English version of this page
Avsluttet prosjekt

Fra bosetting til voksenliv

En studie av tjenestekjeden for enslige mindreårige flyktninger.

Prosjektperiode Desember 2018 - oktober 2019
Oppdragsgiver Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
Prosjektnr. 10368
Prosjektleder Hilde Lidén
bilde av to unge menn som går nedover en gang

Illustrasjonsbilde: Daniel Tafjord, Unsplash.com.

Prosjektformål

Forskningsprosjektet skal gi oppdatert kunnskap om tjenestetilbudet til unge flyktninger som er kommet som enslige mindreårige asylsøkere og som blir bosatt i norske kommuner.

Prosjekttilnærming

Vi vil undersøke hvordan tiltakskjeden er organisert i ulike kommuner, tjenesteyteres praksiser og forståelser, samt de unges egen opplevelse av bosetting og overgang til voksenliv.

Mer spesifikt skal studien undersøke rutiner ved bosetting og avsluttet oppfølging, betydningen av kommunens valg av ansvarlig forvaltningsenhet (barnevernet, NAV, flyktningtjenesten ol.) for tiltakskjeden, ressurser, samarbeid og innretning og kvalitet på botiltak, oppfølging og utdanningstilbud.

Studien består av fire arbeidspakker:

  1. En kartleggingsstudie til alle kommuner som i dag har bosatte enslige mindreårige flyktninger.
  2. En case-studie i fire utvalgte kommuner
    1. intervjuer med ledelse/ansatte i kommunenes tjenestekjede
    2. intervjuer og gruppesamtaler med unge flyktninger før og etter botiltak og oppfølging   
    3. intervjuer med skoleledelse/lærere og ungdommer i aktuelle skoletilbud                   
  3.  En intervju- og dokumentstudie for å undersøke rutiner og informasjonsflyt i overgangen fra mottak/omsorgssenter til bosetting
  4. Vergeundersøkelse – kartleggingsstudie av vergers erfaringer og gruppeintervjuer med verger

Deltakere

DeltakerGrad TelefonE-post
Hilde Lidén Forsker I Dr. polit. 951 23 660 hilde.liden@samfunnsforskning.no
Berit Aasen (NIBR)
Anne Balke Staver (NIBR)
Marie Louise Seeberg (NOVA/OsloMet)
Emneord: Velferd, Migrasjon
Publisert 29. jan. 2019 11:16 - Sist endret 21. okt. 2022 15:37