English version of this page

Familie- og likestillingspolitikk

CORE forsker blant annet på betydningen av familie- og likestillingspolitikk og holdninger til likestilling og likestillingspolitikk.

Familiepolitiske og velferdsstatlige ordninger forstås ofte som et viktig grunnlag for de positive endringene som har funnet sted i likestillingsutviklingen i Norge og Norden. Vi forsker blant annet på:

Familiepolitikk og familiepolitiske ordninger

Hovedlinjen i norsk familiepolitikk er ordninger som fremmer kvinners deltakelse i arbeidsmarkedet og bidrar til en likere fordeling av omsorg og ansvar for barn mellom kvinner og menn. CORE forsker på betydningen av familiepolitikk og familiepolitiske ordninger i et likestillingsperspektiv. Vi undersøker blant annet virkninger av foreldrepermisjonen, «pappa-kvoten», barnehager og kontantstøtte.

Holdninger og oppslutning om likestilling

Holdninger og oppslutning om likestilling står også sentralt i forskningen ved CORE. Vi undersøker befolkningens holdninger til likestilling og likestillingstiltak. Spørsmål som står sentralt hos oss er for eksempel: Hvordan utvikler oppslutningen om likestilling i det norske samfunn seg over tid, hva slags spenninger eksisterer, er det tendens til polarisering mellom befolkningsgrupper i syn på likestilling, og hvordan kan vi eventuelt forklare en økende skepsis til likestilling blant grupper i samfunnet?

Gjennom Lederskapsundersøkelsene 2000 og 2015 undersøker vi endring i oppslutning om likestilling blant norske toppledere innenfor ulike samfunnssektorer av det norske samfunnet. Disse undersøkelsene i kombinasjon med representative befolkningsundersøkelser gjør det også mulig for oss å analysere nærhet og avstand mellom elite og befolkning i holdning til likestilling.

Likestilling i et nordisk og europeisk lys

Norsk likestillingspolitikk utvikles i skjæringspunktet mellom nasjonale tradisjoner, nordisk variasjon, europeisk og internasjonal påvirkning. CORE er opptatt av å løfte blikket utover norske forhold og se den norske politiske dagsorden og samfunnsdebatt i sammenheng med forhold utenfor landegrensene. Vi er for eksempel opptatt av likestillingspolitikkens europeisering og spørsmål knyttet til hvorvidt det finnes en nordisk likestillingsmodell. Se kortversjon av Mari Teigen og Hege Skjeies kapittel "The Nordic Gender Equality Model" (2017) her. Kapittelet er en del av boken The Nordic Models in Political Science. Challenged, but still viable? Med Oddbjørn Knutsen som redaktør.

Publisert 30. mai 2017 12:13 - Sist endret 26. juni 2017 11:01