Avsluttet prosjekt

Rekrutteringens rolle i lokalsamfunnet

Inkluderings- og frafallmekanismer

Prosjektperiode 2012 - 2012
Oppdragsgiver Kulturdepartementet

Hensikten med denne studien er å kartlegge i hvilken grad man bruker felles arenaer for å øke tilgjengeligheten til det lokale foreningslivet for ulike grupper av barn og unge, uavhengig av etnisk bakgrunn og økonomiske og kulturelle ressurser. Det vil også bli kartlagt hvilke erfaringer man har med å bruke ulike arenaer til dette formålet. Målet er å løfte fram konkrete initiativ og forskjellige typer rekrutteringsstrategier – og finne fram til noen strategier som kan øke rekrutteringen og hindre frafall.

Det vil bli brukt et institusjonelt perspektiv på minoriteters rekruttering til deltagelse i frivillige organisasjoner. Rollen frivillige foreninger og offentlige institusjoner kan spille i lokalsamfunnet blir vektlagt.

Prosjektets problemstillinger:

 

  • I hvilken grad legger frivillige organisasjoner og offentlige institusjoner rekrutteringsstrategier med den hensikt å inkludere minoritetsbarn og unge til frivillig deltagelse?

  • I den grad det er et samspill mellom frivillige og offentlige aktører (f. eks. mellom skole og idrettslag), hvilken betydning har dette for å fremme rekruttering og hindre frafall?

  • På hvilke måter bidrar ulike rekrutteringsarenaer til å motvirke sosiale eksklusjonsmekanismer knyttet til økonomi, kultur og språk?

 

Deltakere

Kari Steen-Johnsen Dr. Scient Forsker I 906 49 417 Send e-post
Publisert 25. mai 2017 21:50 - Sist endret 11. des. 2017 10:32