English version of this page

Frivillighetens samfunnseffekter

Ved senteret studerer vi effektene av frivillig deltakelse og engasjement – både på individnivå og samfunnsnivå.

Forskning viser at personer som er aktive i organisasjoner gjennomgående har bedre helse og uttrykker større tilfredshet med livet. Dette kan skyldes at deltakelsen i seg selv har positive effekter, men det kan også henge sammen med at frivillige organisasjoner i utgangspunktet tiltrekker seg personer som har god helse og livskvalitet. Ved senteret utforsker vi denne sammenhengen mellom sivilsamfunnsdeltakelse og folkehelse, blant annet gjennom bruk av spørreundersøkelser hvor enkeltrespondenter følges over tid (paneldata).

Senteret forsker også på de bredere samfunnsmessige konsekvensene av frivilligheten. Her inngår blant annet forskning på sivilsamfunnets rolle og betydning i integreringsarbeid, beredskapsarbeid og forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme.