Viktigste saker

Her kan du se hvilke politiske saker velgerne har sagt at var viktigst for dem ved valgene fra og med 1977. Velgerne har blitt spurt om å nevne én eller to saker som var særlig viktig da de skulle stemme. Tabellen viser hvor mange prosent av velgerne ved hvert valg som har fremhevet denne saken som en av de viktigste for dem. 

Abort: Rett til selvbestemt abort, abortgrense og lovgivning rundt abort.

Andre moralske spørsmål: Moralske, religiøse og verdimessige spørsmål som ikke faller inn under kategorien «abort». Eksempler på dette er homofiles rettigheter, religion og verdisyn. 

Andre saker:  Saker som ikke plasserer seg i noen av de andre kategoriene. Eksempler er dyrevelferd, sjøfart og personvern. 

Arbeidsliv: Arbeiderrettigheter, fagorganisering og andre forhold knyttet til arbeidsplassen. 

Barne- og familiepolitikk:  Barnehager, kontantstøtte, velferdsordninger for familier og andre forhold knyttet til familieliv og oppvekst. 

Boligpolitikk: Støtteordninger for kjøp av bolig, boligpriser og generell politikk knyttet til boligmarkedet. 

Distrikt:  Desentralisering, støtte til utkantstrøk, fiskeri- og jordbruksspørsmål, kommunepolitikk og rovdyrpolitikk. 

Eldrepolitikk:  Eldreomsorg, pensjon og saker som relaterer seg til eldres levekår. 

EU/EØS:  Norges forhold til EU, EU-medlemskap og EØS-avtalen.

Helse- og sosialpolitikk:  Helsevesenet og generell helsepolitikk. 

Innvandring:  Innvandring, integrering og asylpolitikk. 

Kriminalpolitikk:  Straff, forebygging av kriminalitet, politi og lovgivning. 

Kultur: Støtte til kulturtilbud i by og distrikter. De generelle vilkårene for norsk kulturnæring. 

Likestilling:  Spørsmål som dreier seg om likestilling mellom kjønn og andre grupper i samfunnet. 

Miljø og klima:  Klimaspørsmål og miljøvern. Eksempler på dette er norske utslippskutt, klimapolitikk, vern av naturområder, artsmangfold, og kollektivtransport. 

Offentlig/Privat:  Modernisering av offentlig sektor, byråkrati og formynderstyre, privatisering av offentlig eide selskaper. 

Olje- og energipolitikk: Forhold knyttet til norsk energipolitikk. Eksempler på dette er utbygging av fornybar energi og de langsiktige og kortsiktige rammevilkårene for norsk olje- og gassproduksjon. 

Oljefondet: Handlingsregelen, oljefondets investeringer og hvordan oljefondet skal forvaltes. 

Partipolitikk og regjeringsspørsmålet: Uttrykt sympati eller motvilje mot partier og politikere. Kan også dreie seg om ønske om regjeringsskifte, bevaring av sittende regjering og hvilke partier som skal sitte i regjering. 

Rentepolitikk: Styringsrenten, boliglånsrente og andre økonomiske forhold som relaterer seg til rente. 

Samferdsel:  Fysisk infrastruktur, veipolitikk og generell samferdselspolitikk. Eksempler på dette er vedlikehold og utbygging av veinett for bil og sykkel, og annen infrastruktur for transportsektoren. 

Skatter og avgifter:  For eksempel inntektsskatt, formueskatt, arveavgift og avgifter knyttet til samferdsel. 

Skole og utdanning:  Lærere, friskoler, studentliv og skole og utdanning generelt. 

Sosial utjevning:  Fordelingspolitikk, ulikhet og fattigdom. 

Utviklingsbistand: Norsk bistand til utlandet. Eksempler på dette er utviklingshjelp, utviklingsbistand og krisehjelp. 

Utenriks- og forsvarspolitikk:  Saker som dreier seg om Norges forhold til utlandet og som ikke faller inn under kategoriene «EU/EØS».  Eksempler på dette er forsvarspolitikk, sikkerhetspolitikk og frihandelsavtaler. 

Velferd: Velferdsstaten, offentlige tjenester, og omfang og tilgjengelighet av sosiale goder. 

Økonomi, industri og sysselsetting: Industri, næringsliv, arbeidsplasser og arbeidsledighet, og generelle forhold knyttet til norsk økonomi.

Hva er viktigst for de ulike velgerne?

Se hva som har vært de viktigste sakene for de ulike partienes velgere ved stortingsvalgene siden 1977: