Om Valgforskningsprogrammet

Valgforskningsprogrammet er et pågående forskningsprogram som har som formål å analysere valg, valgresultater, velgeratferd og velgernes holdninger over tid. Den ble først startet av Stein Rokkan og Henry Valen i forbindelse med stortingsvalget i 1957, og har siden den gang vært tilknyttet Institutt for samfunnsforskning (ISF) i Oslo. 

Med unntak av det påfølgende valget i 1961 har alle stortingsvalg siden vært gjenstand for analyser av stemmegivning, velgerbevegelser, holdninger til aktuelle saker, grunnleggende politiske verdier og politisk deltakelse. Den viktigste datakilden er en omfattende velgerundersøkelse som blir gjennomført i etterkant av hvert valg, kjent som Stortingsvalgundersøkelsen (SVU).

I etterkant av hvert stortingvalg publiseres en bok som analyserer velgerne og valgresultater, skrevet for et allment publikum.

Formålene med valgforskningen

En viktig del av prosjektet er kontinuitet når det gjeldet forskningsdesign, datainnsamling og analyser av velgeratferd, og institusjonell tilhørighet. Dette oppsettet legger til rette, ikke bare for analyser av hvert enkelt valg, men også sammenlignende analyser på tvers av valg. Ved å gjøre dette kan valgforskerne se endringer i holdninger og velgeratferd gradvis over tid.  

Politikk og politiske valg kan være uforutsigbare. Valgundersøkelsene følger derfor politiske begivenheter, og det designes nye forskningsprosjekter underveis for å analysere slike begivenheter og eventuelle nye utviklingstrekk. 

Fremtidig forskning 

En overordnet målsetning med valgundersøkelsene i 2017 og 2021 er å fornye norsk valgforskning. Noen eksempler på det er:

 • Valgpanelundersøkelsen (VPU) – en valgkampstudie som forsøker å fange opp dynamikken og endringen som skjer i løpet av en valgkamp.
 • Valgdagbokprosjektet – som et kvalitativt supplement til undersøkelsen ble det utført en valgdagbokstudie for valget i 2021, hvor velgerne fortalte om sine opplevelser av valgkampen. 
 • Valgforskningsprogrammet har også som ambisjon å fornye studiet av valgdeltakelse, blant annet gjennom å bruke eksperimentelle metoder og data fra det elektroniske velgermanntallet. 

