English version of this page

Likestilling og karriere

Ved CORE er vi opptatt av å forske på hvorfor kjønnsubalanse i topplederposisjoner opprettholdes. Hva er årsakene og hvordan kan skjevfordelingen endres?

Mens likestillingsutviklingen har skutt fart på mange områder, er det fortsatt mannsdominans i topplederstillinger i flere bransjer og sektorer. CORE forsker blant annet på:

Kjønnsbalanse i næringslivet

Hvordan er kjønnsfordelingen på toppen av næringslivet? Fra og med 2016 kartlegger og følger CORE utviklingen av kjønnsbalansen i de største selskapene i næringslivet gjennom CORE Topplederbarometer.

Å få kabalen til å gå opp: Karriere og familieliv

COREs forskning viser at de som blir ledere ofte har «bakkemannskap» hjemme. Det vil ofte si at mor tar det meste av familiearbeidet med barn og hjem, mens fars karriere ofte får forkjørsrett. Sentrale spørsmål CORE forsker på er blant annet om dette mønstret holder seg stabilt eller om det er tendenser til endring mot mer likestilling innen karriere og familieliv? 

Kjønnskvotering i næringslivet

Som første land i verden vedtok Norge i 2003 at styrene for børsnoterte selskap og offentlige virksomheter skal ha minst 40 prosent av hvert kjønn. Spørsmål om hvilke effekter, konsekvenser og ringvirkninger kjønnskvoteringen har for kvinners deltakelse i styrer og toppledelse i næringslivet er sentralt for CORE.

Likestilling og politiske karrierer

Likestilt tilgang til demokratiske beslutningsfora reiser også viktige likestillingsspørsmål. Som en del av Institutt for samfunnsforskning, trekker CORE på instituttets lange tradisjoner innen valg- og demokratiforskning.

Publisert 29. mai 2017 10:55 - Sist endret 23. okt. 2020 13:26