English version of this page
Avsluttet prosjekt

Disruption, Social Capital and Resilience

A Longitudinal and Comparative Approach

Prosjektperiode 2015 - 2019
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10046
Prosjektleder Kari Steen-Johnsen
Foto: Colourbox.

Foto: Colourbox.

1. Prosjektbakgrunn

2. Delprosjekter

3. Milepæler i prosjektet

4. Medieoppslag og presentasjoner

5. Eksterne publikasjoner

Prosjektbakgrunn

Prosjektets mål er å undersøke hvordan tilsiktede handlinger med hensikt å gjøre skade, skape frykt, ta hevn eller oppnå politisk eller økonomisk vinning påvirker et samfunns sosiale kapital og robusthet. Konsekvensene av terrorhandlingene 22.juli 2011 står i sentrum for prosjektet, men samtidig legges det stor vekt på å sammenligne med erfaringer og konsekvenser av slike tilsiktede handlinger i ulike land, nærmere bestemt USA, Spania, Frankrike og Finland.

Tilsiktede fryktskapende handlinger, slik som terrorangrep, påvirker befolkningens opplevelse av risiko, og kan skape større årvåkenhet og en varig følelse av bekymring og frykt, som også har konsekvenser for handling. Terrorens kortsiktige og langsiktige virkninger kan påvirkes av terrorhandlingens karakter, et lands tidligere erfaring med terror og av samfunnstrekk som mellommenneskelig tillit og tillit til institusjoner.

Ved å sammenligne fem ulike samfunn, med ulik historie, og som har opplevd ulike former for terror, forsøker prosjektet å belyse faktorer som avgjør et samfunns reaksjon på fryktskapende handlinger. Hvis en økt følelse av årvåkenhet og frykt består over tid etter en terrorhandling, kan dette tenkes å få konsekvenser for et samfunns sosiale kapital, det vil si de nettverk og samarbeidsnormene som eksisterer. Sosial kapital kan igjen ha betydning for et samfunns robusthet, det vil si dets evne til å gjenopprette likevekt etter negative hendelser.

Delprosjekter

1. Effekten av tilsiktede fryktskapende handlinger på sosial kapital. Datagrunnlaget i dette delprosjektet er longitudinelle surveydata fra Norge, og parallelle, nye surveys i alle de fire landene som er inkludert i prosjektet. Vi vil også bruke survey eksperimenter, og gjøre kortere surveyer i forbindelse med eventuelle spesielle hendelser.

2. Sosial kapital og samfunnsrobusthet. Dette delprosjektet undersøker sammenhengen mellom sosial kapital og samfunnsrobusthet nærmere, både ved å se op hvordan tillit kan beskytte mot utvikling av frykt, og på betydningen av tillit for mobilisering av innsats i dramatiske situasjoner. Datagrunnlaget er komparative surveys.

3. Medias rolle. I dette delprosjektet vil vi undersøke medias rolle i å ramme inn og skape fortolkninger idet terror eller andre fryktskapende handlinger skjer. Vi vil bruke Twitter-data, medietekst og kvalitative fokusgruppeintervjuer for å undersøke hvordan media påvirker borgernes forståelse av hendelser.

Milepæler i prosjektet

● Spørreundersøkelser etter terrorangrepene i Paris og Nice, 2015/2016

Da prosjektet opprinnelig ble utformet, la vi inn en mulighet til å gjennomføre spørreundersøkelser rett i etterkant, dersom det skulle inntreffe store terrorangrep i Europa eller USA. Etter Paris-angrepene i november 2015, bestemte vi oss for å gjennomføre en survey om terrorfrykt, tillit og politiske reaksjoner i de fire landene i utvalget, og også å inkludere Frankrike.

Foreløpige analyser viser at fryktnivåene var betydelig lavere i Norge og Finland enn i Frankrike, Spania og USA rett etter angrepene i Paris, og at befolkningene i disse tre landene uttrykte sterkere reaksjoner på hendelsene. Et sett komparative artikler er under utarbeidelse basert på dette materialet, blant annet om sammenhengen mellom bruk av sosiale medier under angrepene og frykt, om frykt og holdninger til ulike aspekter ved innvandringspolitikk, og om forekomst av hatytringer i denne perioden.

Etter angrepet i Nice i juli 2016 gjennomførte vi en kort survey bare i Frankrike. Denne gir oss mulighet til å studere endring i tillit og frykt i perioden fra Paris-angrepene, og også å diskutere konsekvensen av å bli utsatt for gjentatte terrorhandlinger.

● Fokusgruppeintervjuer i Norge, våren 2016

For å kunne grave dypere i folks opplevelse av faren for terrorisme og av hva terrorisme potensielt gjør med samfunnet, gjennomførte vi fem fokusgruppeintervjuer i Norge, med personer i ulik alder, og med muslimsk og ikke-muslimsk bakgrunn. Her var tema både opplevelsen av 22.juli, og opplevelsen av terrorfare i dag. Basert på disse fokusgruppeintervjuene planlegger vi artikler om hvordan ulike grupper fortolker og forstår terrorisme, og om hvilke forhold som har betydning for resiliens.

