Hvem stemmer på Sosialistisk Venstreparti?

Vi har analysert 60 år med valgundersøkelser. Her kan du se hvem som stemmer på SV.  

Vi ved Institutt for samfunnsforskning har gjennomført store spørreundersøkelser i forbindelse med alle stortingsvalg siden 1957 (unntatt i 1961). Dette har gitt oss en unik database med informasjon om blant annet hvordan de ulike partienes velgergrupper er sammensatt og hvilke partier som velgerne synes har den beste politikken på ulike saksfelt. I forkant av årets stortingsvalg har vi gått gjennom tallene våre og laget en lettfattelig oversikt over hvem som i størst grad stemmer på hvert av partiene som sitter på Stortinget i dag. Her får du tallene for SV.


Alder: Høyere oppslutning blant unge velgere

Ved forrige stortingsvalg i 2017 fikk SV 8,5 prosent oppslutning blant velgere under 30 år og 2 prosent blant velgere over 60 år. Den samme tendensen har gjort seg gjeldende siden 1960-tallet (da partiet het SF). Ved valget i 2001 fikk partiet hele 21 prosent av stemmene blant velgere under 30 år.


Kjønn: Høyere oppslutning blant kvinner

Blant de kvinnelige velgerne stemte rundt 8,5 prosent på SV i 2017, mens 3,5 prosent av mennene gjorde det samme. Frem til 1980-tallet hadde partiet en motsatt kjønnsbalanse. I 1965 hadde SF mer enn dobbelt så høy oppslutning blant menn som blant kvinner.


Inntekt: Like stor oppslutning blant inntektsgruppene

Tallene varierer noe fra valg til valg, men hovedtendensen er at SVs velgere er jevnt fordelt på inntektsskalaen. Ved forrige stortingsvalg hadde partiet i vår undersøkelse noe høyere oppslutning blant velgere med lav og middels høy inntekt, mens i 2013 gjorde SV det så vidt bedre blant velgere med høy og middels høy inntekt. Disse forskjellene var imidlertid ikke statistisk signifikante.


By/land: Litt høyere oppslutning i tettbygde strøk

SV/SF har hatt høyere oppslutning i tettbygde strøk (definert av SSB som steder hvor det bor minst 200 personer og avstanden mellom husene i hovedsak ikke er over 50 meter) i de aller fleste valgene siden 1965, men i ulik grad. I 1973 fikk partiet 14 prosent oppslutning i tettbygde strøk og rundt 7,5 prosent i distriktene, mens tallene i 2001 var langt jevnere, med rundt 12 prosent begge steder. Ved valget i 2017 fikk SV 6,5 av stemmene i tettbygde strøk og 3,5 prosent i distriktene.


Utdanning: Høyere oppslutning blant velgere med høy utdanning

Ved valget i 2017 fikk SV rundt 7,5 prosent oppslutning blant velgere med universitets- eller høyskoleutdanning og 3 prosent blant velgere med grunnskoleutdanning. Partiet har gjort det best blant høyt utdannede velgere de siste tiårene.


De tre sakene hvor flest velgere synes SV har den beste politikken:


Merk at tallene er basert på representative spørreundersøkelser – siden det er hemmelige valg i Norge, er det ikke mulig å vite helt nøyaktig hvordan stemmegivingen har vært blant ulike grupper. Tallene er derfor heftet med en viss usikkerhet, det gjelder særlig for partiene med lav oppslutning. Vi har rundet av tallene til nærmeste halve prosentpoeng.

Klikk her for å se oversikten over alle partiene

Emneord: Valg og demokrati Av Hallvard Kvale
Publisert 4. sep. 2021 20:36 - Sist endret 6. sep. 2021 09:56