English version of this page

Perspektiver på deltakelse

Hvordan kan en øke deltakelse og inkludere underrepresenterte grupper i sivilsamfunnet? Vi forsker på deltakelse blant barn og unge, og andre underrepresenterte grupper i organisasjonslivet.

Mål om økt deltakelse Frivillige som planter tre
og inkludering

Bred deltakelse er et mål innen frivillighetspolitikk. Målet er å øke deltakelse og inkludering av grupper som er underrepresenterte i organisasjoner, dette gjelder særlig barn og unge, men også andre underrepresenterte grupper. 

Utfordringer med sosial ulikhet

Sosial ulikhet er en utfordring, til tross for ulike tiltak fra organisasjonene og statlige virkemidler. Vi vil derfor undersøke hva som kan øke inkludering av underrepresenterte grupper i organisasjonssamfunnet, ved å følge med på utvikling og endring i deltakelse blant disse gruppene. Slik kan vi få kunnskap om hva som fremmer og hemmer deltakelse individnivå, organisasjonsnivå og systemnivå. Samtidig vil vi se på hvordan andre land løser utfordringer med sosial ulikhet. 

Utvikle kunnskap om betydningen av frivillig deltakelse

Vi skal utvikle kunnskap om betydningen av frivillig deltakelse sett i lys av fellesskap og mestring, felles verdier, tillit, og i et demokratisk perspektiv, ved å se på: 

  • perspektiver på frivillig engasjement og deltakelsesformer i ungdomspopulasjonen.
  • perspektiver og virkemidler for hva som skaper inkluderende organisasjoner.
  • kjennetegn ved organisasjoner som lykkes i å rekruttere bredt blant ulike sosiale grupper i samfunnet, og hvilke forutsetninger som synes å være en avgjørende for rekrutteringen.
  • deltakelse i frivillig organisasjonsliv blant barn og unge som vokser opp i områder med særlig høy grad av innvandrerbefolkning, såkalte områdesatsinger, i et bredt ressursperspektiv.
  • betydningen av og sammenheng mellom frivillig deltakelse og jobbmuligheter, posisjoner og deltakelse i styrer med mere.
  • betydning og effekter av de store organisasjonene rolle for inkludering av innvandrerbefolkningen i organisasjonssamfunnet
  • betydning og påvirkning av samfunnsengasjement og brede sosiale bevegelser på tvers av tradisjonelle organisasjoner, som klimabevegelsen.

Prosjekter

Publisert 18. juni 2020 11:16 - Sist endret 30. sep. 2020 08:41