English version of this page
Pågående prosjekt

Stortingsvalgundersøkelsene 2017 og 2021

Prosjektperiode 2016 - 2023
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10119 / NFR: 249687
Prosjektleder Johannes Bergh
Foto: Colourbox.com.

Foto: Colourbox.com.

Formål

Den norske valgundersøkelsen er et pågående forskningsprosjekt som har som formål å analysere valg, valgresultater, velgeratferd og velgernes holdninger over tid.

Valgundersøkelsene i 2017 og 2021 vil både bygge videre på den store mengden tidligere forskning som er gjennomført innenfor dette prosjektet, men vil også søke å fornye forskningstradisjonen.

Første overordnede mål

Vårt første overordnede mål er at prosjektet skal ha en grad av kontinuitet når det gjeldet institusjonell tilhørighet, forskningsdesign, datainnsamling og analyser av velgeratferd. Prosjektet vil fortsatt ledes av Institutt for samfunnsforskning, i nært samarbeid med Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og med partnere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet i Bergen.

Den viktigste datakilden i prosjektet vil fortsatt være en omfattende velgerundersøkelse som blir gjennomført i etterkant av hvert valg.

Hovedpublikasjonen fra prosjektet vil være en norsk bok som inneholder forskning på høyt nivå, men som også er skrevet for et allment publikum.

Andre overordnede mål

Det andre overordnede målet med valgundersøkelsene i 2017 og 2021 er å fornye norsk valgforskning. Fra og med stortingsvalget i 2017 vil vi gjennomføre en valgkampstudie som forsøker å fange opp dynamikken og endringen som skjer i løpet av en valgkamp.

Vi ønsker også å fornye studiet av valgdeltakelse ved å bruke eksperimentelle metoder og data fra det elektroniske velgermanntallet som Kommunal- og moderniseringsdepartementet er i ferd med å implementere og å gjøre tilgjengelig for forskning.

I forbindelse med 2017-valget vil vi gjennomføre en studie av høyrepopulisme og mobilisering mot innvandring.

Til slutt er det viktig å påpeke at politikk og politiske valg kan være uforutsigbare. Valgundersøkelsene må derfor ha mulighet til følge politiske begivenheter og til å designe nye forskningsprosjekter underveis for å analysere slike begivenheter og eventuelle nye utviklingstrekk.

Medieoppslag

Vil fornye valgforskningen, 29.2.2016, Norges Forskningsråd

Nyhetssak: Hva mener velgerne?, august 2019

Nyhetssak: Valget 2017: Slik beveget velgerne seg, november 2017

Nyhetssak: Plasserer det norske valget på europakartet, september 2017

Nyhetssak: Forskeren svarer: Hva blir viktig i 2017-valget?, september 2017

Hovedfunnsgrafikk

Velgere og valgkamp: Stortingsvalget 2017 (pdf-fil), publisert august 2019

Notat

Valgkampstudien 2017. Frafall, vekting og representativitet (2020)

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Johannes Bergh Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn Ph.d. 943 88 242 johannes.bergh@samfunnsforskning.no
Atle Hennum Haugsgjerd Forsker II Ph.d. 930 58 583 a.h.haugsgjerd@samfunnsforskning.no
Stine Hesstvedt Forsker II Ph.d. 959 78 050 stine.hesstvedt@samfunnsforskning.no
Rune Karlsen Forsker I, bistilling Ph.d. rune.karlsen@samfunnsforskning.no
Jo Saglie Forsker I Dr. polit. 991 62 131 jo.saglie@samfunnsforskning.no
Signe Bock Segaard Forsker II Ph.d. 994 28 724 signe.b.segaard@samfunnsforskning.no
Bernt Aardal Professor emeritus Dr. philos. 22 84 42 34 (UiO) 924 34 801 bernt.aardal@samfunnsforskning.no
Anders Todal Jenssen
Toril Aalberg
Elisabeth Ivarsflaten