Publikasjoner

 • Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (2022). Election Campaigns, News Consumption Gaps, and Social Media: Equalizing Political News Use When It Matters? The International Journal of Press/Politics. doi: 10.1177/19401612221112014.
 • Fladmoe, Audun & Bergh, Johannes (2022). The use of adjustment weights in voter surveys. Correcting for panel attrition and nonresponse can produce less accurate estimates of voting behavior. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. 78. doi: 10.1016/j.electstud.2022.102486.
 • Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (2022). Getting out the vote in different electoral contexts: the effect of impersonal voter mobilization techniques in middle and high salience Norwegian elections. Journal of Elections, Public Opinion and Parties. doi: 10.1080/17457289.2022.2051149.
 • Aardal, Bernt & Bergh, Johannes (2022). The 2021 Norwegian election. West European Politics. doi: 10.1080/01402382.2022.2062136. Fulltekst i vitenarkiv
 • Langsæther, Peter Egge; Goubin, Silke & Haugsgjerd, Atle (2022). Subverted expectations and social democratic austerity: How voters’ reactions to policies are conditional on the policy-implementing actor. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. 80. doi: 10.1016/j.electstud.2022.102529.
 • Hesstvedt, Stine; Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2021). Kampen om dagsorden: et historisk tilbakeblikk på stortingsvalgene 1957–2017. Tidsskrift for samfunnsforskning. 62(3), s. 273–292. doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2021-03-04. Fulltekst i vitenarkiv
 • Eichhorn, Jan & Bergh, Johannes (2021). Lowering the Voting Age to 16 in Practice: Processes and Outcomes Compared. Parliamentary Affairs. 74(3), s. 507–521. doi: 10.1093/pa/gsab019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haugsgjerd, Atle; Hesstvedt, Stine & Karlsen, Rune (2021). Increased media choice and political knowledge gaps: A comparative longitudinal study of 18 established democracies 1995-2015. Political Communication. 38(6), s. 731–750. doi: 10.1080/10584609.2020.1868633. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karlsen, Rune & Aalberg, Toril (2021). Social Media and Trust in News: An Experimental Study of the Effect of Facebook on News Story Credibility. Digital Journalism. doi: 10.1080/21670811.2021.1945938. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hopmann, David Nicolas & Karlsen, Rune (2021). Elections and political communication in the Nordic countries. I Skogerbø, Eli; Ihlen, Øyvind; Kristensen, Nete Nørgaard & Nord, Lars W. (Red.), Power, communication, and politics in the Nordic countries. Nordicom. s. 219–240.
 • Arnesen, Sveinung; Bergh, Johannes; Christensen, Dag Arne & Aardal, Bernt (2021). Support for electoral system reform among voters and politicians: Studying information effects through survey experiments. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. 71. doi: 10.1016/j.electstud.2021.102313. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skorge, Øyvind Søraas (2021). Mobilizing the Underrepresented: Electoral Systems and Gender Inequality in Political Participation. American Journal of Political Science (AJPS). s. 1–15. doi: 10.1111/ajps.12654. Fulltekst i vitenarkiv
 • Karlsen, Rune; Lütz, Georg & Öhberg, Patrik (2020). Candidate Campaigns in Comparative Perspective. I De Winter, Lieven; Karlsen, Rune & Schmitt, Hermann (Red.), Parliamentary Candidates Between Voters and Parties: A Comparative Perspective. Routledge. s. 78–96.
 • Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (2020). Norsk politikk siden 1945. I Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (Red.), Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk. s. 13–37.
 • Saglie, Jo & Allern, Elin Haugsgjerd (2020). Et åpnere partisystem? I Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (Red.), Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk. s. 182–194.
 • Segaard, Signe Bock; Rose, Lawrence E & Haugsgjerd, Atle (2020). Politisk tillit i Norge – tegn til økende sosiale forskjeller? I Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (Red.), Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk. s. 124–137.
 • De Winter, Lieven; Karlsen, Rune & Schmitt, Hermann (2020). Introduction. Candidates, parties and voters in representative democracies . I De Winter, Lieven; Karlsen, Rune & Schmitt, Hermann (Red.), Parliamentary Candidates Between Voters and Parties: A Comparative Perspective. Routledge.
 • De Winter, Lieven; Karlsen, Rune & Schmitt, Hermann (2020). Conclusion and perspectives. I De Winter, Lieven; Karlsen, Rune & Schmitt, Hermann (Red.), Parliamentary Candidates Between Voters and Parties: A Comparative Perspective. Routledge. s. 217–225.
 • Aalberg, Toril (2020). Medienes betydning for valg og politikk i Norge. I Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (Red.), Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk. s. 195–208.
 • Saglie, Jo; Mörkenstam, Ulf & Bergh, Johannes (2020). Political Cleavages in Indigenous Representation: The Case of the Norwegian and Swedish Sámediggis. Nationalism & Ethnic Politics. 26(2), s. 105–125. doi: 10.1080/13537113.2020.1754555. Fulltekst i vitenarkiv
 • Segaard, Signe Bock & Saglie, Jo (2020). A gender-generation gap in political representation? The contingent impact of preference voting in Norwegian municipal elections. Local Government Studies. 47(1), s. 145–165. doi: 10.1080/03003930.2020.1797691. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ødegård, Guro; Bergh, Johannes & Saglie, Jo (2020). Why Did Young Norwegians Mobilize: External Events or Early Enfranchisement? I Eichhorn, Jan & Bergh, Johannes (Red.), Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide. Palgrave Macmillan. s. 189–210.
 • Bergh, Johannes; Christensen, Dag & Matland, Richard (2020). Inviting immigrants in: Field experiments in voter mobilization among immigrants in Norway. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. 66. doi: 10.1016/j.electstud.2020.102160. Fulltekst i vitenarkiv
 • Christensen, Dag Arne (2020). Stortingsvalgordningen: Mellom partiinteresser og geografi. I Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (Red.), Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk. s. 169–180.
 • Haugsgjerd, Atle & Kumlin, Staffan (2019). Konsensus om den norske velferdsstaten? I Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (Red.), Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. s. 201–222.
 • Aardal, Bernt & Syrstad, Tor Gaute (2019). Følelser og politikk. I Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (Red.), Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. s. 156–177.
 • Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (2019). En samlet modell for stemmegivning. I Bergh, Johannes & Aardal, Bernt (Red.), Velgere og valgkamp. En studie av stortingsvalget 2017. Cappelen Damm Akademisk. s. 237–254.

