English version of this page
Pågående prosjekt

Status for ytringsfriheten i Norge 2020–2021

Har de siste årenes polariserte debatter, netthets og fokus på falske nyheter gjort at folk har endret syn på ytrinfrihetens grenser? Hvor fri er forskingen og vitenskapen i vår tid, og hvilken tiltro har folk til informasjon i dagens globale medielandskap? 

Prosjektperiode Januar 2020 - desember 2021
Oppdragsgiver Fritt Ord
Prosjektnr. 10434
Prosjektleder Kjersti Thorbjørnsrud
Illustrasjonsbilde

Status for ytringsfriheten i Norge 2020-2021 er en videreføring av forskningsprosjektene Status for ytringsfriheten i Norge 2013-2014 og Status for ytringsfriheten i Norge 2015-2017. Prosjektet ledes for tredje gang av Institutt for samfunnsforskning på oppdrag fra Fritt Ord. Det er organisert som et bredt konsortium med bidrag fra Universitetet i Bergen, NTNU og jurist Vidar Strømme.

Prosjektbakgrunn

Spørsmålene om hvor grensene skal trekkes for individets rett til vern mot hets og krenkelser på den ene side og retten til å ytre seg fritt på den andre er høyaktuelle. Det samme gjelder spørsmålet om hvordan samfunnet kan sikre at befolkningen har tilgang til informasjon basert på grunnleggende sannhetsidealer og kritisk etterprøving.

Prosjektformål

I denne tredje runden av status for ytringsfriheten i Norge videreføres spørsmål fra tidligere om hvor befolkningen trekker grensene for ytringfriheten. Tidsspennet gjør at vi kan se etter endringer i holdninger til ytringsfrihet i befolkningen over tid. Videre, knyttet til de aller siste årenes uro rundt ytringsfriheten som garantist for opplysning og kritisk sannhetssøken, setter vi et nytt fokus på vilkårene for produksjon, formidling og tilgang til kunnskap i den norske offentligheten generelt og innen akademia spesielt.

Med fokus på endring i holdninger til ytringfrihet over tid og rommet for kunnskap i dagens offentlighet, i medier og i akademia, utforsker prosjektet fire problemstillinger:

  • Hvor trekker folk formelle, moralske og sosiale grenser for ytringsfriheten og hvordan endres disse over tid?
  • Hvilke variasjoner finner vi i det offentlige ordskiftet når det gjelder grad av selvsensur og erfart netthets, samt forekomst av ekkokamre og tendenser til polarisering?
  • Hvordan preges informasjonsfrihet, tillit til ulike kanaler for kunnskap og deltagelse i offentligheten av en endret informasjonsstruktur, global medieteknologi og nye premisser for informasjonsspredning?
  • Hva er forskningens og vitenskapens og ytringsrom i Norge i dag?

Referansegruppe

Prosjektet har en referansegruppe som består av eksperter og forskere som bidrar med innspill og innsikt om ulike sider ved ytringsfrihet og offentlig debatt gjennom hele prosjektets gang. 

Den består av: Cathrine Holst, Helge Rønning, Jostein Gripsrud, Mette Andersson, Terje Rasmussen, Nazneen Kahn Østrem, Mohammed Abdi, Kjetil Jakobsen, Jon Wessel-Aas, Asle Toje, Sølvi Mausethagen, Sylo Taraku, Shabana Rehman, Helge Svare, Rasmus Willig og Lars Trädgårdh.

Framdriftsplan

  • Vår og høst 2020: Lanseringsseminar. Design og datainnsamling: Befolkningsurvey og spørreundersøkelser blant forskere.
  • Vår 2021: Analyser og lansering av funn fra spørreundersøkelser i befolkning og i akademia
  • Høst 2021: Analyser, skriving og lansering av boka Ytringsfrihet i spill? Kunnskap og ytringsrom i en ny offentlighet (arbeidstittel) 

Mer om prosjektet:

På www.ytringsfrihet.no finnes forskningsfunn og publikasjoner fra de to tidligere prosjektene om status for ytringsfriheten (2013-2014 og 2015-2017)

Publikasjoner

Les Vidar Strømmes rapport Ytringsfrihet i akademia.

Les hovedfunnene fra befolkningsundersøkelsen om ytringsfrihet: Hva mener befolkningen om ytringsfrihetens grenser?

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Bernard Enjolras Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Ph.d. 976 89 237 bernard.enjolras@samfunnsforskning.no
Johannes Due Enstad Forsker II Ph.d 971 37 554 j.d.enstad@samfunnsforskning.no
Henning Finseraas Forsker I, bistilling Ph.d. 482 83 631 henning.finseraas@ntnu.no
Audun Fladmoe Forsker II Ph.d. 924 82 023 audun.fladmoe@samfunnsforskning.no
Marte Mangset Forsker II, bistilling Ph.d. 991 65 659 marte.mangset@samfunnsforskning.no
Arnfinn Haagensen Midtbøen Professor a.h.midtboen@sosgeo.uio.no
Kari Steen-Johnsen Forsker I Dr. Scient 906 49 417 kari.steen-johnsen@samfunnsforskning.no
Kjersti Thorbjørnsrud Forsker I Ph.d. 951 09 236 kjersti.thorbjornsrud@samfunnsforskning.no
Dag Wollebæk Forsker I Ph.d. 464 33 306 dag.wollebak@samfunnsforskning.no
Hallvard Moe (UiB)
Vidar Strømme (Schjødt)
Emneord: Arbeid, Valg og demokrati, Sivilsamfunn
Publisert 17. aug. 2020 12:30 - Sist endret 3. mai 2021 13:19