English version of this page
Pågående prosjekt

Områdesatsninger

Prosjektperiode 2020 - 2023
Prosjektleder Ivar Eimhjellen

Prosjektbakgrunn

Områdesatsningene er et samarbeid mellom stat og kommune om å løfte levekårene innenfor særlig utsatte områder i storbyene. Per i dag finnes det slike satsninger blant annet i Oslo (Groruddalen, indre Oslo øst, Oslo sør), Drammen (Fjell), Bergen (Årstad bydel, indre Laksevåg og Ytre Arna), Stavanger (Storhaug) og Trondheim (Saupstad/Kolstad). Områdene har det til felles at det er identifisert et behov for tiltak for å løse levekårsutfordringer som krever innsats ut over det ordinære virkemiddelapparatet.

 Bydeler eller områder med levekårsutfordringer har også en stor andel personer med minoritetsbakgrunn. Dermed er også innvandring og integrering et sentralt tema for områdesatsninger. Dette er litt av bakgrunnen for at områdesatsinger har fått stor vekt de senere årene.

Prosjektformål

Gjennom et områdeløft ønsker man å øke den lokale deltagelsen og engasjementet både blant barn og unge, minoriteter og blant beboere generelt. Målet er gjerne at engasjement kan øke kompetansen hos beboere og lokale ledere omkring medvirkningsprosesser, lokalpolitikk og valgdeltakelse, omkring foreningsvirksomhet og frivillig arbeid, og omkring ledelse av ungdomstiltak og arrangementer.

Virkemidlene som brukes for å legge til rette for frivillighet og sivilsamfunn varierer mellom satsningene, men det er en gjennomgående ambisjon at offentlige tiltak  skal bidra til inkluderende lokalsamfunn der flere er aktivt deltakende.

Prosjekttilnærming

Vi vil velge ut fire områder i forskjellige byer hvor vi innleder et samarbeid med kommunen for å få foreliggende data knyttet til organisasjonspopulasjon og utviklingen av denne, støtteordninger og annet materiale. I tillegg gjennomføres intervjuer med personer i kommunen med strategisk ansvar for områdesatsningen generelt og med ansatte med strategisk og operativt ansvar knyttet til frivillighet og sivilsamfunn spesielt. Likeledes vil vi intervjue sentrale personer fra frivillig sektor.

Vi ønsker også å sammenlikne indikatorer på blant annet deltakelse i frivillighet fra Ungdata-undersøkelsene (Ungdata.no) i de relevante skolekretsene før og etter områdeløftsatsningen i byer som Oslo og Bergen.

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Ivar Eimhjellen Forsker II Ph.D. ivei@norceresearch.no
Mads Thau Forsker II Ph.d. 921 70 782 mads.thau@samfunnsforskning.no
Håkon Solbu Trætteberg Forsker II Ph.d. 920 54 308 h.s.tratteberg@samfunnsforskning.no
Astrid Espegren
Eugene Guribye
Emneord: Sivilsamfunn
Publisert 15. juni 2020 15:24 - Sist endret 19. mai 2021 14:09