Se alle arbeider i Cristin

 • De Winter, Lieven; Karlsen, Rune & Schmitt, Hermann (2020). Parliamentary Candidates Between Voters and Parties: A Comparative Perspective. Routledge. 235 s.
 • Bergh, Johannes; Haugsgjerd, Atle & Karlsen, Rune (2020). Valg og politikk siden 1945. Velgere, institusjoner og kritiske hendelser i norsk politisk historie. Cappelen Damm Akademisk. 297 s.
 • Eichhorn, Jan & Bergh, Johannes (2020). Lowering the Voting Age to 16: Learning from Real Experiences Worldwide. Palgrave Macmillan. 245 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bergh, Johannes; Hesstvedt, Stine & Karlsen, Rune (2022). Dagsorden og sakseierskap ved stortingsvalget 2021. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bergh, Johannes & Haugsgjerd, Atle (2020). Hvilken valgordning får flest velgere til å stemme? Om sammenhengen mellom valgordninger og valgdeltakelse. (Vedlegg til NOU 2020:6 "Frie og hemmelige valg : ny valglov"). Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fladmoe, Audun (2020). Valgkampstudien 2017. Frafall, vekting og representativitet. Institutt for samfunnsforskning. Fulltekst i vitenarkiv
 • Haugsgjerd, Atle & Segaard, Signe Bock (2020). Politisk tillit, lokaldemokrati og legitimitet. Kunnskapsstatus og utviklingstrekk. Institutt for samfunnsforskning.

Se alle arbeider i Cristin

 • Shamshiri-Petersen, Ditte & Segaard, Signe Bock (2022). Hvad synes du om valgkampen? Forskere beder om hjælp via ny app. videnskab.dk.
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2022). Norway: Political Developments and Data in 2021. Victory for the Centre-Left. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook. 61(1), s. 351–361. doi: 10.1111/2047-8852.12377.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Sådan blev Norge klar til at holde valg med høje smittetal. [Radio]. Danmarks Radio, P1 Morgen.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Demokratiet må utvikle seg i tråd med tiden . Kommunal rapport. s. 19–19.
 • Haugsgjerd, Atle; Karlsen, Rune; Steen-Johnsen, Kari & Beyer, Audun (2021). Misinformed or uninformed? A panel-study of how the use of social media as a news source influences political knowledge .
 • Haugsgjerd, Atle & Linde, Jonas (2021). Vehicles of democratic dissatisfaction? Populist radical right electoral success and satisfaction with democracy in Europe 1976-2019.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Det gode lokaldemokrati? Selvstyre, velferd og politisk tillit.
 • Bergh, Johannes & Karlsen, Rune (2021). Norway: Political Developments and Data in 2020. European Journal of Political Research: Political Data Yearbook. doi: 10.1111/2047-8852.12325.
 • Haugsgjerd, Atle (2021). En europeisk vänstersväng? Om det norska valet.
 • de Blok, Lisanne & Haugsgjerd, Atle (2021). Take a Chance on Me: Experienced Risk and Political Trust.
 • Segaard, Signe Bock (2021). Det må bli et klimavalg. [Avis]. Dagsavisen.
 • Winsvold, Marte; Haugsgjerd, Atle; Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2020). Trust by default. What is political trust - and what is political distrust?
 • Bergh, Johannes (2020). Hva kan 70 år med forskning på demokratiet fortelle oss? Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Bergh, Johannes & Christensen, Dag Arne (2020). Ulikhet i innvandrernes valgdeltakelse i Norge. I Segaard, Signe Bock (Red.), Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet. Institutt for samfunnsforskning. s. 81–95.
 • Bergh, Johannes (2020). Stemmerett for 16-åringer øker valgdeltagelsen senere i livet. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Segaard, Signe Bock & Haugsgjerd, Atle (2020). Hvor mye tillit har vi til lokalpolitikken? Kommunal rapport.

Se alle arbeider i Cristin