English version of this page

Endringer i frivillig sektor og organisasjonslandskap

Hva er sentrale påvirknings- og endringsfaktorer som berører frivillig sektor og hvordan møter organisasjonene endringene? Vi undersøker hvilke faktorer som påvirker og endrer frivillig sektor. 

På samme måte som samfunnet, påvirkes organisasjonssamfunnet av store samfunnsendringer. Utviklingen viser større organisasjonsmangfold og sentrale endringer i omfang, sammensetning og orientering i frivillig sektor. Samtidig svekkes koblingen mellom det nasjonale og lokale nivået, og en sterk vekst i enkeltorganisasjoner med et nasjonalt arbeidsområde. Tidligere forskning viser at organisasjonene går gjennom vesentlige endringer i hvordan virksomhetene innretter seg med økt profesjonalisering og en mer spesialisert og byråkratisert administrasjon.

Utvikling og endring i organisasjonslandskapet

Vi vil undersøke utvikling og endring i organisasjonslandskapet og hvordan organisasjonene møter disse for å stå rustet i et samfunn i kontinuerlig endring.

Vi vil også skaffe mer kunnskap om hvordan organisasjonene arbeider for å sikre og ivareta den frivillige innsatsen, som gratis arbeidsinnsats, medlemskap og gaver, og fordelingen mellom disse. 

Hvilke faktorer påvirker og endrer frivillig sektor?

Hva er sentrale påvirknings- og endringsfaktorer som berører frivillig sektor og hvordan møter organisasjonene endringene, sett i lys av frivilligheten som arena og som aktør?

  • Hvordan påvirker kommune- og regionsreformen organisasjonene, og hva synes å berøre og skape endringer i organisasjonene? Vi vil undersøke hvordan endringer på nasjonalt plan har påvirkning på endringer i lokal frivillighetspolitikk, eksempelvis regionsreformen og overføringen av tilskuddet til frivillighetssentraler. 
  • Vekst og fall i organisasjonssamfunnet nasjonalt og lokalt.
  • Hvordan møter organisasjonene utviklingstrekk som fall i antall medlemmer, rekruttering av tillitsvalgte og andre interne forhold av betydning for organisasjonene?
  • Utviklingstrekk og endringer i lys av medlemsmasse, frivillig arbeid og betalt arbeid, samt endringer i ledelse og styrer sett i et bredt likestillingsperspektiv.

Samarbeid mellom frivillig organisasjon og myndighet

Det meste av det frivillige arbeidet utføres lokalt. Kommunene, staten og andre aktører spiller en viktig rolle i å finansiere og tilrettelegge for frivillige organisasjoner lokalt. Det er så langt identifisert utfordringer for samarbeid og politikkdannelse lokalt.

Her vil vi undersøke samarbeidsformer mellom frivillige organisasjoner og myndigheter på områder som oppvekst og fritid, inkludering, omsorg, beredskap.

  • Hva er sentrale forutsetninger for samhandling og hvilke samarbeidsstrategier tas i bruk for å øke samhandling mellom kommuner og frivillige organisasjoner?
  • Vi vil undersøke samspill og samhandling med private aktører i form av prosjektstøtte, finansiering og andre typer involvering av private aktører lokalt og nasjonalt.

Prosjekter

Publisert 18. juni 2020 12:16 - Sist endret 30. sep. 2020 10:09