English version of this page
Pågående prosjekt

Politikeres makt gjennom sosiale medier (CEPOL)

Konsekvenser for deltagelse og demokrati.

Prosjektperiode Mars 2018 - desember 2021
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10271
Prosjektleder Kari Steen-Johnsen
bilde av politikere og en sky med sosiale medier

Illustrasjon: Colourbox.com/ISF.

Prosjektbakgrunn

Digitaliseringen utfordrer medienes tradisjonelle rolle som portvoktere og formidlere av politisk informasjon. Samtidig åpnes nye muligheter for politikere til å sette agendaen i offentlig debatt og kommunisere direkte med velgerne. Utviklingen har skapt bekymring og debatt internasjonalt, for eksempel i forbindelse med Brexit og med Donald Trumps Twitter-kommunikasjon.

Prosjektformål

Forskningsprosjektet CEPOL studerer hvordan digitaliseringen påvirker det representative, deliberative og deltagerdemokratiet ved å undersøke norske politikeres makt til å sette agenda og forme budskap overfor borgerne gjennom sosiale medier. Vi studerer også hvordan borgernes bruk av politisk informasjon har endret seg over tid, og hvordan dette henger sammen med deltagelse i debatt og i politiske aktiviteter.

Prosjekttilnærming

Digitaliseringen kan være positiv for det representative demokratiet, ved at den muliggjør rask spredning av informasjon og direkte kommunikasjon mellom politikere og borgere. Men den kan også gi politikere uforholdsmessig stor makt overfor velgerne. Når det gjelder det deliberative demokratiet (eller diskusjonsdemokratiet) er spørsmålet om økt mediemakt til politikerne fører til en mer eller mindre åpen og mangfoldig offentlig debatt, eller om den leder til polarisering og ekkokamre.

Når det gjelder deltagerdemokratiet vil vi spørre om digitaliseringen fører til mer eller mindre politisk deltagelse for ulike samfunnsgrupper, og hvilken rolle informasjon fra politikerne spiller i denne sammenhengen.

CEPOL bruker spørreundersøkelser, medieinnholdsdata og data fra sosiale medier for å undersøke:

  1. Norske politikeres Twitter-nettverk og strukturen på disse
  2. Politikernes makt til å sette agenda og forme budskap gjennom sosiale medier
  3. Endringer i politisk mediebruk og konsekvenser for demokratisk deltagelse blant norske borgere fra 2011 til 2018

Basert på funnene fra de empiriske undersøkelsene vil prosjektet til slutt diskutere konsekvensene av den utviklingen vi ser for det representative, deliberative og deltagerdemokratiet.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Audun Beyer Forsker II Ph.d. 402 23 626 audun.beyer@samfunnsforskning.no
Bernard Enjolras Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Ph.d. 976 89 237 bernard.enjolras@samfunnsforskning.no
Rune Karlsen Forsker I, bistilling Ph.d. 916 88 219 rune.karlsen@samfunnsforskning.no
Kari Steen-Johnsen Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn Dr. Scient 906 49 417 kari.steen-johnsen@samfunnsforskning.no
Cristian Vaccari (University of Loughborough, UK)
Andrew Salway (Uni Research Computing)

Publikasjoner

  • Kari Steen-Johnsen (2018). Media, misinformation and polarization.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Valg og demokrati, Sivilsamfunn, Digitalisering
Publisert 9. juli 2018 09:34 - Sist endret 9. juli 2018 13:17