English version of this page

Kjønnsbalanse i akademia (NORDICORE)

NORDICORE, vårt nordiske forskningssenter, forsker på utfordringer knyttet til kjønnsbalanse og likestilling innen akademia, forskning og innovasjon.

Foto: Colourbox.com/ISF

NORDICORE – Nordic Centre for Research on Gender Equality in Research and Innovation forsker på sentrale problemstillinger som kan hjelpe oss i å forstå og forklare hva som fremmer og hemmer kjønnsbalanse og likestilling innen akademia og forskning. Vi er særlig opptatt av å få bedre kunnskap om de særegne og generelle utfordringene som preger akademia på de nordiske arbeidsmarkedene.

NORDICORE forsker på:

Likestillingstiltak – hva virker?

NORDICORE forsker på hva som kjennetegner nordisk likestillingspolitikk og likestillingstiltak i akademia. Vi er opptatt av å få systematisk kunnskap om hva slags tiltak som er iverksatt for å fremme kjønnsbalanse og likestilling og analysere hva som virker og hva som i mindre grad virker til å nå disse målene.

Delprosjekter:

Akademiske karrierer: utfordringer og barrierer for kjønnsbalanse

NORDICORE er opptatt av å undersøke hvordan samspillet mellom familieliv og yrkesliv får betydning for kjønnsforskjeller i  karrierer i akademia. I NORDICORE er vi blant annet opptatt av: Hvilke særegne utfordringer kjennetegner det å kombinere familieliv med karriere i akademia? Vurderes kvinner og menn likt i akademiske institusjoner ved søknad om stillinger og ved opprykk?

Delprosjekter:

  • Research careers and family
  • Mapping academic excellence and evaluating cultures
  • Evaluation cultures

Likheter og forskjeller: akademia i en arbeidslivskontekst

NORDICORE forsker på hva som forklarer og opprettholder kjønnsubalanse i akademia – og hvor potensialet for endring ligger.

Delprosjekter:

 

NORDICORE er finansiert av NordForsk.
Publisert 4. juni 2017 18:53 - Sist endret 11. okt. 2017 23:23