Avsluttet prosjekt

Endringer i frivillig sektor 1998-2008

frivillig innsats, medlemskap, struktur, økonomi, sosial kapital og motiver for frivillig engasjement

Prosjektperiode 2010 - 2011
Oppdragsgiver Arbeids- og inkluderingsdepartementet; Barne- og likestillingsdepartementet; Kultur- og kirkedepartementet; Kunnskapsdepartementet

Oppdatering av grunnleggende tall, både på makro- og lokalt nivå, som vil bli gjennomført i prosjektene " Lokallag" og " Spørreundersøkelse om frivillig innsats" vil kunne danne grunnlaget for et forskningsprosjekt som vil analysere endringer i den frivillige sektoren i perioden 1998-2008 når det gelder den frivillige sektorens økonomi, størrelse, medlemskap, sysselsetting, aktiv og passiv deltakelse, motiver for frivillig engasjement, sosial kapital, osv.

Dette prosjektet vil også kunne bidra til å belyse i hvilken grad sosial kapital i Norge har blitt redusert i de siste årene. Begrepet sosial kapital er et omstridt begrep, noe som fører til at det ikke finnes enighet i litteraturen om verken forholdet mellom kilder og effekter av sosial kapital, om overgang fra individ til makronivå, om retningen som preger årsakssammenhengen mellom sosial kapital på individnivå og på felleskapsnivå, eller om hvordan sosial kapital skal måles. I dette prosjektet skal vi benytte Putnams (1993:35) definisjon av sosial kapital som ”karakteristika ved den sosiale organisasjonen som nettverk, normer og tillit, som gjør lettere samvirke for gjensidig gevinst”.

I data om frivillig innsats fra 1998 og 2008 vil det finnes muligheter for å operasjonalisere disse tre dimensjonene av sosial kapital: sosiale nettverk (spørsmål relatert til familie og nettverk, og naborelasjoner), sivil engasjement (spørsmål relatert til deltakelse i frivillige organisasjoner) og tillit (spørsmål om holdninger og verdier).

Dette prosjektet vil belyse alle tre hovedtemaene: deltakelse, endringsprosesser, finansieringsordninger og rammevilkår.

Relevante publikasjoner:
Fra folkebevegelse til filantropi?av Dag Wollebæk og Karl Henrik Sivesind

Deltakere

Karl Henrik Sivesind Dr. polit. Forsker I 997 06 127 Send e-post
Dag Wollebæk Ph.d. Forsker I 464 33 306 Send e-post
Publisert 25. mai 2017 21:50 - Sist endret 11. des. 2017 10:15