English version of this page

Kjønnsbalanse i akademia (NORDICORE)

NORDICORE, vårt nordiske forskningssenter, forsker på utfordringer knyttet til kjønnsbalanse og likestilling innen akademia, forskning og innovasjon.

NORDICORE – Nordic Centre for Research on Gender Equality in Research and Innovation forsker på sentrale problemstillinger som kan hjelpe oss i å forstå og forklare hva som fremmer og hemmer kjønnsbalanse og likestilling innen akademia og forskning. Senteret har en spesiell interesse for hvor muligheter for endring ligger. Særlig er vi opptatt av å få bedre kunnskap om de særegne og generelle utfordringene som preger akademia på de nordiske arbeidsmarkedene.

NORDICORE har tre overordnede hovedtemaer, med tilhørende arbeidspakker.

Likestillingstiltak – hva virker?

NORDICORE forsker på hva som kjennetegner nordisk likestillingspolitikk og likestillingstiltak i akademia. Vi er opptatt av å få systematisk kunnskap om hva slags tiltak som er iverksatt for å fremme kjønnsbalanse og likestilling og analysere hva som virker og hva som i mindre grad virker til å nå disse målene.

Prosjekter:

Akademiske karrierer: utfordringer og barrierer for kjønnsbalanse

NORDICORE er opptatt av å undersøke hvordan samspillet mellom familieliv og yrkesliv får betydning for kjønnsforskjeller i  karrierer i akademia. I NORDICORE er vi blant annet opptatt av: Hvilke særegne utfordringer kjennetegner det å kombinere familieliv med karriere i akademia? Vurderes kvinner og menn likt i akademiske institusjoner ved søknad om stillinger og ved opprykk?

Prosjekter:

Likheter og forskjeller: akademia i en arbeidslivskontekst

NORDICORE forsker på hva som forklarer og opprettholder kjønnsubalanse i akademia – og hvor potensialet for endring ligger.

Prosjekter:

Publisert 4. juni 2017 18:53 - Sist endret 21. juni 2017 16:27