● Spørreundersøkelse, november/desember 2016

I november/desember gjennomfører vi en ny runde med spørreundersøkelse i de fem landene, noe som vil være nyttig for å kunne studere endring over tid, og for å vurdere hvilke kontekstuelle faktorer som har betydning i ulike samfunns respons på terror. I denne spørreundersøkelsen undersøker vi også hvordan respondenter reagerer på ulike former for terrorisme, høyreekstrem og IS-inspirert.

Arrangementer

Frykt, sinne og høyrepopulisme, 28. mars 2019

Sosiale medier når terror rammer, 14. mars 2018

Medieoppslag og presentasjoner

Desse dagar, Kari Steen-Johnsen, 05.05.19, NRK P2.

Sosiale medier i krisesituasjoner, Kari Steen-Johnsen, 23.04.19,  NRK Nyhetsmorgen.

Ny studie om Paris-terroren: Sosiale medier økte tilliten til myndighetene, Bernard Enjolras, 15.03.18, hos NRK

Lavere frykt og høyere tillit, Kari Steen-Johnsen og Bernard Enjolras, 15.03.18, Journalen, HiOA

Redde på sosiale medier etter Paris-terroren, Bernard Enjolras og Atte Oksanen, 14.03.18, hos Forskning.no

Tillit i Norge etter 22. juli, Kari Steen-Johnsen, Bernard Enjolras, Øyvind Bugge Solheim og Marte Slagsvold Winsvold, innlegg hos 22. juli-senteret

Hvordan påvirkes tillit av terror? Kortsiktige og langsiktige effekter, Bernard Enjolras, 21.11.17, innlegg på konferansen Tillit og samfunnssikkerhet

Tillit og sosial kapital: oversikt over fagfeltet og kunnskapsstatus, Kari Steen-Johnsen, 21.11.17,  innlegg på konferansen Tillit og samfunnssikkerhet

Sosiale strukturer, verdier og tillit, Kari Steen-Johnsen, 27.10.17, innlegg på konferanse for forskningsprogrammet SAMRISK

Terrorism and the Media, Shana Gadarian, 17.07.17, på The National

Sosial tillit i Norge etter 22. juli, 10.16, Magnus Haug, innlegg på Sosiologen.no

Norway: Five years after Breivik killings, Kari Steen-Johnsen, 22.07.16, i Deutsche Welle

Dagens gjest i Her og Nå, Kari Steen-Johnsen, 19.01.15, i NRK P1

Eksterne publikasjoner

Kaakinen, Markus (2018). Disconnected online : A social psychological examination of online hate. Tampere University Press.

Kaakinen, M., Oksanen, A., & Räsänen, P. (2018). Did the risk of exposure to online hate increase after the November 2015 Paris attacks? A group relations approach. Computers in Human Behavior78, 90-97.

Elseth, Maja Stien (2016). Tillit og frykt i en norsk kontekst. En kvantitativ studie av tillitens betydning for terrorfrykt. Masteroppgave, Universitetet i Oslo.

Haug, Magnus (2016). Kollektivt minne, kortvarig virkning? Tillit i Norge etter terrorangrepet 22. juli 2011. Masteroppgave, Universitetet i Oslo.

Hovedfunn

Klikk på bildet for å lese (bruk fullskjermfunksjonen), eller les brosjyren i PDF-format

bilder

Se også:

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Bernard Enjolras Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Ph.d. 976 89 237 bernard.enjolras@samfunnsforskning.no
Kari Steen-Johnsen Forsker I Dr. Scient 906 49 417 kari.steen-johnsen@samfunnsforskning.no
Marte Winsvold Forsker II Ph.d. 930 33 752 m.s.winsvold@samfunnsforskning.no
Dag Wollebæk Forsker I Ph.d. 464 33 306 dag.wollebak@samfunnsforskning.no
Shana Gadarian (Syracuse University, USA)
Francisco Herreros (the Spanish National Research Council, Spania)
Atte Oksanen (University of Tampere, Finland)
Øyvind Bugge Solheim

