English version of this page
Avsluttet prosjekt

Disruption, Social Capital and Resilience

A Longitudinal and Comparative Approach

Prosjektperiode 2015 - 2019
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10046
Prosjektleder Kari Steen-Johnsen
Foto: Colourbox.

Foto: Colourbox.

1. Prosjektbakgrunn

2. Delprosjekter

3. Milepæler i prosjektet

4. Medieoppslag og presentasjoner

5. Eksterne publikasjoner

Prosjektbakgrunn

Prosjektets mål er å undersøke hvordan tilsiktede handlinger med hensikt å gjøre skade, skape frykt, ta hevn eller oppnå politisk eller økonomisk vinning påvirker et samfunns sosiale kapital og robusthet. Konsekvensene av terrorhandlingene 22.juli 2011 står i sentrum for prosjektet, men samtidig legges det stor vekt på å sammenligne med erfaringer og konsekvenser av slike tilsiktede handlinger i ulike land, nærmere bestemt USA, Spania, Frankrike og Finland.

Tilsiktede fryktskapende handlinger, slik som terrorangrep, påvirker befolkningens opplevelse av risiko, og kan skape større årvåkenhet og en varig følelse av bekymring og frykt, som også har konsekvenser for handling. Terrorens kortsiktige og langsiktige virkninger kan påvirkes av terrorhandlingens karakter, et lands tidligere erfaring med terror og av samfunnstrekk som mellommenneskelig tillit og tillit til institusjoner.

Ved å sammenligne fem ulike samfunn, med ulik historie, og som har opplevd ulike former for terror, forsøker prosjektet å belyse faktorer som avgjør et samfunns reaksjon på fryktskapende handlinger. Hvis en økt følelse av årvåkenhet og frykt består over tid etter en terrorhandling, kan dette tenkes å få konsekvenser for et samfunns sosiale kapital, det vil si de nettverk og samarbeidsnormene som eksisterer. Sosial kapital kan igjen ha betydning for et samfunns robusthet, det vil si dets evne til å gjenopprette likevekt etter negative hendelser.

Delprosjekter

1. Effekten av tilsiktede fryktskapende handlinger på sosial kapital. Datagrunnlaget i dette delprosjektet er longitudinelle surveydata fra Norge, og parallelle, nye surveys i alle de fire landene som er inkludert i prosjektet. Vi vil også bruke survey eksperimenter, og gjøre kortere surveyer i forbindelse med eventuelle spesielle hendelser.

2. Sosial kapital og samfunnsrobusthet. Dette delprosjektet undersøker sammenhengen mellom sosial kapital og samfunnsrobusthet nærmere, både ved å se op hvordan tillit kan beskytte mot utvikling av frykt, og på betydningen av tillit for mobilisering av innsats i dramatiske situasjoner. Datagrunnlaget er komparative surveys.

3. Medias rolle. I dette delprosjektet vil vi undersøke medias rolle i å ramme inn og skape fortolkninger idet terror eller andre fryktskapende handlinger skjer. Vi vil bruke Twitter-data, medietekst og kvalitative fokusgruppeintervjuer for å undersøke hvordan media påvirker borgernes forståelse av hendelser.

Milepæler i prosjektet

● Spørreundersøkelser etter terrorangrepene i Paris og Nice, 2015/2016

Da prosjektet opprinnelig ble utformet, la vi inn en mulighet til å gjennomføre spørreundersøkelser rett i etterkant, dersom det skulle inntreffe store terrorangrep i Europa eller USA. Etter Paris-angrepene i november 2015, bestemte vi oss for å gjennomføre en survey om terrorfrykt, tillit og politiske reaksjoner i de fire landene i utvalget, og også å inkludere Frankrike.

Foreløpige analyser viser at fryktnivåene var betydelig lavere i Norge og Finland enn i Frankrike, Spania og USA rett etter angrepene i Paris, og at befolkningene i disse tre landene uttrykte sterkere reaksjoner på hendelsene. Et sett komparative artikler er under utarbeidelse basert på dette materialet, blant annet om sammenhengen mellom bruk av sosiale medier under angrepene og frykt, om frykt og holdninger til ulike aspekter ved innvandringspolitikk, og om forekomst av hatytringer i denne perioden.

Etter angrepet i Nice i juli 2016 gjennomførte vi en kort survey bare i Frankrike. Denne gir oss mulighet til å studere endring i tillit og frykt i perioden fra Paris-angrepene, og også å diskutere konsekvensen av å bli utsatt for gjentatte terrorhandlinger.

● Fokusgruppeintervjuer i Norge, våren 2016

For å kunne grave dypere i folks opplevelse av faren for terrorisme og av hva terrorisme potensielt gjør med samfunnet, gjennomførte vi fem fokusgruppeintervjuer i Norge, med personer i ulik alder, og med muslimsk og ikke-muslimsk bakgrunn. Her var tema både opplevelsen av 22.juli, og opplevelsen av terrorfare i dag. Basert på disse fokusgruppeintervjuene planlegger vi artikler om hvordan ulike grupper fortolker og forstår terrorisme, og om hvilke forhold som har betydning for resiliens.

