Julia Orupabo

Julia Orupabo har en doktorgrad i sosiologi fra 2014. Hun forsker på kjønns- og etnisk segregering i utdanning og arbeidsmarkedet, med et særlig fokus på anerkjennelse, identitet og mekanismer som skaper inkludering og ekskludering. Orupabo har bred erfaring med forskjellige kvalitative metoder, både intervjuer og etnografi, og utforsker ofte interseksjonen mellom etnisitet, kjønn og klasse.

Hennes forskning er publisert i tidsskrifter som Sociology, Higher Education og Gender, Work and Organisation. Artikkelen ‘Men doing womens dirty work: Desegregation, immigrants and employer preferences in the cleaning industry in Norway’ fikk pris av Norsk sosiologiforening som beste engelsk-språklige artikkel for 2020. Orupabo har bred redaksjonell erfaring og har sittet i redaksjonen til Norsk sosiologisk tidsskrift og Søkelys på arbeidslivet. Hun har også vært medlem av Komite for kjønnsbalase og mangfold i forskning (KIF) i perioden 2018-2021.

For tiden leder Orupabo prosjektet Downplaying difference? How ethnic minorities navigate discrimination in Norway (NAVIGATE) som er finansiert av Norges forskningsråd. Et hovedformål med NAVIGATE er å bidra med systematisk kunnskap om konsekvensene av diskriminering for minoriteters valg og muligheter i det norske arbeidsmarkedet.

Emneord: Arbeid, Likestilling, Migrasjon

Publikasjoner

 • Orupabo, Julia (2021). Enacting efficient care within a context of rationalisation. Sociological Review. doi: 10.1177/00380261211052390. Fulltekst i vitenarkiv
 • Orupabo, Julia & Mangset, Marte (2021). Promoting Diversity but Striving for Excellence: Opening the ‘Black Box’ of Academic Hiring. Sociology. s. 1–17. doi: 10.1177/00380385211028064. Fulltekst i vitenarkiv
 • Orupabo, Julia (2021). Hverdagsmotstand: den skjulte kampen om anerkjennelse. I Ljunggren, Jørn & Hansen, Marianne Nordli (Red.), Arbeiderklassen. Cappelen Damm Akademisk. s. 257–271.
 • Ljunggren, Jørn & Orupabo, Julia (2020). Moving beyond: narratives of higher educational aspirations among descendants of immigrants in vocational training. British Journal of Sociology of Education. 41(5), s. 701–716. doi: 10.1080/01425692.2020.1776593. Fulltekst i vitenarkiv
 • Orupabo, Julia; Drange, Ida & Abrahamsen, Bente (2019). Multiple frames of success: how second-generation immigrants experience educational support and belonging in higher education. Higher Education. 79, s. 921–937. doi: 10.1007/s10734-019-00447-8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2019). Men doing women's dirty work: Desegregation, immigrants and employer preferences in the cleaning industry in Norway. Gender, Work & Organization. 27, s. 347–361. doi: 10.1111/gwao.12378. Fulltekst i vitenarkiv
 • Orupabo, Julia (2018). Cultural Stereotypes and Professional Self-Socialisation in the Transition from Education to Work. Journal of Education and Work. 31(3), s. 234–246. doi: 10.1080/13639080.2018.1459513. Fulltekst i vitenarkiv
 • Drange, Ida & Orupabo, Julia (2018). Lær meg å bli ansettbar : Refortolkninger av etnisitet i et karrierekurs. Norsk sosiologisk tidsskrift. 2(2), s. 111–126. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-02-01. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Orupabo, Julia & Røthing, Åse (2017). Gamle minoriteter i det nye Norge. I Brandal, Nik.; Døving, Cora Alexa & Plesner, Ingvill Thorson (Red.), Nasjonale minoriteter og urfolk i norsk politikk fra 1900 til 2016. Cappelen Damm Akademisk. s. 255–271.
 • Grødem, Anne Skevik & Orupabo, Julia (2015). Gradering av sykmeldinger - hvilke problemer løser det? Søkelys på arbeidslivet. 32(1-2), s. 41–60. Fulltekst i vitenarkiv
 • Orupabo, Julia (2014). Kompromisser og anerkjennelse: overgang fra utdanning til arbeid. I Reisel , Liza & Teigen, Mari (Red.), Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet. Gyldendal Akademisk. s. 149–169.
 • Orupabo, Julia (2014). Interseksjonalitet i praksis: Utfordringer med å anvende et interseksjonalitetsperspektiv i empirisk forskning. Sosiologisk Tidsskrift. 22(4), s. 329–351.
 • Orupabo, Julia Kristine B. (2011). Kjønn og etnisitet som symbolske grenser i to profesjonsutdanninger. I Leseth, Anne Birgitte & Solbrække, Kari Nyheim (Red.), Profesjon, kjønn og etnisitet. Cappelen Damm Akademisk. s. 95–120.
 • Orupabo, Julia Kristine B. (2010). En klassereise nedover. I Dahlgren, Kenneth & Ljunggren, Jørn (Red.), Klassebilder: Ulikhet og sosial mobilitet i Norge. Universitetsforlaget. s. 71–83.
 • Orupabo, Julia Kristine B. (2008). ”I andre land betyr ikke hudfarge noe, har du papirer, så får du en jobb". Søkelys på arbeidslivet. 25(1), s. 51–62.
 • Rogstad, Jon Christian & Orupabo, Julia Kristine B. (2007). Vennligst vent, du rykker stadig tilbake til start. Søkelys på arbeidsmarkedet.

Se alle arbeider i Cristin

 • Orupabo, Julia (2016). Kvinnejobber, mannsjobber og innvandrerjobber. Cappelen Damm Akademisk. 170 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Umblijs, Janis; Orupabo, Julia & Drange, Ida (2022). Sammenhenger mellom etnisk mangfold og lønnsomhet i norske virksomheter. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brekke, Jan-Paul; Fladmoe, Audun; Lidén, Hilde & Orupabo, Julia (2020). Etnisk og religiøst mangfold i arbeidslivet: Holdninger, erfaringer, diskriminering og praksis. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Frølich, Nicoline; Reiling, Rune Borgan; Gunnes, Hebe; Mangset, Marte; Orupabo, Julia & Ulvestad, Marte E.S. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Attraktive akademiske karrierer? Søkning, rekruttering og mobilitet i UH-sektoren . Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU.
 • Orupabo, Julia & Kitterød, Ragni Hege (2016). Understandings and discussions regarding the gender pay gap in Norway. Report by the gender pay gap and gender care gap project. ISF. Fulltekst i vitenarkiv
 • Orupabo, Julia & Drange, Ida (2015). Kvinner med innvandringsbakgrunn i arbeidsmarkedet. Effekter av stønader og tiltak for arbeidsmarkedstilknytning. Norges forskningsråd.
 • Grødem, Anne Skevik; Orupabo, Julia & Pedersen, Axel West (2015). Gradert sykemelding : oppfølging og trygdemottak etter sykepengeperiodens utløp. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2014). Miljøterapi med unge utsatt for tvangsekteskap og æresrelatert vold: oppfølging i det nasjonale bo- og støttetilbudet. institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Orupabo, Julia & Røthing, Åse (2014). Etniske og religiøse minoriteter i læremidler: lærer- og elevperspektiver. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Orupabo, Julia (2014). Kompetanse - en symbolsk markør. Kjønn, etnisitet og aspirasjoner i overgangen mellom utdanning og arbeidsmarked. Universitetet i Oslo.
 • Orupabo, Julia (2014). Gender diversity. Andre rapporter.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen; Orupabo, Julia & Røthing, Åse (2014). Beskrivelser av etniske og religiøse minoriteter i læremidler. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bredal, Anja & Orupabo, Julia (2014). Drammen som introduksjonsarena : En gjennomgang av kommunens introduksjons- og kvalifiseringsarbeid for nyankomne innvandrere. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Orupabo, Julia & Steen Jensen, Ragnhild (2010). Evaluering av forsøket med moderat kvotering av personer med innvandrerbakgrunn. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Orupabo, Julia ; Jensen, Ragnhild Steen & Storvik, Aagoth Elise Lossius (2009). Midtveisevaluering av forsøk med moderat kvotering av personer med ikke-vestlig bakgrunn. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bredal, Anja & Orupabo, Julia (2008). Et trygt sted å bo. Og noe mer : Evaluering av botilbudet til unge som bryter med familien på grunn av tvangsekteskap. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Orupabo, Julia (2008). «På TV sa de at de trengte ingeniører…» : Etniske minoriteter: klasseidentifikasjon og arbeidsposisjon. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Orupabo, Julia Kristine B. (2021). Ønsker mangfold, men velger eksellense. kifinfo.no.
