English version of this page
Pågående prosjekt

Stortingsvalgundersøkelsene 2017 og 2021

Prosjektperiode 2016 - 2023
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10119 / NFR: 249687
Prosjektleder Johannes Bergh
Foto: Colourbox.com.

Foto: Colourbox.com.

Formål

Den norske valgundersøkelsen er et pågående forskningsprosjekt som har som formål å analysere valg, valgresultater, velgeratferd og velgernes holdninger over tid.

Valgundersøkelsene i 2017 og 2021 vil både bygge videre på den store mengden tidligere forskning som er gjennomført innenfor dette prosjektet, men vil også søke å fornye forskningstradisjonen.

Første overordnede mål

Vårt første overordnede mål er at prosjektet skal ha en grad av kontinuitet når det gjeldet institusjonell tilhørighet, forskningsdesign, datainnsamling og analyser av velgeratferd. Prosjektet vil fortsatt ledes av Institutt for samfunnsforskning, i nært samarbeid med Institutt for statsvitenskap ved Universitetet i Oslo og med partnere ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet i Bergen.

Den viktigste datakilden i prosjektet vil fortsatt være en omfattende velgerundersøkelse som blir gjennomført i etterkant av hvert valg.

Hovedpublikasjonen fra prosjektet vil være en norsk bok som inneholder forskning på høyt nivå, men som også er skrevet for et allment publikum.

Andre overordnede mål

Det andre overordnede målet med valgundersøkelsene i 2017 og 2021 er å fornye norsk valgforskning. Fra og med stortingsvalget i 2017 vil vi gjennomføre en valgkampstudie som forsøker å fange opp dynamikken og endringen som skjer i løpet av en valgkamp.

Vi ønsker også å fornye studiet av valgdeltakelse ved å bruke eksperimentelle metoder og data fra det elektroniske velgermanntallet som Kommunal- og moderniseringsdepartementet er i ferd med å implementere og å gjøre tilgjengelig for forskning.

I forbindelse med 2017-valget vil vi gjennomføre en studie av høyrepopulisme og mobilisering mot innvandring.

Til slutt er det viktig å påpeke at politikk og politiske valg kan være uforutsigbare. Valgundersøkelsene må derfor ha mulighet til følge politiske begivenheter og til å designe nye forskningsprosjekter underveis for å analysere slike begivenheter og eventuelle nye utviklingstrekk.

Medieoppslag

Vil fornye valgforskningen, 29.2.2016, Norges Forskningsråd

Nyhetssak: Hva mener velgerne?, august 2019

Nyhetssak: Valget 2017: Slik beveget velgerne seg, november 2017

Nyhetssak: Plasserer det norske valget på europakartet, september 2017

Nyhetssak: Forskeren svarer: Hva blir viktig i 2017-valget?, september 2017

Hovedfunnsgrafikk

Velgere og valgkamp: Stortingsvalget 2017 (pdf-fil), publisert august 2019

Notat

Valgkampstudien 2017. Frafall, vekting og representativitet (2020)

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Johannes Bergh Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn Ph.d. 943 88 242 johannes.bergh@samfunnsforskning.no
Atle Hennum Haugsgjerd Forsker II Ph.d. 930 58 583 a.h.haugsgjerd@samfunnsforskning.no
Stine Hesstvedt Forsker II Ph.d. 959 78 050 stine.hesstvedt@samfunnsforskning.no
Rune Karlsen Forsker I, bistilling Ph.d. rune.karlsen@samfunnsforskning.no
Jo Saglie Forsker I Dr. polit. 991 62 131 jo.saglie@samfunnsforskning.no
Signe Bock Segaard Forsker II Ph.d. 994 28 724 signe.b.segaard@samfunnsforskning.no
Bernt Aardal Professor emeritus Dr. philos. 22 84 42 34 (UiO) 924 34 801 bernt.aardal@samfunnsforskning.no
Anders Todal Jenssen
Toril Aalberg
Elisabeth Ivarsflaten