● Spørreundersøkelse, november/desember 2016

I november/desember gjennomfører vi en ny runde med spørreundersøkelse i de fem landene, noe som vil være nyttig for å kunne studere endring over tid, og for å vurdere hvilke kontekstuelle faktorer som har betydning i ulike samfunns respons på terror. I denne spørreundersøkelsen undersøker vi også hvordan respondenter reagerer på ulike former for terrorisme, høyreekstrem og IS-inspirert.

Arrangementer

Frykt, sinne og høyrepopulisme, 28. mars 2019

Sosiale medier når terror rammer, 14. mars 2018

Medieoppslag og presentasjoner

Desse dagar, Kari Steen-Johnsen, 05.05.19, NRK P2.

Sosiale medier i krisesituasjoner, Kari Steen-Johnsen, 23.04.19,  NRK Nyhetsmorgen.

Ny studie om Paris-terroren: Sosiale medier økte tilliten til myndighetene, Bernard Enjolras, 15.03.18, hos NRK

Lavere frykt og høyere tillit, Kari Steen-Johnsen og Bernard Enjolras, 15.03.18, Journalen, HiOA

Redde på sosiale medier etter Paris-terroren, Bernard Enjolras og Atte Oksanen, 14.03.18, hos Forskning.no

Tillit i Norge etter 22. juli, Kari Steen-Johnsen, Bernard Enjolras, Øyvind Bugge Solheim og Marte Slagsvold Winsvold, innlegg hos 22. juli-senteret

Hvordan påvirkes tillit av terror? Kortsiktige og langsiktige effekter, Bernard Enjolras, 21.11.17, innlegg på konferansen Tillit og samfunnssikkerhet

Tillit og sosial kapital: oversikt over fagfeltet og kunnskapsstatus, Kari Steen-Johnsen, 21.11.17,  innlegg på konferansen Tillit og samfunnssikkerhet

Sosiale strukturer, verdier og tillit, Kari Steen-Johnsen, 27.10.17, innlegg på konferanse for forskningsprogrammet SAMRISK

Terrorism and the Media, Shana Gadarian, 17.07.17, på The National

Sosial tillit i Norge etter 22. juli, 10.16, Magnus Haug, innlegg på Sosiologen.no

Norway: Five years after Breivik killings, Kari Steen-Johnsen, 22.07.16, i Deutsche Welle

Dagens gjest i Her og Nå, Kari Steen-Johnsen, 19.01.15, i NRK P1

Eksterne publikasjoner

Kaakinen, Markus (2018). Disconnected online : A social psychological examination of online hate. Tampere University Press.

Kaakinen, M., Oksanen, A., & Räsänen, P. (2018). Did the risk of exposure to online hate increase after the November 2015 Paris attacks? A group relations approach. Computers in Human Behavior78, 90-97.

Elseth, Maja Stien (2016). Tillit og frykt i en norsk kontekst. En kvantitativ studie av tillitens betydning for terrorfrykt. Masteroppgave, Universitetet i Oslo.

Haug, Magnus (2016). Kollektivt minne, kortvarig virkning? Tillit i Norge etter terrorangrepet 22. juli 2011. Masteroppgave, Universitetet i Oslo.

Hovedfunn

Klikk på bildet for å lese (bruk fullskjermfunksjonen), eller les brosjyren i PDF-format

bilder

Se også:

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Bernard Enjolras Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Ph.d. 976 89 237 bernard.enjolras@samfunnsforskning.no
Øyvind Bugge Solheim Forsker II o.b.solheim@samfunnsforskning.no
Kari Steen-Johnsen Forsker I Dr. Scient 906 49 417 kari.steen-johnsen@samfunnsforskning.no
Marte Winsvold Forsker II Ph.d. 930 33 752 m.s.winsvold@samfunnsforskning.no
Dag Wollebæk Forsker I Ph.d. 464 33 306 dag.wollebak@samfunnsforskning.no
Shana Gadarian (Syracuse University, USA)
Francisco Herreros (the Spanish National Research Council, Spania)
Atte Oksanen (University of Tampere, Finland)

