537113.2020.1754555. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ødegård, Guro; Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2020). Why Did Young Norwegians Mobilize: External Events or Early Enfranchisement? I Eichhorn, Jan & Bergh, Johannes (Red.), Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide. Palgrave Macmillan. s. 189–210.
 • Pettersen, Torunn & Saglie, Jo (2019). Hand i hand? Om bysamer som tema i valgprogram ved sametingsvalg i Norge 2009–2017. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 35(3), s. 115–140. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2019-03-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saglie, Jo (2019). Do party organizations integrate multi-level states? The case of the Norwegian Local Government Reform. Regional & Federal Studies. 30(4), s. 579–597. doi: 10.1080/13597566.2019.1684268. Fulltekst i vitenarkiv
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2019). Lav kvinnerepresentasjon som demokratisk problem: Lokale partilags arbeid med kjønnsbalanse på valglistene. Tidsskrift for kjønnsforskning. 43(3), s. 141–157. doi: 10.18261/issn.1891-1781-2019-03-02.
 • Folkestad, Bjarte; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2019). When do consultative referendums improve democracy? Evidence from local referendums in Norway. International Political Science Review. 42(2), s. 213–228. doi: 10.1177/0192512119881810. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saglie, Jo (2019). Om partiorganisasjonenes iboende treghet. I Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo & Østerud, Øyvind (Red.), Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget. s. 43–55.
 • Bergh, Johannes; Dahlberg, Stefan; Mörkenstam, Ulf & Saglie, Jo (2018). Participation in indigenous democracy: Voter turnout in Sámi parliamentary elections in Norway and Sweden. Scandinavian Political Studies. 41(4), s. 263–287. doi: 10.1111/1467-9477.12129. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saglie, Jo & Sivesind, Karl Henrik (2018). Civil society institutions or semi-public agencies? State regulation of parties and voluntary organizations in Norway. Journal of Civil Society. 14(4), s. 292–310. doi: 10.1080/17448689.2018.1518769. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saglie, Jo (2018). Hvor godt fungerer partiorganisasjonene – slik medlemmene ser det? Tidsskrift for samfunnsforskning. 59(3), s. 239–260. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2018-03-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2017). Education and Elderly Care in Denmark, Norway and Sweden: National Policies and Legal Frameworks for Private Providers. I Sivesind, Karl Henrik & Saglie, Jo (Red.), Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan. s. 75–115. doi: 10.1007/978-3-319-55381-8_3.
 • Sivesind, Karl Henrik; Trætteberg, Håkon Solbu & Saglie, Jo (2017). The Future of the Scandinavian Welfare Model: User Choice, Parallel Governance Systems, and Active Citizenship. I Sivesind, Karl Henrik & Saglie, Jo (Red.), Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan. s. 285–310. doi: 10.1007/978-3-319-55381-8_8.
 • Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf; Nilsson, Ragnhild & Saglie, Jo (2017). Inledning. I Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf; Nilsson, Ragnhild & Saglie, Jo (Red.), Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige. Gyldendal Akademisk. s. 11–23.
 • Pettersen, Torunn; Saglie, Jo; Josefsen, Eva & Nilsson, Ragnhild (2017). Kvinners saker? Om kjønn og sametingspolitikk. I Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf; Nilsson, Ragnhild & Saglie, Jo (Red.), Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige. Gyldendal Akademisk. s. 238–256.
 • Mörkenstam, Ulf; Bergh, Johannes; Nilsson, Ragnhild; Saglie, Jo & Svensson, Richard (2017). Politiska skiljelinjer i den samiska väljarkåren i Norge och Sverige. I Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf; Nilsson, Ragnhild & Saglie, Jo (Red.), Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige. Gyldendal Akademisk. s. 195–219.
 • Bergh, Johannes; Dahlberg, Stefan; Mörkenstam, Ulf & Saglie, Jo (2017). Valdeltagande vid sametingsval. I Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf; Nilsson, Ragnhild & Saglie, Jo (Red.), Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige. Gyldendal Akademisk. s. 178–194.
 • Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf & Saglie, Jo (2017). Sametingene - institusjoner for selvbestemmelse? I Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf; Nilsson, Ragnhild & Saglie, Jo (Red.), Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige. Gyldendal Akademisk. s. 24–55.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle & Saglie, Jo (2017). Deltakelse i partiene: medlemmer, mulige medlemmer og ikke-medlemmer. I Saglie, Jo & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag. s. 185–200.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle & Saglie, Jo (2017). Velgeratferd: tilbakegang for regjeringspartiene og rekordstor personstemmegivning. I Saglie, Jo & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag. s. 21–41.
 • Karlsen, Rune & Saglie, Jo (2017). Party Bureaucrats, Independent Professionals, or Politicians? A Study of Party Employees. West European Politics. 40(6), s. 1331–1351. doi: 10.1080/01402382.2017.1290403. Fulltekst i vitenarkiv
 • Folkestad, Bjarte; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Hva fremmer en likestilt lokalpolitikk? Et lokalt perspektiv. Tidsskrift for samfunnsforskning. 58(1), s. 84–104. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-01-04.
 • Mörkenstam, Ulf; Dahlberg, Stefan; Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2016). Valdeltagande, skiljelinjer och legitimitet: en jämförelse med Norge. I Dahlberg, Stefan; Mörkenstam, Ulf & Nilsson, Ragnhild (Red.), Sametingsval : Väljare, partier och media. Santérus Förlag. s. 289–311.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune & Saglie, Jo (2016). Personvalg ved stortingsvalg? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 32(3), s. 217–242. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2016-03-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saglie, Jo; Winsvold, Marte Slagsvold & Blåka, Sara (2016). Ansvarsutkreving i lokaldemokratiet: i eller mellom valg? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 32(1), s. 59–81. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2016-01-03.

Se alle arbeider i Cristin

 • Saglie, Jo; Berg-Nordlie, Mikkel & Pettersen, Torunn (2021). Sametingsvalg: Tilhørighet, deltakelse, partipolitikk. Cappelen Damm Akademisk. 266 s.
 • Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (2021). Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg? Cappelen Damm Akademisk. 288 s.
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo & Østerud, Øyvind (2019). Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget. 267 s.
 • Sivesind, Karl Henrik & Saglie, Jo (2017). Promoting Active Citizenship : Markets and Choice in Scandinavian Welfare. Palgrave Macmillan. 325 s.
 • Josefsen, Eva; Mörkenstam, Ulf; Nilsson, Ragnhild & Saglie, Jo (2017). Ett folk, ulike valg : Sametingsvalg i Norge og Sverige. Gyldendal Akademisk. 259 s.
 • Saglie, Jo & Christensen, Dag Arne (2017). Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn? Abstrakt forlag. 334 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Saglie, Jo; Hansen, Vibeke Wøien; Mjelde, Hilmar & Segaard, Signe Bock (2022). Lokale partilag og lister. Organisasjon, aktiviteter og økonomi. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saglie, Jo; Christensen, Dag Arne; Ervik, Rune; Hesstvedt, Stine & Segaard, Signe Bock (2022). Tilgjengelighet og tilrettelegging for funksjonshemmede ved stortingsvalget 2021. Institutt for samfunnsforskning. Rapport(2022:2). Fulltekst i vitenarkiv
 • Gjertsen, Arild; Brobakk, Jostein Tapper; Saglie, Jo; Seppola, Annelin; Lo, Christian & Reinar, Mathias Brynildsen (2019). Nye veier til godt lokaldemokrati? . Nordlandsforskning. 2019(5). Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2018). Personvalg ved stortingsvalg : Konsekvenser av ulike valgordninger (Vedlegg til NOU 2020:6 "Frie og hemmelige valg : ny valglov"). Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Saglie, Jo (2022). Lokalvalget i 2019: Nasjonale trender og lokale variasjoner .
 • Saglie, Jo; Hansen, Vibeke Wøien; Mjelde, Hilmar & Segaard, Signe Bock (2022). Lokale listers paradoks: Både innenfor og utenfor.