Publikasjoner

 • Markus Kaakinen; Atte Oksanen; Shana Kusher Gadarian; Øyvind Bugge Solheim; Francisco Herreros; Marte Slagsvold Winsvold; Bernard Louis Enjolras & Kari Steen-Johnsen (2021). Online Hate and Zeitgeist of Fear: A Five-Country Longitudinal Analysis of Hate Exposure and Fear of Terrorism After the Paris Terrorist Attacks in 2015. Political Psychology.
 • Kari Steen-Johnsen; Øyvind Bugge Solheim; Marte Slagsvold Winsvold & Bernard Enjolras (2021). Tillit etter terror i Norge, Frankrike og Spania. Betydningen av narrativer og politisk kontekst. Norsk sosiologisk tidsskrift.  5, s 12- 27
 • Anna Makkonen; Atte Oksanen; Shana Kushner Gadarian; Francisco Herreros; Marte Winsvold; Øyvind Bugge Solheim; Bernard Enjolras & Kari Steen-Johnsen (2020). Fear-triggering effects of terrorism threats: Cross-country comparison in a terrorism news scenario experiment. Personality and Individual Differences.  161
 • Bernard Enjolras; Shana Gadarian & Kari Steen-Johnsen (2019). Social Media Use and Fear Levels after the Paris 2015 Attacks: A Comparative Study, I: Miriam F. Elman; Galia Golan; Louis Kriesberg & Catherine Gerard (red.),  Overcoming Intractable Conflicts : New Approaches to Constructive Transformations.  Rowman & Littlefield International.  ISBN 978-1786610737.  Chapter 7.  s 107 - 122
 • Kari Steen-Johnsen & Marte Winsvold (2019). Global Terrorism and the Civil Sphere in Norway: Renegotiating Civil Codes, I: Andrea Voyer; Anna Lund & Jeffrey C. Alexander (red.),  The Nordic Civil Sphere.  Polity Press.  ISBN 978-1509538843.  Chapter 9.  s 229 - 255
 • Dag Wollebæk; Rune Karlsen; Kari Steen-Johnsen & Bernard Enjolras (2019). Anger, Fear, and Echo Chambers: The Emotional Basis for Online Behavior. Social Media + Society.  5
 • Bernard Enjolras; Kari Steen-Johnsen; Francisco Herreros; Øyvind Bugge Solheim; Marte Winsvold; Shana Gadarian & Atte Oksanen (2019). Does trust prevent fear in the aftermath of terrorist attacks?. Perspectives on Terrorism.  13, s 39- 55
 • Øyvind Bugge Solheim (2019). Are we all Charlie? How media priming and framing affect immigration policy preferences after terrorist attacks. Western European Politics.
 • Kari Steen-Johnsen & Marte Winsvold (2019). Islamist Terrorism, Out-Group Trust, and Motivation to Control Prejudice. International Journal of Public Opinion Research.
 • Atte Oksanen; Markus Kaakinen; Jaana Minkkinen; Pekka Räsänen; Bernard Enjolras & Kari Steen-Johnsen (2018). Perceived societal fear and cyberhate after the November 2015 Paris Terrorist Attacks. Terrorism and Political Violence.
 • Øyvind Bugge Solheim (2018). Right-wing Terrorism and Out-group Trust: The Anatomy of a Terrorist Backlash. Terrorism and Political Violence.  s 1- 19

Se alle arbeider i Cristin

 • Øyvind Bugge Solheim (2019). Terrorism and Attitudes Toward Out-groups: A Political Perspective.

Se alle arbeider i Cristin

 • Kari Steen-Johnsen (2021). Tillit.
 •  (2020). Pandemier har forandret verden før. Hva blir endringene denne gangen?.
 •  (2020). Innslag om hamstring og tillit under Corona-krisen. NRK Nyheter.
 •  (2020). Nyhetsmorgen. Innslag om politisk og sosial tillit i kriser.
 • Kari Steen-Johnsen & Audun Fladmoe (2019). How wide is the acceptance in the general public to publish religious cartoons in mass media? Evidence from a Norwegian survey experiment.
 •  (2019). Ordene som teller.
 •  (2019). Sosiale medier i krisesituasjoner.
 •  (2019). Stengning av sosiale medier etter terroren på Sri Lanka.
 •  (2019). Tillit og bevæpning av politiet.
 • Kari Steen-Johnsen; Bernard Enjolras; Marte Slagsvold Winsvold & Øyvind Bugge Solheim (2019). Bør vi blokkere sosiale medier etter terrorangrep?. Morgenbladet.
 • Øyvind Bugge Solheim (2018). “Our” security and “their” civil liberties – Investigating the effects of terrorism on public opinion.
 • Øyvind Bugge Solheim; Kari Steen-Johnsen; Bernard Enjolras; Marte Winsvold; Francisco Herreros; Shana Gadarian & Atte Oksanen (2018). Terrorism, emotion and trust in Muslims.
 • Kari Steen-Johnsen (2017). Disruption, Social Capital and Resilience. Innlegg ved avslutningskonferanse, SAMRISK II.
 • Kari Steen-Johnsen & Marte Slagsvold Winsvold (2017). Islamic terrorism, out-group trust and the motivation to control.
 • Øyvind Bugge Solheim (2017). Are we all Charlie? Tolerance and immigration attitudes after the Charlie Hebdo attacks.
 • Bernard Enjolras; Kari Steen-Johnsen & Shana Gadarian (2016). Social media use and fear levels after the Paris 2015 attacks. A comparative study.
 • Øyvind Bugge Solheim (2016). In-Group Terrorism and Out-Group Trust - The black sheep effect and the importance of the political discourse.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Sivilsamfunn
Publisert 25. nov. 2008 15:44 - Sist endret 2. juli 2020 08:28