English version of this page

Det frivillige organisasjonslandskapet

Senteret kartlegger og analyserer endringer i det norske frivillige organisasjonslandskapet de siste 30 årene.

Frivillig sektor har endret karakter de siste 30 årene. Mens de tradisjonelle folkebevegelsene med hierarkiske strukturer, medlemsbaserte aktiviteter og brede samfunnspolitiske målsettinger tidligere var dominerende, preges dagens organisasjonslandskap av desentraliserte organisasjonsformer med mer spesialiserte formål, sterk aktivitetsorientering og svakere ideologisk basis. Ved senteret dokumenterer og analyserer vi disse endringene, blant annet ved å kartlegge utviklingen i antall lag og organisasjoner, koblingene mellom lokalt og nasjonalt nivå, frivillig arbeid og betalt sysselsetting, medlemskap og offentlig myndighetskontakt.

Senteret forsker også på organisasjonenes finansieringsgrunnlag og rammevilkår, og på hvilke konsekvenser endringer i inntektsgrunnlag og driftskostnader har for organisasjoner, lag og foreninger av ulike typer og størrelser.

Ved senteret er vi også opptatt av å studere nye samarbeidsplattformer og samspillsformer mellom frivillig, offentlig og privat sektor. Vi forsker blant annet på utbredelsen av og kjennetegn ved sosialt entreprenørskap i Norge, og på nettverk mellom sosiale entreprenører og andre aktører.