Sigtona Halrynjo

Forsker som fokuserer på arbeidsliv, familieliv og likestilling

Sigtona Halrynjo er PhD i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Forskningen hennes befinner seg i skjæringsfeltet mellom familiepolitikk og arbeidsliv, kjønn og karriere i næringsliv og akademia, kjønnsbalanse i toppledelse og likestilling gjennom livsløpet, inkludert overgangen mellom arbeid og pensjonstilværelse. Halrynjo kombinerer kvalitative og kvantitative metoder.

Hun er interessert i problemstillinger som mødres og fedres bruk av foreldrepermisjon og betydningen av karrierelogikk og tilretteleggingslogikk for familie, karriere og kjønnslikestilling. Halrynjo er også opptatt av likestillingsutfordringer i arbeidslivet i møte med global konkurranse, digitalisering og effektivisering.

Sigtona er tilknyttet CORE – Senter for likestillingsforskning.

Emneord: Arbeid, Likestilling

Publikasjoner

 • Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege & Pedersen, Axel West (2019). A woman’s cause? Popular attitudes towards pension credits for childcare in Norway. European Journal of Social Security.  21(3), s 219- 240 . doi: 10.1177/1388262719869065 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona (2019). Mer likestilling med fedrekvote? Naturlige eksperimenter i norsk kontekst. Tidsskrift for kjønnsforskning.  43(2), s 71- 89 . doi: 10.18261/issn.1891-1781-2019-02-02 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Axelsdottir, Laufey & Halrynjo, Sigtona (2018). Gender Balance in Executive Management: Top-Managers' Understanding of Barriers and Solutions from the Demand-Supply Perspective. Social Politics: International Studies in Gender, State and Society.  25(2), s 287- 314 . doi: 10.1093/sp/jxy012 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Bloksgaard, Lotte & Halrynjo, Sigtona (2017). Nye muligheder, nye krav – arbejdslivskulturer under forandring, I: Pernille Tanggaard Andersen & Michael Hviid Jacobsen (red.),  Kultursociologi og kulturanalyse.  Hans Reitzels Forlag.  ISBN 978-87-412-6057-0.  Kapittel 9.  s 247 - 270
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Exploring the career logic within the Nordic work-family model, In Berit Brandth; Sigtona Halrynjo & Elin Kvande (ed.),  Work-Family Dynamics : Competing logics of regulation, economy and morals.  Routledge.  ISBN 978-1-138-86007-0.  Chapter 12.  s 189 - 208
 • Halrynjo, Sigtona & Lyng, Selma Therese (2017). Fathers' Parental leave and Work-Family Division in Norwegian Elite Professions, In Brigitte Liebig & Mechtild Oechsle (ed.),  Fathers in work organizations : inequalities and capabilities, rationalities and politics.  Verlag Barbara Budrich.  ISBN 978-3-8474-0703-4.  Kapittel.  s 61 - 82
 • Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona (2017). Mindre spesialisering med fedrekvote? Foreldrepermisjonens potensial for å endre arbeidsdelingen blant foreldre. Tidsskrift for samfunnsforskning.  58(3), s 311- 333 . doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-03-03 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kvande, Elin; Brandth, Berit & Halrynjo, Sigtona (2017). Integrating work and family : changing institutions and competing logics, In Berit Brandth; Sigtona Halrynjo & Elin Kvande (ed.),  Work-Family Dynamics : Competing logics of regulation, economy and morals.  Routledge.  ISBN 978-1-138-86007-0.  Chapter 1.  s 1 - 16
 • Halrynjo, Sigtona & Jonker, Merel (2016). Naming and Framing of Intersectionality in Hijab Cases - Does It Matter? An Analysis of Discrimination Cases in Scandinavia and the Netherlands. Gender, Work & Organization.  23(3), s 278- 295 . doi: 10.1111/gwao.12089 Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2016). Likestilling i framtidas arbeidsliv?, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 15.  s 299 - 309 Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2016). Ulik likestilling i arbeidslivet, I: Sigtona Halrynjo & Mari Teigen (red.),  Ulik likestilling i arbeidslivet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  Kapittel 1.  s 13 - 36
 • Legard, Sveinung; Halrynjo, Sigtona & Floer, Kristin Elisabeth (2016). Is transition support a hurdle to getting a job?. Scandinavian Journal of Disability Research.  18(1), s 17- 31 . doi: 10.1080/15017419.2014.959046 Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona (2015). Kjønn, topplederkarriere og familie, I: Mari Teigen (red.),  Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  Kapittel 5.  s 97 - 119
 • Halrynjo, Sigtona; Kitterød, Ragni Hege & Teigen, Mari (2015). Hvorfor så få kvinner på toppen i norsk næringsliv? En analyse av hva topplederne selv sier. Søkelys på arbeidslivet.  32(1-2), s 111- 136 Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona; Teigen, Mari & Nadim, Marjan (2015). Kvinner og menn i toppledelsen: Ringvirkninger av lovkrav om kjønnsbalanse i bedriftsstyrer?, I: Mari Teigen (red.),  Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  Kapittel 3.  s 48 - 62 Vis sammendrag
 • Kitterød, Hege; Teigen, Mari & Halrynjo, Sigtona (2015). Flere kvinner på toppen? Holdninger til likestilling blant toppledere, I: Mari Teigen (red.),  Virkninger av kjønnskvotering i norsk næringsliv.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48415-3.  Kapittel 4.  s 63 - 96 Vis sammendrag
 • Merel, Jonker & Halrynjo, Sigtona (2014). Multidimensional Discrimination in Judicial Practice: A Legal Comparison Between Denmark, Norway, Sweden and the Netherlands. Netherlands Quarterly of Human Rights (NQHR).  32(4), s 408- 434
 • Halrynjo, Sigtona & Lyng, Selma Therese (2013). Fedrepermisjon i karriereyrker, I: Berit Brandth & Elin Kvande (red.),  Fedrekvoten og den farsvennlige velferdsstaten.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02189-8.  Kapittel 15.  s 222 - 237
 • Fekjær, Silje Bringsrud & Halrynjo, Sigtona (2012). Promotion aspirations among male and female police students. International Journal of Police Science and Management.  14(1), s 71- 82

