Avsluttet prosjekt

Samspill mellom offentlige etater og frivillighet i søk- og redningstjenesten (fase 1)

Prosjektperiode 2014 - 2015
Oppdragsgiver Justis- og beredskapsdepartementet
Prosjektnr. 10023.14

De frivillige organisasjonene anses som en viktig bærebjelke i arbeidet med å opprettholde beredskapen i Norge, og det offentlige er avhengig av de frivilliges innsats for å sikre innbyggerne når hendelser truer. Det er særlig innenfor redningstjenesten at de frivillige organisasjonene opererer hyppig og har et høyt aktivitetsnivå, og det er derfor behov for mer kunnskap om frivilliges rolle på dette området. I dette prosjektet retter vi et spesielt fokus mot de frivilliges rolle, omfanget av frivilliges bidrag og samarbeid og samspill mellom politi og frivillige organisasjoner i søk og redning.

Vi stiller følgende spørsmål:

 

  • I hvilket omfang og hvordan brukes frivillige?

  • Hvilke organisasjoner benyttes oftest?

  • Hvordan fungerer koordineringen og samspillet mellom frivillige organisasjoner, politi og hovedredningssentral?

 

Prosjektet har en kvalitativ design.  Vi gjennomfører intervjuer med representanter for politi og frivillige organisasjoner organisert under paraplyorganisasjonen FORF (Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum) i Oslo og Hordaland politidistrikt.

Deltakere

Marte Winsvold Ph.d. Forsker II 930 33 752 Send e-post
Publisert 25. mai 2017 21:50 - Sist endret 11. des. 2017 10:33