Publikasjoner

 • Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (2022). Getting out the vote in different electoral contexts: the effect of impersonal voter mobilization techniques in middle and high salience Norwegian elections. Journal of Elections, Public Opinion and Parties. doi: 10.1080/17457289.2022.2051149.
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2022). The 2021 Norwegian election. West European Politics. doi: 10.1080/01402382.2022.2062136. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skorge, Øyvind Søraas (2021). Mobilizing the Underrepresented: Electoral Systems and Gender Inequality in Political Participation. American Journal of Political Science (AJPS). s. 1–15. doi: 10.1111/ajps.12654. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eichhorn, Jan & Bergh, Johannes (2021). Lowering the Voting Age to 16 in Practice: Processes and Outcomes Compared. Parliamentary Affairs. 74(3), s. 507–521. doi: 10.1093/pa/gsab019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karlsen, Rune & Aalberg, Toril (2021). Social Media and Trust in News: An Experimental Study of the Effect of Facebook on News Story Credibility. Digital Journalism. doi: 10.1080/21670811.2021.1945938. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hesstvedt, Stine; Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2021). Kampen om dagsorden: et historisk tilbakeblikk på stortingsvalgene 1957–2017. Tidsskrift for samfunnsforskning. 62(3), s. 273–292. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2021-03-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hopmann, David Nicolas & Karlsen, Rune (2021). Elections and political communication in the Nordic countries. I Skogerbø, Eli; Ihlen, Øyvind; Kristensen, Nete Nørgaard & Nord, Lars W. (Red.), Power, communication, and politics in the Nordic countries. Nordicom. s. 219–240.
 • Haugsgjerd, Atle; Hesstvedt, Stine & Karlsen, Rune (2021). Increased media choice and political knowledge gaps: A comparative longitudinal study of 18 established democracies 1995-2015. Political Communication. 38(6), s. 731–750. doi: 10.1080/10584609.2020.1868633. Fulltekst i vitenarkiv
 • Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Aardal, Bernt (2021). Support for electoral system reform among voters and politicians: Studying information effects through survey experiments. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. 71. doi: 10.1016/j.electstud.2021.102313. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (2020). Norsk politikk siden 1945. I Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (Red.), Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk. s. 13–37.
 • Aalberg, Toril (2020). Medienes betydning for valg og politikk i Norge. I Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (Red.), Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk. s. 195–208.
 • De Winter, Lieven; Karlsen, Rune & Schmitt, Hermann (2020). Conclusion and perspectives. I De Winter, Lieven; Karlsen, Rune & Schmitt, Hermann (Red.), Parliamentary Candidates Between Voters and Parties: A Comparative Perspective. Routledge. s. 217–225.
 • De Winter, Lieven; Karlsen, Rune & Schmitt, Hermann (2020). Introduction. Candidates, parties and voters in representative democracies . I De Winter, Lieven; Karlsen, Rune & Schmitt, Hermann (Red.), Parliamentary Candidates Between Voters and Parties: A Comparative Perspective. Routledge.
 • Ødegård, Guro; Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2020). Why Did Young Norwegians Mobilize: External Events or Early Enfranchisement? I Eichhorn, Jan & Bergh, Johannes (Red.), Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide. Palgrave Macmillan. s. 189–210.
 • Segaard, Signe Bock; Rose, Lawrence E & Haugsgjerd, Atle (2020). Politisk tillit i Norge – tegn til økende sosiale forskjeller? I Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (Red.), Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk. s. 124–137.
 • Saglie, Jo & Allern, Elin Haugsgjerd (2020). Et åpnere partisystem? I Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (Red.), Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk. s. 182–194.
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2020). A gender-generation gap in political representation? The contingent impact of preference voting in Norwegian municipal elections. Local Government Studies. 47(1), s. 145–165. doi: 10.1080/03003930.2020.1797691. Fulltekst i vitenarkiv
 • Saglie, Jo; Mörkenstam, Ulf & Bergh, Johannes (2020). Political Cleavages in Indigenous Representation: The Case of the Norwegian and Swedish Sámediggis. Nationalism & Ethnic Politics. 26(2), s. 105–125. doi: 10.1080/13537113.2020.1754555. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karlsen, Rune; Lütz, Georg & Öhberg, Patrik (2020). Candidate Campaigns in Comparative Perspective. I De Winter, Lieven; Karlsen, Rune & Schmitt, Hermann (Red.), Parliamentary Candidates Between Voters and Parties: A Comparative Perspective. Routledge. s. 78–96.
 • Christensen, Dag Arne (2020). Stortingsvalgordningen: Mellom partiinteresser og geografi. I Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (Red.), Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk. s. 169–180.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag & Matland, Richard (2020). Inviting immigrants in: Field experiments in voter mobilization among immigrants in Norway. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. 66. doi: 10.1016/j.electstud.2020.102160. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bjørklund, Tor & Bergh, Johannes (2019). Når kjempene faller: om svekkelsen av sosialdemokratiske partier. I Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo & Østerud, Øyvind (Red.), Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget. s. 86–100.
 • Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). En samlet modell for stemmegivning. I Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (Red.), Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. s. 237–254.
