To nye artikler i Søkelys på arbeidslivet

Tidsskriftet Søkelys på arbeidslivet kommer med to nye artikler. Den første handler om bruk av praksisbrev for å hindre frafall i videregående opplæring, og den andre ser på arbeidsgiveres erfaring med å tilby praksisplasser til flyktninger.

Forsiden til tidsskriftet søkelys på arbeidslivet

For dem som ønsker å gå en annen vei: Implementering og praktisering av praksisbrevordningen i fylkeskommunene

av Evi Schmid (OsloMet) og Nils Breilid (OsloMet)

I artikkelen «For dem som ønsker å gå en annen vei: Implementering og praktisering av praksisbrevordningen i fylkeskommunene» undersøker forfatterne hvordan de ansvarlige i fylkeskommunen definerer målgruppen for ordningen og hvordan det går med deltakerne.

Praksisbrevordningen er et toårig praksisbasert løp i videregående opplæring som ble innført for å redusere frafall på yrkesfag. Da ordningen ble etablert, var intensjonen todelt: For det første skulle kandidaten etter avlagt praksisprøve ha mulighet til å fortsette opplæringen og fullføre med fagbrev. For det andre skulle praksisbrevet som sluttkompetanse gi grunnlag for å gå ut i arbeidslivet. Etter noen år som forsøksordning i tre fylker, ble ordningen innført på nasjonalt nivå i 2016. I denne artikkelen presenterer forfatterne resultater fra den første evalueringen av ordningen.

De finner at fylkeskommunene, i all hovedsak, forfølger den første intensjonen. Det vil si at de praktiserer ordningen med praksisbrev som en vei mot fullt fagbrev. Et flertall av kandidatene som gjennomfører det toårige praksisbrevløpet, fortsetter opplæringen og fullfører med fagbrev. Praksisbrevkandidatene beskrives som en sårbar gruppe elever med lav motivasjon, svake karakterer og høyt fravær, der mange hadde droppet ut eller var i ferd med å droppe ut av videregående skole før de kom inn i ordningen. Den store andelen som fullfører med fagbrev betegnes derfor som en suksess. Studien tyder på at muligheten for å jobbe og lære gjennom praksis, kan ha vært avgjørende for at slike elever fullfører videregående opplæring. Samtidig er ordningen foreløpig forholdsvis lite brukt, 

Analysene er basert på statistiske data fra fylker som har brukt ordningen og intervjuer med ansvarlige for implementeringen i fylkeskommunene.

Les hele artikkelen her

Arbeidsinkludering av flyktninger gjennom praksis - En flernivåstudie av arbeidsgiveres synspunkter på det å tilby praksis

av Gunn Elin Fedreheim (UiT), Tina Hansen (UiT), Marit Aure (UiT)

I artikkelen «Arbeidsinkludering av flyktninger gjennom praksis - En flernivåstudie av arbeidsgiveres synspunkter på det å tilby praksis» undersøkes arbeidsgivernes holdninger til, og erfaringer med denne ordningen.

Deltakelse i arbeidslivet er sentralt for inkludering av flyktninger, men det finnes få studier av arbeidsgivernes syn på sin rolle som praksistilbyder og hvordan de opplever å ha flyktninger i praksis.

Analysene viser at arbeidsgiverne er svært opptatt av å tilrettelegge for flytninger. Et viktig motiv for å tilby praksisplasser er ønsket om å ha en mer mangfoldig arbeidsstokk. Arbeidsgiverne er opptatt av å skape og ta vare på mangfoldet på arbeidsplassen, men legger samtidig vekt på at flytningene skal behandles på samme måte som de øvrige ansatte.

Arbeidsgiverne etterlyser imidlertid mer systematikk rundt tilretteleggingen av praksisplasser, bl.a. bedre forankring hos kommunen og mer samarbeid mellom ulike aktører som Nav, arbeidslivets organisasjoner og andre. Dessuten ønsker de bedre oppfølging og tilbakemeldinger på den jobben de gjør som praksistilbydere, og de peker på at kommunen selv bør tilby flere praksisplasser.

Analysene i artikkelen er basert på kvalitative intervjuer med arbeidsgivere i private og offentlige virksomheter, som har erfaring med å ha flyktninger i praksis.

Les hele artikkelen her

Kontakt redaksjonen her

Av Jo Forbord Stavdal
Publisert 30. mai 2022 10:07 - Sist endret 30. mai 2022 11:15