English version of this page

Perspektiver på deltakelse

Hvordan kan en øke deltakelse og inkludere underrepresenterte grupper i sivilsamfunnet? Senteret forsker på deltakelse blant barn og unge, og andre underrepresenterte grupper i organisasjonslivet.

Mål om økt deltakelse og inkludering

Bred deltakelse er et mål innen frivillighetspolitikk. Målet er å øke deltakelse og inkludering av grupper som er underrepresenterte i organisasjoner, dette gjelder særlig barn og unge, men også andre underrepresenterte grupper. 

Utfordringer med sosial ulikhet

Sosial ulikhet er en utfordring, til tross for ulike tiltak og virkemidler over en tiårsperiode, både gjennom statlige virkemidler og organisasjonenes innsats. Det er derfor behov for å undersøke hva som kan øke inkludering av underrepresenterte grupper i organisasjonssamfunnet. 

Det er behov for å følge utvikling og endring i deltakelse i grupper som systematisk er underrepresenterte i organisasjonslivet, og øke kunnskapen om faktorer som fremmer og hemmer deltakelse på individnivå, organisasjonsnivå og systemnivå.

Hvordan andre land møter utfordringer med sosial ulikhet i deltakelse og erfaringer med dette? Vi vil se på dette for å øke kunnskapsgrunnlaget for inkludering i sivilsamfunnet og samfunnet i stort.

Utvikle kunnskap om betydningen av frivillig deltakelse

Det er behov for å utvikle kunnskap om betydningen av frivillig deltakelse sett i lys av fellesskap og mestring, felles verdier, tillit, og i et demokratisk perspektiv. Herunder er det relevant å se nærmere på:

  • perspektiver på frivillig engasjement og deltakelsesformer i ungdomspopulasjonen.
  • perspektiver og virkemidler for hva som skaper inkluderende organisasjoner.
  • kjennetegn ved organisasjoner som lykkes i å rekruttere bredt blant ulike sosiale grupper i samfunnet, og hvilke forutsetninger som synes å være en avgjørende for rekrutteringen.
  • deltakelse i frivillig organisasjonsliv blant barn og unge som vokser opp i områder med særlig høy grad av innvandrerbefolkning, såkalte områdesatsinger, i et bredt ressursperspektiv.
  • betydningen av og sammenheng mellom frivillig deltakelse og jobbmuligheter, posisjoner og deltakelse i styrer med mere.
  • betydning og effekter av de store organisasjonene rolle for inkludering av innvandrerbefolkningen i organisasjonssamfunnet
  • betydning og påvirkning av samfunnsengasjement og brede sosiale bevegelser på tvers av tradisjonelle organisasjoner, som klimabevegelsen.

Prosjekter

Publisert 18. juni 2020 11:16 - Sist endret 29. sep. 2020 14:18