Publikasjoner

 • David Nicolas Hopmann & Rune Karlsen (2021). Elections and political communication in the Nordic countries, I: Øyvind Ihlen; Eli Skogerbø; Lars W. Nord & Nete Nørgaard Kristensen (red.),  Power, communication, and politics in the Nordic countries.  Nordicom.  ISBN 978-91-88855-28-2.  11.  s 219 - 240
 • Atle Haugsgjerd; Stine Hesstvedt & Rune Karlsen (2021). Increased media choice and political knowledge gaps: A comparative longitudinal study of 18 established democracies 1995-2015. Political Communication.  s 1- 20
 • Sveinung Arnesen; Johannes Bergh; Dag Arne Christensen & Bernt Aardal (2021). Support for electoral system reform among voters and politicians: Studying information effects through survey experiments. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy.  7
 • Rune Karlsen & Toril Aalberg (2021). Social Media and Trust in News: An Experimental Study of the Effect of Facebook on News Story Credibility. Digital Journalism.
 • Jan Eichhorn & Johannes Bergh (2021). Lowering the Voting Age to 16 in Practice: Processes and Outcomes Compared. Parliamentary Affairs.
 • Stine Hesstvedt; Johannes Bergh & Rune Karlsen (2021). Kampen om dagsorden: Et historisk tilbakeblikk på stortingsvalgene 1957–2017. Tidsskrift for samfunnsforskning.  62, s 273- 292
 • Guro Ødegård; Johannes Bergh & Jo Saglie (2020). Why Did Young Norwegians Mobilize: External Events or Early Enfranchisement?, I: Jan Eichhorn & Johannes Bergh (red.),  Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-32540-4.  Chapter 10.  s 189 - 210
 • Rune Karlsen; Georg Lütz & Patrik Öhberg (2020). Candidate Campaigns in Comparative Perspective, I: Rune Karlsen; Lieven De Winter & Hermann Schmitt (red.),  Parliamentary Candidates Between Voters and Parties: A Comparative Perspective.  Routledge.  ISBN 978-0-367-24851-2.  4.  s 78 - 96
 • Johannes Bergh; Atle Haugsgjerd & Rune Karlsen (2020). Norsk politikk siden 1945, I: Atle Haugsgjerd; Johannes Bergh & Rune Karlsen (red.),  Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.  1.  s 13 - 37
 • Jo Saglie & Elin Haugsgjerd Allern (2020). Et åpnere partisystem?, I: Atle Haugsgjerd; Johannes Bergh & Rune Karlsen (red.),  Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.  Kap. 11.  s 182 - 194
 • Dag Arne Christensen (2020). Stortingsvalgordningen: Mellom partiinteresser og geografi, I: Rune Karlsen; Johannes Bergh & Atle Haugsgjerd (red.),  Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.  Kapittel 10.  s 169 - 180
 • Signe Bock Segaard; Lawrence E Rose & Atle Haugsgjerd (2020). Politisk tillit i Norge – tegn til økende sosiale forskjeller?, I: Atle Haugsgjerd; Johannes Bergh & Rune Karlsen (red.),  Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.  Kapittel 7.  s 124 - 137
 • Lieven De Winter; Rune Karlsen & Hermann Schmitt (2020). Introduction. Candidates, parties and voters in representative democracies, I: Rune Karlsen; Lieven De Winter & Hermann Schmitt (red.),  Parliamentary Candidates Between Voters and Parties: A Comparative Perspective.  Routledge.  ISBN 978-0-367-24851-2.  1.  s 1-30
 • Lieven De Winter; Rune Karlsen & Hermann Schmitt (2020). Conclusion and perspectives, I: Rune Karlsen; Hermann Schmitt & Lieven De Winter (red.),  Parliamentary Candidates Between Voters and Parties: A Comparative Perspective.  Routledge.  ISBN 978-0-367-24851-2.  10.  s 217 - 225
 • Toril Aalberg (2020). Medienes betydning for valg og politikk i Norge, I: Johannes Bergh; Atle Haugsgjerd & Rune Karlsen (red.),  Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.  Kapittel 12.  s 195 - 208
 • Johannes Bergh; Dag Christensen & Richard Matland (2020). Inviting immigrants in: Field experiments in voter mobilization among immigrants in Norway. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy.  66