Publikasjoner

 • Steen-Johnsen, Kari; Solheim, Øyvind Bugge; Winsvold, Marte Slagsvold & Enjolras, Bernard (2021). Tillit etter terror i Norge, Frankrike og Spania. Betydningen av narrativer og politisk kontekst. Norsk sosiologisk tidsskrift. 5(3), s. 12–27. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2021-03-02. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kaakinen, Markus; Oksanen, Atte; Kushner Gadarian, Shana; Solheim, Øyvind Bugge; Herreros, Francisco & Winsvold, Marte Slagsvold [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Online Hate and Zeitgeist of Fear: A Five-Country Longitudinal Analysis of Hate Exposure and Fear of Terrorism After the Paris Terrorist Attacks in 2015. Political Psychology. 42(6), s. 1019–1035. doi: 10.1111/pops.12732. Fulltekst i vitenarkiv
 • Steen-Johnsen, Kari & Winsvold, Marte (2021). Islamist terrorism, out-group trust, and motivation to control prejudice. International Journal of Public Opinion Research. 32(3). doi: 10.1093/IJPOR/EDZ014. Fulltekst i vitenarkiv
 • Makkonen, Anna; Oksanen, Atte; Gadarian, Shana Kushner; Herreros, Francisco; Winsvold, Marte & Solheim, Øyvind Bugge [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Fear-triggering effects of terrorism threats: Cross-country comparison in a terrorism news scenario experiment. Personality and Individual Differences. 161. doi: 10.1016/j.paid.2020.109992. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wollebæk, Dag; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2019). Anger, Fear, and Echo Chambers: The Emotional Basis for Online Behavior. Social Media + Society. 5(2). doi: 10.1177/2056305119829859. Fulltekst i vitenarkiv
 • Steen-Johnsen, Kari & Winsvold, Marte (2019). Global Terrorism and the Civil Sphere in Norway: Renegotiating Civil Codes. I Alexander, Jeffrey C.; Lund, Anna & Voyer, Andrea (Red.), The Nordic Civil Sphere. Polity Press. s. 229–255. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solheim, Øyvind Bugge (2019). Are we all Charlie? How media priming and framing affect immigration policy preferences after terrorist attacks. West European Politics. doi: 10.1080/01402382.2019.1683791. Fulltekst i vitenarkiv
 • Enjolras, Bernard; Gadarian, Shana & Steen-Johnsen, Kari (2019). Social Media Use and Fear Levels after the Paris 2015 Attacks: A Comparative Study. I Elman, Miriam F.; Gerard, Catherine; Golan, Galia & Kriesberg, Louis (Red.), Overcoming Intractable Conflicts : New Approaches to Constructive Transformations. Rowman & Littlefield International. s. 107–122.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari; Herreros, Francisco; Solheim, Øyvind Bugge; Winsvold, Marte & Gadarian, Shana [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2019). Does trust prevent fear in the aftermath of terrorist attacks? Perspectives on Terrorism (PT). 13(4), s. 39–55. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solheim, Øyvind Bugge (2018). Right-wing Terrorism and Out-group Trust: The Anatomy of a Terrorist Backlash. Terrorism and Political Violence. s. 1–19. doi: 10.1080/09546553.2018.1457526. Fulltekst i vitenarkiv
 • Oksanen, Atte; Kaakinen, Markus; Minkkinen, Jaana; Räsänen, Pekka; Enjolras, Bernard & Steen-Johnsen, Kari (2018). Perceived societal fear and cyberhate after the November 2015 Paris Terrorist Attacks. Terrorism and Political Violence. doi: 10.1080/09546553.2018.1442329. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Solheim, Øyvind Bugge; Steen-Johnsen, Kari & Heidar, Knut (2019). Terrorism and Attitudes Toward Out-groups: A Political Perspective. University of Oslo. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Steen-Johnsen, Kari (2021). Tillit.
 • Steen-Johnsen, Kari (2020). Innslag om hamstring og tillit under Corona-krisen. NRK Nyheter. [Radio]. NRK.
 • Steen-Johnsen, Kari (2020). Nyhetsmorgen. Innslag om politisk og sosial tillit i kriser. [TV]. NRK.
 • Steen-Johnsen, Kari (2020). Pandemier har forandret verden før. Hva blir endringene denne gangen? [Avis]. Aftenposten.
 • Solheim, Øyvind Bugge (2019). Ordene som teller. [Avis]. Morgenbladet.
 • Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Winsvold, Marte Slagsvold & Solheim, Øyvind Bugge (2019). Bør vi blokkere sosiale medier etter terrorangrep? Morgenbladet.
 • Steen-Johnsen, Kari & Fladmoe, Audun (2019). How wide is the acceptance in the general public to publish religious cartoons in mass media? Evidence from a Norwegian survey experiment.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Sosiale medier i krisesituasjoner. [Radio]. NRK Nyhetsmorgen.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Stengning av sosiale medier etter terroren på Sri Lanka. [TV]. TV2 Nyhetskanalen.
 • Steen-Johnsen, Kari (2019). Tillit og bevæpning av politiet. [Radio]. NRK P2 Desse dagar.
 • Solheim, Øyvind Bugge (2018). “Our” security and “their” civil liberties – Investigating the effects of terrorism on public opinion.
 • Solheim, Øyvind Bugge; Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard; Winsvold, Marte; Herreros, Francisco & Gadarian, Shana [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Terrorism, emotion and trust in Muslims.
 • Steen-Johnsen, Kari & Winsvold, Marte Slagsvold (2017). Islamic terrorism, out-group trust and the motivation to control .
 • Solheim, Øyvind Bugge (2017). Are we all Charlie? Tolerance and immigration attitudes after the Charlie Hebdo attacks.
 • Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Gadarian, Shana (2016). Social media use and fear levels after the Paris 2015 attacks. A comparative study.
 • Solheim, Øyvind Bugge (2016). In-Group Terrorism and Out-Group Trust - The black sheep effect and the importance of the political discourse.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Sivilsamfunn
Publisert 25. nov. 2008 15:44 - Sist endret 24. okt. 2022 10:58