Ny publikasjon: Work-Family Dynamics

Hvilken rolle spiller familiepolitikk, arbeidslivets organisering og familielivets krav og forventninger for hvordan foreldre kombinerer arbeid og familie? 

Work-Family Dynamics – Competing logics of regulation, economy and morals. Redigert av Berit Brandth, Sigtona Halrynjo og Elin Kvande.

Den nye boken Work-Family Dynamics – Competing logics of regulation, economy and morals betrakter familielivet, arbeidslivet og velferdsstaten som tre institusjoner med ulike logikker. Logikkene kan utfordre hverandre, som for eksempel når rådende idealer om hvordan familielivet bør organiseres, utfordres av arbeidslivets belønning av tilgjengelighet og kortsiktig produktivitet. I andre tilfeller er logikkene samvirkende, som når velferdsstatens familiepolitikk legger til rette for at både mødre og fedre skal kunne delta i arbeidsliv og barneomsorg.

Sigtona Halrynjo, medredaktør for boken og CORE-forsker, forteller at boken gir et nytt teoretisk rammeverk og åpner for ny empirisk innsikt innenfor arbeid- og familieforskningen:

– Gjennom å analysere de underliggende logikkene som påvirker og former kvinners og menns tilpasning til arbeidsliv og familieliv, gir boken en bredere og grundigere forståelse av hvordan foreldre kombinerer arbeid og familie, forteller Halrynjo.

Forsker Sigtona Halrynjo
Forsker Sigtona Halrynko

Boken viser at logikkene kan være forskjellige i ulike deler av arbeidsmarkedet og på tvers av land. Halrynjo trekker for eksempel fram velferdsstatens svake rolle i USA, som nøkkelen for å forstå utfordringer med å oppnå likestilt arbeid- og familieliv i USA:

– De empiriske bidragene i boken viser at det er vanskelig å lykkes med en likestilt arbeid- og familiebalanse i USA, når arbeidslivets markedslogikk og familielivets idealer råder uten en familiepolitikk som regulerer og støtter foreldres kombinasjon av arbeid og familie, forteller Halrynjo.

Samtidig er ikke familievennlige ordninger nødvendigvis svaret alene, påpeker Halrynjo. Hun trekker frem hvordan bokens bidrag fra europeiske land viser at familiepolitikk og likestillingspolitikk, heller ikke alltid virker etter intensjonene:

– Dette skyldes blant annet at  familievennlig politikk også møter arbeidslivets belønningslogikk, hvor konkurranse virker til fordel for de arbeidstakerne som til en hver tid er tilgjengelige. Dermed kan bruk av familievennlige ordninger bli risikofylt. I tillegg møter også offentlig politikk på ulike moralske normer for godt foreldreskap og idealer for familieliv. Familiepolitikk kan også endre både normer og praksis, men ikke uten å forholde seg til arbeidslivets belønningslogikker.

Les mer om boken her: Work-Family Dynamics – Competing logics of regulation, economy and morals.


Boken er redigert av Berit Brandth, Sigtona Halrynjo og Elin Kvande.

Av Stoltenberg Christina Hoelgaard (c.h.stoltenberg@samfunnsforskning.no)
Publisert 31. mai 2017 16:09 - Sist endret 15. des. 2017 11:23