Avsluttet prosjekt

Pengestrømmer, rammevilkår og endringer i frivillige sektorens finansiering

Prosjektperiode 2011 - 2013
Oppdragsgiver Kulturdepartementet

Bakgrunn

I de senere årene har det har skjedd store endringer i frivillige organisasjoners rammevilkår og finansieringsgrunnlag. Gjennom de siste to tiårene har det vært en økende politisk interesse for den betydningen de sivile og frivillige organisasjonene har i samfunnet.

I kjølvannet av dette har det vært lagt fram flere offentlige utredninger og meldinger med positive vurderinger av organisasjonene. De økonomiske rammevilkårene for frivillig organisasjoner i Norge har det siste tiåret har endret seg i positiv retning. Egne regler for momsfritak, skattefritak for den frivillige virksomheten, unntak fra plikt til å betale arbeidsgiveravgift og skattefradrag for pengegaver er eksempler på slike tiltak.

Også Lorentzen (2010) viser at det har vært en betydelig økning i offentlige tilskudd til de frivillige organisasjonene. Lorentzen anslår at det har vært en firedobling av tilskuddet til organisasjonene i løpet av de siste 25 årene og en tredobling de siste 15 årene (Lorentzen 2010).

Hvis en holder kjøp av velferdstjenester utenfor, ble det i 2009 gitt om lag 4,9 milliarder i tilskudd til de frivillige organisasjonene (Lorentzen 2010). Disse midlene ble formidlet over hele 81 tilskuddsordninger administrert fra 14 departementer. På slutten av 1990-tallet rapporterte frivillige organisasjoner at rundt en tredel av deres samlede inntekter kom fra offentlige kilder (Sivesind, Lorentzen, Selle og Wollebæk 2002). Det er mulig at denne andelen er enda høyere i dag.

Prosjektet

Dette prosjektet tar sikte til å undersøke den frivillige sektorens økonomiske rammevilkår.

 

  • Har den frivillige sektoren samlet fått bedret sine økonomiske rammevilkår i de senere årene?

  • Hvordan har endringene i rammevilkår slått ut innenfor både ulike organisasjonssektorer, innenfor ulike typer organisasjoner (størrelse, utbredelse, målsetting m.m.) og på ulikt nivå i organisasjonene (nasjonalt, regionalt, lokalt)?

  • Hvordan har organisasjonene tilpasset seg endringene?

 

Prosjektet vil bringe frem nye kunnskaper om frivillige organisasjoners økonomiske rammevilkår (sammenliknet med situasjon i 1998-2000) og måten organisasjoner har tilpasset seg endringene i økonomiske rammevilkår på.

Resultatene vil bli publisert i en rapport som vil oppsummere situasjonen basert på alle tilgjengelige datakilder. For å få en oversikt over rammevilkår og finansieringsgrunnlag foreslår vi en kombinasjon av inngående analyse av datasett innsamlet i 2009 og 2010, casestudier av hvordan utvalgte organisasjoners økonomi endres. Vi ønsker også å planlegge etablering av nye datasett og oppfølgingsundersøkelser som vil gjøre oss i stand til å følge endringer i framtida.

Dette prosjektet vil bli delt inn i tre delprosjekter:

Delprosjekt 1: inntekter fra gaver

Delprosjekt 2: Lokallagenes inntekter, driftskostnader og sysselsetting

Delprosjekt 3: Casestudier av organisasjoners endringer i rammevilkår, finansiering og tilpasningsstrategier

Deltakere

Trygve Gulbrandsen Dr. philos. Forsker I emeritus 906 56 882 Send e-post
Karl Henrik Sivesind Dr. polit. Forsker I 997 06 127 Send e-post
Publisert 25. mai 2017 21:50 - Sist endret 11. des. 2017 10:31