 • Saglie, Jo (2022). Stabilitet i en ustabil tid: status for partilag og lister.
 • Kjær, Ulrik; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2022). I Danmark har vi markant færre kvinder i kommunalbestyrelser end i Norge. [Internett]. Videnskab.dk .
 • Saglie, Jo (2022). Sami Political Institutions and Indigenous National Representation in the North.
 • Saglie, Jo; Solvang, Øystein & Winsvold, Marte Slagsvold (2022). Does municipal amalgamation affect trust in local politicians? The case of Norway.
 • Saglie, Jo; Solvang, Øystein & Winsvold, Marte Slagsvold (2022). Does municipal amalgamation affect trust in local politicians?
 • Winsvold, Marte Slagsvold; Haugsgjerd, Atle; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2022). What makes people trust or distrust politicians? A qualitative approach using open-ended survey questions.
 • Josefsen, Eva & Saglie, Jo (2022). The Sami Parliament in Norway: a ‘breaking in’ perspective.
 • Berg-Nordlie, Mikkel & Saglie, Jo (2022). Antisámism in Norway. Experiences of individually and collectively targeted ethnic hostility.
 • Saglie, Jo (2021). The Nordic Sámi Parliaments: cases of non-territorial autonomy.
 • Saglie, Jo (2021). Politiske skillelinjer og politisk avstand ved sametingsvalg.
 • Saglie, Jo (2021). Hva skjedde ved lokalvalget i 2019?
 • Saglie, Jo (2021). Politiske skillelinjer og politisk avstand ved sametingsvalg.
 • Segaard, Signe Bock; Kjær, Ulrik & Saglie, Jo (2021). Why are there More Female Local Councillors in Norway than in Denmark? A Crack in the Nordic gender equality model .
 • Segaard, Signe Bock; Kjær, Ulrik & Saglie, Jo (2021). Why are there More Female Local Councillors in Norway than in Denmark? A Crack in the Nordic gender equality model .
 • Bergh, Johannes; Rommetvedt, Hilmar; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2021). Hva kan vi lære av valget i 2019? Kommunal rapport.
 • Christensen, Dag Arne; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2021). Lokalvalget 2019: Et fremoverskuende valg? . I Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2019: Nye kommuner - nye valg?. Cappelen Damm Akademisk. s. 9–25. doi: 10.23865/noasp.134.ch1.
 • Saglie, Jo; Bergh, Johannes & Rommetvedt, Hilmar (2020). Hva skjedde ved valget? Nasjonale trender og lokale variasjoner.
 • Winsvold, Marte; Haugsgjerd, Atle; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Trust by default. What is political trust - and what is political distrust?
 • Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2020). Politisk avstand ved sametingsvalg.
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Lokaldemokratiets legitimitet - tillit,deltakelse og ulikhet. Avsluttende drøftelse. I Segaard, Signe Bock (Red.), Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet. Institutt for samfunnsforskning. s. 96–114.
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Tilliten til politikerne faller mest blant dem som har minst av den. Aftenposten Viten. s. 24–25.
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Local Elections and Voting in Norway.
 • Flo, Yngve; Askim, Jostein; Vabo, Signy Irene; Fimreite, Anne Lise; Saglie, Jo & Aars, Jacob [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Følgjeforskingsprosjekt kommune- og regionreforma. Eit presentasjon for embetsverket i KMD.
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2019). A gender-generation gap in political representation? The impact of preferential voting in Norwegian municipal elections.
 • Saglie, Jo (2019). Do Party Organizations Integrate Multi-level States? The Case of the Norwegian Local Government Reform.
 • Saglie, Jo; Bergh, Johannes & Mörkenstam, Ulf (2019). Political Cleavages in Indigenous Representation: The Case of the Norwegian and Swedish Sámediggis.
 • Saglie, Jo (2019). Personstemmene teller i kommunestyrene. Kommunal rapport. s. 18–19.
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2019). Hvordan forholder lokale partier seg til lav kvinnerepresentasjon? . Kommunal rapport.
 • Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo & Østerud, Øyvind (2019). Politiske partier som demokratisk paradoks. I Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo & Østerud, Øyvind (Red.), Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget. s. 13–25.
 • Saglie, Jo; Bergh, Johannes & Mörkenstam, Ulf (2018). Political Cleavages in Indigenous Representation: The Case of the Norwegian and Swedish Sámediggis.
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2018). A gender-generation gap in political representation? The impact of preferential voting in Norwegian municipal elections .
 • Saglie, Jo (2018). Do Party Organizations Integrate Multi-level States? The Case of the Norwegian Local Government Reform.
 • Folkestad, Bjarte; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2018). Can consultative referendums improve democracy? Evidence from local referendums in Norway .
 • Pettersen, Torunn & Saglie, Jo (2018). Hand i hand? Om "bysamer" som tema i valgprogram ved sametingsvalg i Norge 2009-2017.
 • Christensen, Dag Arne & Saglie, Jo (2017). Lokalvalget 2015: tilbake til det normale? I Saglie, Jo & Christensen, Dag Arne (Red.), Lokalvalget 2015 - et valg i kommunereformens tegn?. Abstrakt forlag. s. 11–20.
 • Folkestad, Bjarte; Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). The legitimacy of local referendums on municipal amalgamation: An instrument for decision-making or consulting citizens?
 • Klausen, Jan Erling; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Skjønte folk hva de stemte på? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). s. 16–17.
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Avslutning: behov for veiledning? I Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (Red.), Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper. Institutt for samfunnsforskning. s. 176–179.
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2017). Lokale folkeavstemningers legitimitet - en drøftelse. I Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (Red.), Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper. Institutt for samfunnsforskning. s. 162–175.
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Gjennomføring av og erfaringer med folkeavstemninger i kommunene. I Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (Red.), Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper. Institutt for samfunnsforskning. s. 53–85.
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2017). Introduksjon - undersøkelse om lokale folkeavstemninger. I Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (Red.), Lokale folkeavstemninger om kommunesammenslåing: Praksis og prinsipper. Institutt for samfunnsforskning. s. 11–14.
 • Bergh, Johannes; Dahlberg, Stefan; Mörkenstam, Ulf & Saglie, Jo (2017). Voter Turnout in Sámi Parliamentary Elections in Sweden and Norway.
 • Mjelde, Hilmar & Saglie, Jo (2017). Velgeratferd: tilbakegang for regjeringspartiene og rekordstor personstemmegivning.
 • Mjelde, Hilmar Langhelle & Saglie, Jo (2016). Deltakelse i partiene: medlemmer, mulige medlemmer og ikke-medlemmer.
 • Karlsen, Rune & Saglie, Jo (2016). Independent Professionals or a New Breed of (Unelected) Politicians? A Typology of Party Employees .
 • Saglie, Jo & Sivesind, Karl Henrik (2016). Civil Society Institutions or Semi-public Agencies: State Regulations of Parties and Voluntary Organizations in Norway.
 • Aars, Jacob & Saglie, Jo (2016). Recruitment of young councillors: Driven by parties or voters?
 • Aars, Jacob & Saglie, Jo (2016). Recruitment of young councillors: Driven by parties or voters? I Bergh, Johannes (Red.), What happens when 16-year-olds are allowed to vote?. Institutt for samfunnsforskning. s. 88–107.
 • Ødegård, Guro; Bergh, Johannes; Saglie, Jo & Winsvold, Marte (2016). Hva skjer når 16-åringer får lov til å stemme? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vassil, Kristjan; Solvak, Mihkel; Rozgonjuk, Dmitri; Saglie, Jo; Segaard, Signe Bock & Goodman, Nicole (2016). Internet voter profiles: comparison of Estonian and Norwegian voters.
 • Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2016). Governments should consider the consequences when they decide whether to adopt Internet voting.
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2016). Education and elderly care in Denmark, Norway and Sweden. National policies and legal framework for private providers .
 • Ødegård, Guro; Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2016). Why did they vote? Explaining the political mobilization of young Norwegians since 2011.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 26. okt. 2022 10:56