English version of this page
Pågående prosjekt

Politikeres makt gjennom sosiale medier (CEPOL)

Konsekvenser for deltagelse og demokrati.

Prosjektperiode Mars 2018 - desember 2021
Oppdragsgiver Norges forskningsråd
Prosjektnr. 10271
Prosjektleder Kari Steen-Johnsen
bilde av politikere og en sky med sosiale medier

Illustrasjon: Colourbox.com/ISF.

Personvern

I forbindelse med dette prosjektet vil Institutt for samfunnsforskning samle inn digitale data fra Twitter (tweets) fra personer som fulgte minst to politikere på Twitter i sammenheng med Stortingsvalget  i 2017. De digitale dataene (tweets) vil bli anonymisert for videre behandling og analyse, og resultatene kan ikke føres tilbake til enkeltpersoner.

I tråd med personvernlovgivningen har personer som ikke ønsker at deres digitale spor blir innsamlet og analysert mulighet til å trekke sine data fra denne undersøkelsen. Hvis du fulgte minst to politikere på Twitter i 2017, og ønsker å melde deg av undersøkelsen,  vennligst send en kort melding via e-post til prosjektleder Bernard Enjolras.

Norsk senter for forskningsdata (NSD) er vårt personvernombud for forskning. Instituttet bruker aktivt de systemene som NSD stiller til rådighet for prosjektledere og ledelse, og alle prosjekter som behandler personopplysninger meldes til NSD. Ved spørsmål om personvern i denne undersøkelsen kan du kontakte NSD på mail eller telefon: 55 58 21 17. Du kan også lese mer om personvern og etikk i vår forskning her.

Prosjektbakgrunn

Digitaliseringen utfordrer medienes tradisjonelle rolle som portvoktere og formidlere av politisk informasjon. Samtidig åpnes nye muligheter for politikere til å sette agendaen i offentlig debatt og kommunisere direkte med velgerne. Utviklingen har skapt bekymring og debatt internasjonalt, for eksempel i forbindelse med Brexit og med Donald Trumps Twitter-kommunikasjon.

Prosjektformål

Forskningsprosjektet CEPOL studerer hvordan digitaliseringen påvirker det representative, deliberative og deltagerdemokratiet ved å undersøke norske politikeres makt til å sette agenda og forme budskap overfor borgerne gjennom sosiale medier. Vi studerer også hvordan borgernes bruk av politisk informasjon har endret seg over tid, og hvordan dette henger sammen med deltagelse i debatt og i politiske aktiviteter.

Prosjekttilnærming

Digitaliseringen kan være positiv for det representative demokratiet, ved at den muliggjør rask spredning av informasjon og direkte kommunikasjon mellom politikere og borgere. Men den kan også gi politikere uforholdsmessig stor makt overfor velgerne. Når det gjelder det deliberative demokratiet (eller diskusjonsdemokratiet) er spørsmålet om økt mediemakt til politikerne fører til en mer eller mindre åpen og mangfoldig offentlig debatt, eller om den leder til polarisering og ekkokamre.

Når det gjelder deltagerdemokratiet vil vi spørre om digitaliseringen fører til mer eller mindre politisk deltagelse for ulike samfunnsgrupper, og hvilken rolle informasjon fra politikerne spiller i denne sammenhengen.

CEPOL bruker spørreundersøkelser, medieinnholdsdata og data fra sosiale medier for å undersøke:

  1. Norske politikeres Twitter-nettverk og strukturen på disse
  2. Politikernes makt til å sette agenda og forme budskap gjennom sosiale medier
  3. Endringer i politisk mediebruk og konsekvenser for demokratisk deltagelse blant norske borgere fra 2011 til 2018

Basert på funnene fra de empiriske undersøkelsene vil prosjektet til slutt diskutere konsekvensene av den utviklingen vi ser for det representative, deliberative og deltagerdemokratiet.

Medieklipp

Video: Personverndagen 2019, arrangert av Teknologirådet og Datatilsynet. Kari Steen-Johnsen diskuterer persondata og politisk påvirkning i panelet. 28.01.19.

Facebook stopper vaksinemotstandere, Kari Steen-Johnsen, 04.03.19,  NRK P2 Studio 2.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Audun Beyer Forsker II Ph.d. 402 23 626 audun.beyer@samfunnsforskning.no
Bernard Enjolras Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Ph.d. 976 89 237 bernard.enjolras@samfunnsforskning.no
Rune Karlsen Forsker I, bistilling Ph.d. rune.karlsen@samfunnsforskning.no
Kari Steen-Johnsen Forskningsleder, Politikk, demokrati, sivilsamfunn Dr. Scient 906 49 417 kari.steen-johnsen@samfunnsforskning.no
Cristian Vaccari (University of Loughborough, UK)
Andrew Salway (Uni Research Computing)

Publikasjoner

  • Bernard Enjolras; Kari Steen-Johnsen & Audun Beyer (2018). Forholdet mellom online- og offline-deltakelse i frivillige organisasjoner, I: Bernard Enjolras & Ivar Eimhjellen (red.),  Fra kollektiv til konnektiv handling? Nye former for samfunnsengasjement og kollektiv handling i Norge.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202590420.  Kapittel 4.  s 101 - 126

Se alle arbeider i Cristin

  •  (2019). Trenger kvinner beskyttelse?.
  •  (2019). Facebook stopper vaksinemotstandere.
  • Kari Steen-Johnsen (2018). Media, misinformation and polarization.
  •  (2018). Folkemassene alene får ikke politikerne til å handle.

Se alle arbeider i Cristin

Emneord: Valg og demokrati, Sivilsamfunn, Digitalisering
Publisert 9. juli 2018 09:34 - Sist endret 13. mai 2019 08:33