 • Jo Saglie; Ulf Mörkenstam & Johannes Bergh (2020). Political Cleavages in Indigenous Representation: The Case of the Norwegian and Swedish Sámediggis. Nationalism & Ethnic Politics.  26, s 105- 125
 • Signe Bock Segaard & Jo Saglie (2020). A gender-generation gap in political representation? The contingent impact of preference voting in Norwegian municipal elections. Local Government Studies.  47, s 145- 165
 • Bernt Aardal (2019). Styring eller representasjon: et partisystem i endring, I: Elin Haugsgjerd Allern; Øyvind Østerud & Jo Saglie (red.),  Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03431-7.  Kapittel 5.  s 70 - 85
 • Johannes Bergh & Bernt Aardal (2019). Stortingsvalget 2017 - borgerlig valgseier, men velgerne går mot venstre, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 1.  s 11 - 26
 • Bernt Aardal; Johannes Bergh & Atle Haugsgjerd (2019). Politiske stridsspørsmål, ideologiske dimensjoner og stemmegivning, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 3.  s 44 - 80
 • Bernt Aardal & Tor Gaute Syrstad (2019). Følelser og politikk, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 7.  s 156 - 177
 • Johannes Bergh & Bernt Aardal (2019). En samlet modell for stemmegivning, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 11.  s 237 - 254
 • Atle Haugsgjerd; Rune Karlsen & Toril Aalberg (2019). Velgere i valgkamp – forsterkes politiske forskjeller?, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  4.  s 81 - 102
 • Johannes Bergh & Rune Karlsen (2019). Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  2.  s 27 - 43
 • Toril Aalberg; Peter Maurer & Rune Karlsen (2019). Populistiske holdninger i norsk valgkamp, I: Bernt Aardal & Johannes Bergh (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  5.  s 103 - 130
 • Johannes Bergh & Atle Haugsgjerd (2019). Regjeringsvalget 2017 – politisk polarisering i synet på regjeringen, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 8.  s 178 - 200
 • Atle Haugsgjerd & Staffan Kumlin (2019). Konsensus om den norske velferdsstaten?, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 9.  s 201 - 222
 • Johannes Bergh & Dag Arne Christensen (2019). Sporadiske velgere eller permanente hjemmesittere?, I: Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.),  Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  Kapittel 10.  s 223 - 236
 • Tor Bjørklund & Johannes Bergh (2019). Når kjempene faller: om svekkelsen av sosialdemokratiske partier, I: Elin Haugsgjerd Allern; Øyvind Østerud & Jo Saglie (red.),  Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-03431-7.  Kapittel 6.  s 86 - 100
 • Atle Haugsgjerd (2019). Moderation or radicalisation? How executive power affects right-wing populists’ satisfaction with democracy. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy.  57, s 31- 45
 • Sveinung Arnesen; Johannes Bergh; Dag Arne Christensen & Bernt Aardal (2019). Påvirker det å bli informert om konsekvenser av endringer i stortingvalgordningen velgernes holdninger til den? En surveyeksperimentell tilnærming. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  35, s 62- 76
 • Johannes Bergh; Dag Arne Christensen & Richard E. Matland (2019). When is a reminder enough? Text message voter mobilization in a European context. Political Behavior.  s 1- 21
 • Bernt Aardal & Johannes Bergh (2018). Elections in Context : The 2017 Norwegian Election. Western European Politics.  41, s 1208- 1216
 • Rune Karlsen & Bernt Aardal (2016). Political values count but issue ownership decides? How stable and dynamic factors influence party set and vote choice in multiparty systems. International Political Science Review.  37, s 261- 276
 • Johannes Bergh; Dag Arne Christensen; Bjarte Folkestad; Rune Karlsen & Jo Saglie (2016). Personvalg ved stortingsvalg?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.  32, s 217- 242
 • Rune Karlsen & Johannes Bergh (2016). Norway. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook.  s 199- 203

