5 hovedfunn om frivillig sektor etter pandemien

Forskerne Daniel Arnesen og Audun Fladmoe har undersøkt status for frivillig sektor etter pandemien. Vi har oppsummert fem hovedfunn om blant annet aktivitetsnivå, rekruttering og økonomi. 

Illustrasjon av en kalender med et tegning av et virus inne i kalenderen

1. Lavere aktivitet i organisasjonene

Andelen lokale organisasjoner som hadde gjennomført aktiviteter som for eksempel øvinger og treninger, stevner og konkurranser var lavere i 2021 enn før koronapandemien. De fleste av organisasjonene rapporterer imidlertid at de forventer at aktiviteten i tiden framover vil komme tilbake på samme nivå som tidligere.

2. Utfordringer med rekrutteringen

36 prosent av lokale organisasjoner svarer at de, slik situasjon er i dag, i stor eller svært stor grad opplever utfordringer med rekruttering av nye medlemmer. 38 prosent svarer det samme om rekruttering av nye frivillige. Et flertall av organisasjonene rapporterer at rekrutteringen av medlemmer og frivillige er blitt mer utfordrende.

3. Nedgang i frivillig arbeid

Andelen av befolkningen i alderen 16 til 79 år som hadde utført frivillig arbeid de siste 12 måneder gikk ned fra 57 prosent i 2019 til 52 prosent i 2022. Av de som var eller hadde vært aktive i en eller flere frivillige organisasjoner før koronapandemien, svarte 34 prosent at de hadde redusert sin aktivitet og 10 prosent at de hadde avsluttet aktiviteten.

 

Andelen kvinner som hadde utført frivillig arbeid sank fra 55 til 46 prosent, mot en endring fra 59 til 56 prosent blant menn. Andelen gikk dessuten ned fra 61 til 48 prosent blant de under 30 år. Endringen i denne gruppen var omtrent dobbelt så stor sammenlignet med dem mellom 30 og 59 år.

4. Størst nedgang i bolig og økonomi

Nedgangen er størst innenfor store felt som bolig og økonomi, idrett og kultur og fritid, og på disse feltene er nedgangen tydelig blant unge voksne. Kvinner har redusert deltakelsen mer enn menn særlig innenfor idrett og bolig og økonomi.

5. Redusert inntekter i deler av sektoren

29 prosent svarer at de både har hatt reduserte inntekter og utgifter, mens 16 prosent hadde uendrede eller økte utgifter samtidig som inntektene gikk tilbake. 4 prosent svarer videre at de har finansiering inntil et halvt år fram i tid og 6 prosent at de ikke har tilstrekkelig finansiering i det hele tatt.

 

Datagrunnlag og fakta om undersøkelsen:

Organisasjonsundersøkelse: Spørreundersøkelse sendt til alle lag og foreninger som er registrert i Frivillighetsregisteret med e-postadresse. Svar fra cirka 4800 organisasjoner. Gjennomført i februar og mars 2022.

Befolkningsundersøkelse: Spørreundersøkelse gjennomført i et befolkningsrepresentativt utvalg vinteren 2019 og vinteren 2022. Respondentene ble trukket fra webpanelet til Kantar. Totalt 8800 svar, 2774 deltok begge årene.

Av Erika Bruun
Publisert 8. apr. 2022 15:11 - Sist endret 19. apr. 2022 06:35