Avsluttet prosjekt

Samspill mellom offentlige etater og frivillighet i søk- og redningstjenesten (fase 2)

Prosjektperiode 2015 - 2017
Oppdragsgiver Justis -og beredskapsdepartementet

Prosjektet er en videreføring av et  forprosjekt om frivilliges bidrag til beredskaps- og redningstjenesten (2014-2015). I første prosjektfase har det vært gjennomført en kvalitativ studie av de to politidistriktene, Hordaland og Oslo. Hovedfokus har vært hvordan bruk av frivillige i søk og beredskap foregår, med en særlig vekt på samspill mellom frivillige og innsatsledelse. 

I denne runden er det fem problemstillinger det er særlig relevant å se nærmere på:

 

  • Omfanget av frivillig deltakelse i søk- og redningsaksjoner

  • Samspill mellom kommune og de frivillige organisasjonene

  • Motivasjon for deltakelse i frivillig søk og redning i befolkningen

  • Faktorer som hemmer og fremmer rekruttering i de frivillige organisasjonene

  • Hvordan en kan sikre frivillig deltakelse på øvelser

 

For prosjektfase 2 vil vi fortsette dybdestudier av de samme to politidistriktene, Hordaland og Oslo.

Deltakere

Marte Winsvold Ph.d. Forsker II 930 33 752 Send e-post
Steinar Gjerde
Publisert 25. mai 2017 21:50 - Sist endret 24. sep. 2018 11:25