English version of this page
Pågående prosjekt

U+MxV (Ung medvirkning i norske kommuner)

Prosjektet U+MxV (Ung medvirkning) skal kartlegge hvordan medvirkning fra ungdom foregår i norske kommuner, samt bidra til å skape modeller for medvirkningsprosesser.

Prosjektperiode November 2021 - desember 2022
Prosjektnr. 10616

Det finnes i dag lite systematisk kunnskap om medvirkningsmetoder for unge i kommunene. Det er behov for mer kunnskap og verktøy for hvordan unge kan spille en konstruktiv rolle i å påvirke lokalsamfunnet i sine kommuner.

Hvordan kan ungdom involveres i medvirkningsprosesser i kommunen?

En sentral utfordring for kommunene er hvordan ungdom blir involvert i lovpålagte medvirkningsprosesser på en måte som gir reell innflytelse, samtidig som ungdommene får en opplevelse av mestring, å bli sett og hørt, og en mulighet til å bli en vedvarende ressurs i sine nærmiljøer.

Prosjektet skal derfor skaffe kunnskap og erfaringer med medvirkningsprosesser i Norge og de øvrige nordiske land gjennom dokumentstudier og intervjuer.

Heve kvaliteten på medvirkningsarbeidet

Prosjektet skal avdekke hvordan kvaliteten på medvirkning kan heves. Prosjektet skal derfor, i samarbeid med seks utvalgte kommuner og lokale unge medforskere, organisere samlinger med ungdom, foreldre og andre relevante voksne aktører rundt reelle regulerings- og tiltaksprosesser. I tillegg gjennomføres intervju med administrasjon og ledelse kommunene, samt dokumentanalyser. I tillegg vil vi studere hvordan Ungdata-resultatene benyttes aktivt inn i medvirkningsarbeidet.

Prosjektet skal gi anbefalinger til utvikling av modeller for medvirkning som er fleksible, overførbare mellom kontekster og som gir reell nytteverdi i bruk.

Deltakere

Emneord: Valg og demokrati
Publisert 7. nov. 2022 13:15 - Sist endret 16. nov. 2022 12:36