 • Orupabo, Julia (2021). U/Synlig. Hverdagsrasisme i Norge.
 • Orupabo, Julia & Nadim, Marjan (2021). Lønnsomt eller brysomt mangfold?
 • Drange, Ida & Orupabo, Julia (2021). Er norsk akademia egentlig så mangfoldig? Khrono.no.
 • Orupabo, Julia (2021). Spranget fra hvem som er rasist, til når, hvor og hvordan. Tidsskrift for samfunnsforskning. 62(1), s. 116–120. doi: 10.18261/issn.1504-291X-2021-01-10. Fulltekst i vitenarkiv
 • Orupabo, Julia & Ljunggren, Jørn (2020). Yrkesfag – en alternativ vei til integrering. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Orupabo, Julia; Ljunggren, Jørn ; Hansen, Marianne Nordli & Figenschou, Tine Ustad (2020). Den moderne arbeiderklassen. 1 Mai med Manifest Tankesmie. [Radio]. P2.
 • Orupabo, Julia (2019). DEN IDEELLE AKADEMIKER - om spenningen mellom eksellens og likestilling i rekruttering til vitenskapelige stillinger.
 • Orupabo, Julia (2019). HANDLING DIVERSITY, BUT STRIVING FOR EXCELLENCE: OPENING THE ‘BLACK BOX’ OF ACADEMIC RECRUITMENT .
 • Mangset, Marte & Orupabo, Julia (2019). Reproducing elites through diversity talk. Judging merit in appointments to professorships in Norway.
 • Mangset, Marte & Orupabo, Julia (2019). Handling diversity, but striving for excellence.
 • Løvgren, Mette & Orupabo, Julia (2018). En sosiologi om symbolske grenser : . Norsk sosiologisk tidsskrift. 2(3), s. 203–207. doi: 10.18261/issn.2535-2512-2018-03-01.
 • Orupabo, Julia (2014). Drammen som introduksjonsarena. En gjennomgang av kommunens introduksjons- og kvalifiseringsarbeid for nyankomne innvandrere.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Orupabo, Julia (2014). Sosiologi og sosialpsykologi. Sosiolognytt. 39(4), s. 14–16.
 • Midtbøen, Arnfinn Haagensen & Orupabo, Julia (2014). Sosialpsykologi. Sosiologi i dag. 44(3), s. 3–10.
 • Orupabo, Julia (2014). Det kjønnssegregerte arbeidslivet - maskulinisering av toppen og etnifisering av bunnen? Nytt Norsk Tidsskrift. s. 160–166.
 • Løvgren, Mette & Orupabo, Julia Kristine B. (2011). Norskhet. Sosiologi i dag. 41(3/4), s. 5–11.
 • Orupabo, Julia Kristine B. & Midtbøen, Arnfinn (2010). Hamburgerøkonomiens bakside. Dagbladet.
 • Orupabo, Julia Kristine B. & Nadim, Marjan (2010). Hvite bekymringer og fargede problemstillinger. Prosa - tidsskrift for skribenter. s. 48–53.
 • Orupabo, Julia & Aarset, Monica Five (2010). Ta av muslimbrillene. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Orupabo, Julia (2009). Innvandrere som gisler i velferdsdebatten. Prosa - tidsskrift for skribenter.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 15. mai 2017 10:19 - Sist endret 28. sep. 2021 08:44