Se alle arbeider i Cristin

 • Brandth, Berit; Halrynjo, Sigtona & Kvande, Elin (ed.) (2017). Work-Family Dynamics : Competing logics of regulation, economy and morals. Routledge.  ISBN 978-1-138-86007-0.  211 s. Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (red.) (2016). Ulik likestilling i arbeidslivet. Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-49601-9.  341 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Halrynjo, Sigtona; Kjos, Hannah Løke & Torjussen, Sahra Ali Abdullahi (2019). Kvinner og karriere i finans: Får ikke, kan ikke eller vil ikke?. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:7. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Østbakken, Kjersti Misje; Halrynjo, Sigtona & Kitterød, Ragni Hege (2018). Foreldrepermisjon og likestilling: Foreldrepengeordningens betydning for likestilling i arbeidslivet og hjemme. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 15. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona & Stoltenberg, Christina Hoelgaard (2017). CORE Topplederbarometer 200 : Februar 2017. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Pedersen, Axel West (2017). Rettferdig pensjon for individer og for par? Tilpasninger og holdninger til det nye pensjonssystemet i folketrygden. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2017:10. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote – hvor mange, hvem og hvorfor?. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2017:02. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona & Kitterød, Ragni Hege (2016). Deling av foreldrepermisjon: Konsekvenser av arbeid-familietilpasning og velferd i Norge og Norden. En litteraturstudie. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:07. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona & Kitterød, Ragni Hege (2016). Fedrekvoten – norm for fedres permisjonsbruk i Norge og Norden. En litteraturstudie. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2016:6. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona & Stoltenberg, Christina Hoelgaard (2016). CORE Topplederbarometer 100 : Mai 2016. Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona (2011). På vei ut? Hva kjennetegner arbeidstakere som tror de er på vei ut av arbeidslivet?. AFI Notat. 1. Vis sammendrag
 • Halrynjo, Sigtona (2010). Mødre og fedre i møte med karrierelogikkens spilleregler Hva skjer med høyt utdannede kvinners og menns karriere- og familietilpasning når de får barn? Og hvordan kan tilpasningene forklares?” [Mothers and fathers encountering the rules of the career game. How do elite educated men and women adapt to work and family when they have children? And how can these adaptations be explained?]. Series of Dissertations submitted to the Faculty of Social Sciences, University of Oslo. 223.

