English version of this page

Rammevilkår

Frivillig sektor har hatt en økning innen økonomi. Vi vil se på rammevilkår og finansieringsgrunnlaget til frivillige organisasjoner på ulike felt med ulik økonomisk størrelse og geografisk tilhørighet. 

Økonomisk økning i frivillig sektor

Frivillige organisasjoner og frivillig sektor har hatt en økonomisk økning, om en ser på totale driftskostnader og inntekter. Statlig støtte er en viktig ressurs for frivillige organisasjoner, som har en plass i statsbudsjettet og fra overskudd fra Norsk Tipping. I tillegg mottar organisasjoner offentlig støtte fra kommuner og fylkeskommuner. 

Flere inntektskilder enn statlig støtte

Frivillighetspolitikken sier at frivillig sektor skal ha flere inntekter enn de som kommer fra det offentlige, for å ta vare på sektorens uavhengige og selvstendige stilling. Dette gjøres gjennom samarbeid med næringslivet gjennom pro bono-abeid og pengegaver som spons gjennom konkrete prosjekter. Pengeinnsamling er også en inntektskilde, og det er derfor viktig for organisasjonene å styrke innsats for rekruttering av faddere og faste givere.

Pengeutdelende stiftelser er en økende inntektskilde for organisasjonene. Det er en økning i antall pengeutdelende stiftelser, som også har blitt en viktig del av frivillig sektor.

Rammevilkår og finansieringsgrunnlaget til frivillige organisasjoner

I denne forskningsperioden er det behov for økt innsikt i rammevilkår og finansieringsgrunnlaget til frivillige organisasjoner, lag og foreninger, og undersøke ulike felter med varierende økonomisk størrelse og geografisk tilhørighet.

  • Det er behov for å belyse pengestrømmer i frivillig sektor, og undersøke hvilke inntektskilder og kostnader som bidrar til å drive veksten i sektorens økonomi, og hvordan de ulike kildene spiller sammen.
  • Hvordan har endringer i statens rammevilkår bidratt til å styrke organisasjonenes handlingsrom, og hvordan faller dette ut for ulike organisasjonskategorier og organisasjoner?
  • Hvilken betydning har skattefritak, fritak av arbeidsgiveravgift, fritak skatt gaver m.m. for organisasjonene samlet sett, og sett i forhold til organisasjonstyper? 
  • Hva er sentrale drivere og barrierer for økt støtte fra næringsliv til frivillige organisasjoner?        
  • I hvilken grad har kommunene en frivillighetspolitikk og en strategi for tilskuddsfordeling til frivillige organisasjoner?

Prosjekter

Publisert 18. juni 2020 12:22 - Sist endret 30. sep. 2020 09:44