English version of this page

Nye former for samfunnsengasjement

Globalisering, digitalisering og individualisering endrer måten folk deltar på og engasjerer seg. Ved senteret forsker vi på hvordan nye former for samfunnsengasjement utspiller seg, og hvilke muligheter og utfordringer nye organiseringsformer kan innebære.

Mobiliserings- og deltakelsesformer innenfor sivilsamfunnet er i endring. Samtidig som relasjonen mellom de frivillige organisasjonene og medlemmene endrer seg, oppstår nye former for deltakelse på siden av de etablerte strukturene. Innenfor dette forskningstemaet belyses omfanget og betydningen av slike nye former for samfunnsengasjement, samt hvordan nye former for mobilisering og organisering påvirker sivilsamfunnet som arena for engasjement, ytring og fellesskap.

Vi fokuserer spesielt på tre typer endringsprosesser og de nye deltakelses- og organiseringsformene disse bringer med seg:

  • Digitalisering og fremvekst av sosiale medier.
  • Fremveksten av nye lokale organiseringsformer.
  • Fremveksten av et flerkulturelt, transnasjonalt sivilsamfunn.