 • Aalberg, Toril; Maurer, Peter & Karlsen, Rune (2019). Populistiske holdninger i norsk valgkamp. I Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (Red.), Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. s. 103–130.
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2019). Politisk dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget i 2017. I Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (Red.), Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. s. 27–43.
 • Haugsgjerd, Atle & Kumlin, Staffan (2019). Konsensus om den norske velferdsstaten? I Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (Red.), Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. s. 201–222.
 • Haugsgjerd, Atle; Karlsen, Rune & Aalberg, Toril (2019). Velgere i valgkamp – forsterkes politiske forskjeller? . I Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (Red.), Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. s. 81–102.
 • Aardal, Bernt; Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2019). Politiske stridsspørsmål, ideologiske dimensjoner og stemmegivning. I Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (Red.), Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. s. 44–80.
 • Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). Stortingsvalget 2017 - borgerlig valgseier, men velgerne går mot venstre. I Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (Red.), Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. s. 11–26.
 • Aardal, Bernt & Syrstad, Tor Gaute (2019). Følelser og politikk. I Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (Red.), Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. s. 156–177.
 • Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2019). Regjeringsvalget 2017 – politisk polarisering i synet på regjeringen. I Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (Red.), Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. s. 178–200.
 • Aardal, Bernt (2019). Styring eller representasjon: et partisystem i endring. I Allern, Elin Haugsgjerd; Saglie, Jo & Østerud, Øyvind (Red.), Makt og opposisjon : De politiske partiene som demokratisk paradoks. Universitetsforlaget. s. 70–85.
 • Haugsgjerd, Atle (2019). Moderation or radicalisation? How executive power affects right-wing populists’ satisfaction with democracy. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. 57, s. 31–45. doi: 10.1016/j.electstud.2018.09.008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Aardal, Bernt (2019). Påvirker det å bli informert om konsekvenser av endringer i stortingvalgordningen velgernes holdninger til den? En surveyeksperimentell tilnærming. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 35(2), s. 62–76. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2019-02-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (2019). Sporadiske velgere eller permanente hjemmesittere? I Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (Red.), Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. s. 223–236.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Matland, Richard E. (2019). When is a reminder enough? Text message voter mobilization in a European context. Political Behavior. s. 1–21. doi: 10.1007/s11109-019-09578-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2018). Elections in Context : The 2017 Norwegian Election. West European Politics. 41(5), s. 1208–1216. doi: 10.1080/01402382.2017.1415778. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karlsen, Rune & Aardal, Bernt (2016). Political values count but issue ownership decides? How stable and dynamic factors influence party set and vote choice in multiparty systems. International Political Science Review. 37(2), s. 261–276. doi: 10.1177/0192512114558456. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karlsen, Rune & Bergh, Johannes (2016). Norway. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook. s. 199–203. doi: 10.1111/2047-8852.12141.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne; Folkestad, Bjarte; Karlsen, Rune & Saglie, Jo (2016). Personvalg ved stortingsvalg? Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 32(3), s. 217–242. doi: 10.18261/issn.1504-2936-2016-03-01. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • De Winter, Lieven; Karlsen, Rune & Schmitt, Hermann (2020). Parliamentary Candidates Between Voters and Parties: A Comparative Perspective. Routledge. 235 s.
 • Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (2020). Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk. 297 s.
 • Eichhorn, Jan & Bergh, Johannes (2020). Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide. Palgrave Macmillan. 245 s.
 • Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. 258 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergh, Johannes; Hesstvedt, Stine & Karlsen, Rune (2022). Dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget 2021. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2020). Hvilken valgordning får flest velgere til å stemme? Om sammenhengen mellom valgordninger og valgdeltakelse. (Vedlegg til NOU 2020:6 "Frie og hemmelige valg : ny valglov"). Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fladmoe, Audun (2020). Valgkampstudien 2017. Frafall, vekting og representativitet. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haugsgjerd, Atle & Segaard, Signe Bock (2020). Politisk tillit, lokaldemokrati og legitimitet. Kunnskapsstatus og utviklingstrekk. Institutt for samfunnsforskning.
 • Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2018). Personvalg ved stortingsvalg : Konsekvenser av ulike valgordninger (Vedlegg til NOU 2020:6 "Frie og hemmelige valg : ny valglov"). Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Matland, Richard (2018). Voter Mobilisation in a High-Turnout Context: Get Out the Vote Experiments in the 2017 Norwegian Parliamentary Election. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Segaard, Signe Bock (2022). Ligestilling og motorveje hos samme minister. [Radio]. Danmarks Radio, P1 Orientering.