Se alle arbeider i Cristin

 • Halrynjo, Sigtona & Blair-Loy, Mary (2019). Gender inequality in business careers in the U.S. and Norway: How regulatory and moral logics compete within the liberal economic logic of global capitalism..
 • Halrynjo, Sigtona & Blair-Loy, Mary (2019). When the Career Window Closes at 40: Exploring the Intersection of Gender, Age and Family Building in the Business Sector..
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Career and parenthood in the Nordic context – beyond family-friendly policies.
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Fører økt fedrekvote og deling av foreldrepermisjon til likestilt foreldreskap og likestilling i arbeidslivet?.
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Kjønns(u)balanse i toppledelse. Betydning av kvoteringslov og karrieredilemmaer i Norge..
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Kvinner og menn på toppen av næringslivet I et komparativt perspektiv. Norge og USA. Lansering av CORE Topplederbarometer 200..
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Motherhood, Fatherhood and the Logic of Career within a Family-Friendly Welfare State.
 • Halrynjo, Sigtona (2017). Skjevdeling bremser likestillingen. Dagens næringsliv.
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Fedrekvoten en suksess, men hvorfor brukes den ikke av alle?. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge.  112(6), s 52- 53
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote – hvor mange, hvem og hvorfor?.
 • Kitterød, Ragni Hege; Halrynjo, Sigtona & Østbakken, Kjersti Misje (2017). Pappaperm? Fedre som ikke tar fedrekvote..
 • Blair-Loy, Mary & Halrynjo, Sigtona (2016). Bending Norms: Gender and the Cultural Understandings of Merit and Devotion.
 • Halrynjo, Sigtona (2016). Fatherhood, motherhood and the logic of career in a family friendly welfare state.
 • Halrynjo, Sigtona (2016). Hvordan står det til med kjønnsbalansen på toppen av næringslivet? Menn, kvinner og lederkarrierer – på ulike betingelser?.
 • Halrynjo, Sigtona (2016). Kan vi tenke nytt om ledelse og livsfaser? Når er det «for sent» med en topplederkarriere?.
 • Halrynjo, Sigtona (2016, 04. februar). Mødre kjenner på dårlig samvittighet hvis de ikke får til å hente barna.  Aftenposten, SIGTONA HALRYNJO.
 • Halrynjo, Sigtona (2016, 10. mars). Vi kan gjere noe med tidsklemma.  Dagbladet.
 • Halrynjo, Sigtona (2016). Work-family dynamics and the logics of competition, care and regulation.
 • Halrynjo, Sigtona & Blair-Loy, Mary (2016). Does a family-friendly welfare state help shatter the corporate glass ceiling? Comparing Norway and the U.S..
 • Halrynjo, Sigtona & Kitterød, Ragni Hege (2016, 19. april). Større kvote til far.  Dagsavisen.
 • Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona (2016). Can paternity leave change gendered work-family patterns? An analysis of recent research from the Nordic countries..
 • Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona (2016). Fedrekvoten som norm og konsekvenser av deling av foreldrepermisjon for arbeid- familietilpasning og velferd i Norge og Norden.
 • Teigen, Mari & Halrynjo, Sigtona (2016). For et kvinneliv!. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Blair-Loy, Mary & Halrynjo, Sigtona (2015). How shatterproof are glass ceilings in the business sector? Cultural and structural factors reinforcing gender inequality in the US and Norway..
 • Halrynjo, Sigtona (2015). Career logic, family-friendly opportunities and Gender Differences in Family-life among Norwegian Top-managers.
 • Halrynjo, Sigtona (2015). Exploring the Career Logic and fathers’ parental leave within the Nordic Model.
 • Halrynjo, Sigtona (2015). Fathers' Career and Parental Leave in Norwegian Elite Professions.
 • Halrynjo, Sigtona (2015). Karriere, kjønn og omsorgsansvar. Hva skjer i småbarnsfasen?.
 • Halrynjo, Sigtona (2015). Kjønn, karriere og familieliv i møte med konkurranselogikkens spilleregler.
 • Halrynjo, Sigtona (2015, 01. desember). Kvinner begynner å jobbe i det offentlige når de får barn. [Internett].  Forskning.no.
 • Halrynjo, Sigtona (2015). Kvinner og menn i toppledelse – karriereliv og familieliv.
 • Halrynjo, Sigtona (2015, 05. september). To motstridende trender innen likestilling.  Aftenposten.
 • Halrynjo, Sigtona & Christensen, Marit Eline (2015). Career- and life-trajectories leading to top-management.