Se alle arbeider i Cristin

 • Jan Eichhorn & Johannes Bergh (red.) (2020). Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-32540-4.  245 s.
 • Rune Karlsen; Lieven De Winter & Hermann Schmitt (red.) (2020). Parliamentary Candidates Between Voters and Parties: A Comparative Perspective. Routledge.  ISBN 978-0-367-24851-2.  235 s.
 • Rune Karlsen; Johannes Bergh & Atle Haugsgjerd (red.) (2020). Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-66460-2.  297 s.
 • Johannes Bergh & Bernt Aardal (red.) (2019). Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-60971-9.  258 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Atle Haugsgjerd & Signe Bock Segaard (2020). Politisk tillit, lokaldemokrati og legitimitet. Kunnskapsstatus og utviklingstrekk. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2020:6.
 • Johannes Bergh & Atle Haugsgjerd (2020). Hvilken valgordning får flest velgere til å stemme? Om sammenhengen mellom valgordninger og valgdeltakelse. (Vedlegg til NOU 2020:6 "Frie og hemmelige valg : ny valglov").
 • Audun Fladmoe (2020). Valgkampstudien 2017. Frafall, vekting og representativitet.
 • Johannes Bergh; Dag Arne Christensen & Richard Matland (2018). Voter Mobilisation in a High-Turnout Context: Get Out the Vote Experiments in the 2017 Norwegian Parliamentary Election. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2018:7.
 • Johannes Bergh & Jo Saglie (2018). Personvalg ved stortingsvalg : Konsekvenser av ulike valgordninger (Vedlegg til NOU 2020:6 "Frie og hemmelige valg : ny valglov").

Se alle arbeider i Cristin

 • Signe Bock Segaard (2021). Det gode lokaldemokrati? Selvstyre, velferd og politisk tillit..
 • Atle Haugsgjerd & Jonas Linde (2021). Vehicles of democratic dissatisfaction? Populist radical right electoral success and satisfaction with democracy in Europe 1976-2019.
 • Atle Haugsgjerd; Rune Karlsen; Kari Steen-Johnsen & Audun Beyer (2021). Misinformed or uninformed? A panel-study of how the use of social media as a news source influences political knowledge.
 • Lisanne de Blok & Atle Haugsgjerd (2021). Take a Chance on Me: Experienced Risk and Political Trust.
 •  (2021). Det må bli et klimavalg.
 •  (2021). Spiste gubbevelldet til frokost.
 •  (2021). Politiske spørsmål om kultur gir ikke valgkamp.
 •  (2021). Kuppet makten med hemmelige frokoster og møter på do.
 •  (2021). Därför backar ”Norges SD”: Sämsta valet på 30 år.
 •  (2021). Ställ dina frågor om valet i Norge.
 •  (2021). En europeisk vänstersväng? Om det norska valet.
 • Johannes Bergh & Rune Karlsen (2021). Norway: Political Developments and Data in 2020. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook.
 • Johannes Bergh & Dag Arne Christensen (2020). Ulikhet i innvandrernes valgdeltakelse i Norge, I: Signe Bock Segaard (red.),  Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet.  Institutt for samfunnsforskning.  ISBN 978-82-7763-682-5.  5.  s 81 - 95
 • Marte Winsvold; Atle Haugsgjerd; Jo Saglie & Signe Bock Segaard (2020). Trust by default. What is political trust - and what is political distrust?.
 • Signe Bock Segaard & Atle Haugsgjerd (2020). Hvor mye tillit har vi til lokalpolitikken?. Kommunal rapport.
 • Johannes Bergh (2020). Hva kan 70 år med forskning på demokratiet fortelle oss?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Johannes Bergh (2020). Stemmerett for 16-åringer øker valgdeltagelsen senere i livet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Bernt Aardal & Tor Gaute Syrstad (2019). Emosjoner og politikk.
 • Signe Bock Segaard & Jo Saglie (2019). A gender-generation gap in political representation? The impact of preferential voting in Norwegian municipal elections.
 •  (2019). Dagsnytt18 - intervju om det danske folketingsvalg.
 •  (2019). Dagsrevyen - ekstra program om det danske folketingsvalg.
 • Atle Haugsgjerd; Johannes Bergh & Bernt Aardal (2019). "Folk flest" har fortsatt tillit til politikerne i Norge, men også her har demokratiet utfordringer. Forskning.no.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Valg og demokrati
Publisert 10. okt. 2016 15:41 - Sist endret 10. feb. 2021 13:09