 • Fladmoe, Audun & Bergh, Johannes (2022). The use of adjustment weights in voter surveys. Correcting for panel attrition and nonresponse can produce less accurate estimates of voting behavior. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. doi: 10.1016/j.electstud.2022.102486.
 • Haugsgjerd, Atle; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Beyer, Audun (2021). Misinformed or uninformed? A panel-study of how the use of social media as a news source influences political knowledge .
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2021). Norway: Political Developments and Data in 2020. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook. doi: 10.1111/2047-8852.12325.
 • de Blok, Lisanne & Haugsgjerd, Atle (2021). Take a Chance on Me: Experienced Risk and Political Trust.
 • Haugsgjerd, Atle (2021). En europeisk vänstersväng? Om det norska valet.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Ställ dina frågor om valet i Norge. [Avis]. Expressen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Kuppet makten med hemmelige frokoster og møter på do. [Avis]. Budstikka Pluss.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Politiske spørsmål om kultur gir ikke valgkamp. [Avis]. Vårt Land Pluss.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Spiste gubbevelldet til frokost. [Avis]. Budstikka.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Det må bli et klimavalg. [Avis]. Dagsavisen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Därför backar ”Norges SD”: Sämsta valet på 30 år. [Avis]. Expressen.
 • Haugsgjerd, Atle & Linde, Jonas (2021). Vehicles of democratic dissatisfaction? Populist radical right electoral success and satisfaction with democracy in Europe 1976-2019.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Norsk forsker: I Norge har vi altid haft alder på stemmesedlerne. [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Kun en tredjedel af kommunalpolitikerne er kvinder . [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Det gode lokaldemokrati? Selvstyre, velferd og politisk tillit.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Norsk forsker: I Norge har vi alder på stemmesedlerne. [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Sådan blev Norge klar til at holde valg med høje smittetal. [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Public Service: Vil byrødderne løse deres problemer? . [Radio]. Danmarks Radio, P1 .
 • Segaard, Signe Bock (2021). Pendlerboligsaken påvirker folks tillit til statsapparatet . [Avis]. Aftenposten.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Stressede byrødder . [Radio]. DR Fyn.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Public Service: Kommunalvalgets evergreens . [Radio]. Danmarks Radio, P1 .
 • Segaard, Signe Bock (2021). Unge modstandsfolk blev belønnet med stemmeret. [Radio]. Danmarks Radio, P1 .
 • Segaard, Signe Bock (2021). Kvinderne kom i byrådene, fordi de kunne 'styre hjemmene'. [Radio]. Danmarks Radio, P1 .
 • Segaard, Signe Bock (2021). Norway political scandal escalates as top politician resigns . [Avis]. Financial times.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Stemmeprocenten er markant lavere end ved valget i 2017 . [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Lokallisterne går fra fire til en enkelt borgmesterpost på landsplan . [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Demokratiet må utvikle seg i tråd med tiden . Kommunal rapport. s. 19–19.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Norge forsøgte fem nye ting ved kommunalvalgene - kun en enkelt blev til noget. [Radio]. Danmarks Radio, P1 .
 • Segaard, Signe Bock (2021). Flere borgmesterkæder kommer til at hænge om halsen på kvinder de næste fire år . [Radio]. Danmarks Radio, Orientering.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Public Service - Lokal politisk magt? [Radio]. Danmarks Radio, P1 .
 • Segaard, Signe Bock (2021). STIL SPØRGSMÅL om alt fra politiske rævekager til konstitueringer og valgresultater. [Internett]. DR Live-blog www.dr.dk .
 • Segaard, Signe Bock (2021). Rekordhøj andel kvindelige borgmestre . [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Vil ta grep for å få flere unge politikere valgt. [Avis]. Aftenposten.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Danskene er lei av gamle politikere. Valgforskere vil ha alder med på stemmeseddelen. . [Internett]. Aftenposten online.
 • Bergh, Johannes (2020). Stemmerett for 16-åringer øker valgdeltagelsen senere i livet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Bergh, Johannes (2020). Hva kan 70 år med forskning på demokratiet fortelle oss? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Segaard, Signe Bock & Haugsgjerd, Atle (2020). Hvor mye tillit har vi til lokalpolitikken? Kommunal rapport.
 • Winsvold, Marte; Haugsgjerd, Atle; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Trust by default. What is political trust - and what is political distrust?
 • Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (2020). Ulikhet i innvandrernes valgdeltakelse i Norge. I Segaard, Signe Bock (Red.), Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet. Institutt for samfunnsforskning. s. 81–95.
 • Segaard, Signe Bock (2019). Dagsrevyen - ekstra program om det danske folketingsvalg. [TV]. NRK1.
 • Segaard, Signe Bock (2019). Dagsnytt18 - intervju om det danske folketingsvalg. [TV]. NRK2/ NRK P2.
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2019). A gender-generation gap in political representation? The impact of preferential voting in Norwegian municipal elections.
 • Haugsgjerd, Atle; Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). "Folk flest" har fortsatt tillit til politikerne i Norge, men også her har demokratiet utfordringer. Forskning.no.
 • Aardal, Bernt & Syrstad, Tor Gaute (2019). Emosjoner og politikk.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Valg og demokrati
Publisert 10. okt. 2016 15:41 - Sist endret 10. feb. 2021 13:09