 • Halrynjo, Sigtona & Samuelsen, Tanya Marie (2015). Er det kvinnenes skyld?. Dagens næringsliv.
 • Halrynjo, Sigtona & Teigen, Mari (2015). Women on board - men in the executive committee?.
 • Teigen, Mari & Halrynjo, Sigtona (2015). Women on Board - Men in the Executive Committee? Innlegg.
 • Teigen, Mari; Kitterød, Ragni Hege & Halrynjo, Sigtona (2015). Holdninger til kjønnskvotering i styrer blant toppledere i norsk næringsliv. Mer positive når bedriften selv har lovkrav? Innlegg.
 • Halrynjo, Sigtona (2014). Arbeidsliv og familieliv - Klassedelt og kjønnsdelt, I: Liza Reisel & Mari Teigen (red.),  Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-48088-9.  Kapittel 10.  s 186 - 202
 • Halrynjo, Sigtona (2014). Exploring the Career Logic within the Nordic Model.
 • Halrynjo, Sigtona & Lyng, Selma Therese (2014). Fathers' quota and career in Norwegian elite professions.
 • Halrynjo, Sigtona (2013). Reconciling work and family in Europe and the US. Exploring the impact of culture, economy and the welfare state.
 • Halrynjo, Sigtona & Lyng, Selma Therese (2013). Pappaperm eller karriere?. Dagens næringsliv.
 • Halrynjo, Sigtona & Lyng, Selma Therese (2013). Paternity leave in Norwegian elite professions.
 • Teigen, Mari; Halrynjo, Sigtona & Christensen, Marit Eline (2013). Glassheis i løse luften. Aftenposten.
 • Teigen, Mari; Halrynjo, Sigtona & Christensen, Marit Eline (2013). "Glassheis i løse luften". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Halrynjo, Sigtona (2012). Arbeidslivets familieutfordringer, Kommentar til NOU 2012:15Politikk for likestilling.
 • Halrynjo, Sigtona (2012). Familien som verdighetsstrategi - et spørsmål om kjønn eller klasse?.
 • Halrynjo, Sigtona (2012). Gendered family-friendliness and the rules of the career game: How elite educated mothers turn into replaceable workers in family friendly Norway.
 • Halrynjo, Sigtona (2012). Ir)replaceable at work or at home? Mothers and fathers facing the rules of the career game.
 • Halrynjo, Sigtona (2012). Karriere og familieutfordringer. Dilemmaer i det likestilte og familievennlige Norge.
 • Halrynjo, Sigtona (2012). Mødreskap og Fedreskap i karrieresammenheng.
 • Halrynjo, Sigtona (2012). Når rettighetslogikken møter karrierelogikken - konsekvenser for likestilling, kjønn og klasse.
 • Fekjær, Silje, Bringsrud & Halrynjo, Sigtona (2011). Women wearing ties. Preferences for work-family adaptations among male and female police students.
 • Halrynjo, Sigtona (2011). Arbeidslivsbarometeret.
 • Halrynjo, Sigtona (2011). Deltid - veien ut av arbeidsliv og karriere?.
 • Halrynjo, Sigtona (2011, 12. november). Det store husmorparadokset.  Klassekampen.
 • Halrynjo, Sigtona (2011). Foreldrepermisjon og syke barn i karriereyrker: Hva skjer når rettighetslogikken møter karrierelogikkens spilleregler?.
 • Halrynjo, Sigtona (2011). Gendered family-friendliness and the rules of the career game: How elite educated mothers turn into replaceable workers in family-friendly Norway (Nordic Sociology conference 5. Aug 2011).
 • Halrynjo, Sigtona (2011, 20. januar). Husarbeid hindrer karriere. For lite likestilling hindrer kvinner i å gjøre karriere. [Internett].  E24.
 • Halrynjo, Sigtona (2011). "Hvorfor jeg ikke kaller meg kjønnsforsker?".
 • Halrynjo, Sigtona (2011). Likestilling vs. familien som verdighetsstrategi - et spørsmål om klasse eller kjønn?.
 • Halrynjo, Sigtona (2011, 08. juni). Mor tar seg av de syke barna.  Dagbladet.
 • Halrynjo, Sigtona (2011). Motherhood vs. career logic rules. Arbeidsliv i Norden. . doi: http://www.nordiclabourjournal.org/artikler/forskning/article.2011-03-06.2921646420
 • Halrynjo, Sigtona (2011, 08. oktober). Mødre kan komme til å angre. [Internett].  NRK.
 • Halrynjo, Sigtona (2011). Mødre og fedre møter karrierelogikkens spilleregler. Kjønn, karriere og omsorgsansvar i eliteprofesjoner.
 • Halrynjo, Sigtona (2011, 15. desember). Oslo-fedre tar lengst pappa-perm.  Aftenposten.
 • Halrynjo, Sigtona (2011). TIDSKLEMMA: Fantomsmerte eller reelt problem med risikofylt “løsning?.
 • Halrynjo, Sigtona & Lyng, Selma Therese (2011). Mangel på likestilling dreper karrieren. Kjønn, karriere og omsorgsansvar i eliteprofesjoner.
 • Lyng, Selma Therese & Halrynjo, Sigtona (2011). Mangel på likestilling dreper karrieren. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  Økonomiseksjonen, s 8- 8

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:04 - Sist endret 6. des. 2017 11:02