Avsluttet prosjekt

Lokallag i Norge

Datainnsamling

Prosjektperiode 2008 - 2011
Oppdragsgiver Arbeids- og inkluderingsdepartementet; Barne- og likestillingsdepartementet; Kultur- og kirkedepartementet; Kulturdepartementet; Kunnskapsdepartementet

Som et ledd i den første Hopkinsundersøkelsen som ISF og LOS-senteret (senere Rokkansenteret) samarbeidet om, ble det gjennomført en kartlegging av lokallag i Hordaland i 1998. Dette fylket var et naturlig valg siden tilsvarende undersøkelser ble gjennomført i 1980 og 1990, og dette ga muligheter til å analysere endringer i organisasjonssamfunnet.

Det har i den seinere tid blitt økt fokus på økonomien i frivillige organisasjoner, bl.a. pga. frivillighetsmeldingen, momskompensasjon og fordeling av spillemidler. Det har blitt reist mange viktige spørsmål fra politikere, departementer og organisasjoner som det hadde vært enklere å besvare om vi hadde hatt et nasjonalt utvalg av lokallag.

Det er derfor ønskelig å gjennomføre en ny kartlegging av lokallag i alle kommuner i Hordaland, for å beholde mulighetene til å analysere endringer. I tillegg ønsker vi å trekke et tilfeldig stratifisert utvalg av kommuner som også kartlegges. I 1980 ble det i tillegg til Hordaland også gjennomført kartlegging i to andre fylker.

Nå ønsker vi imidlertid å kunne uttale oss sikrere om på hvilke måter Hordaland evt. skiller seg fra et nasjonalt utvalg. Det vil gå flere år før frivillighetsregisteret vil være fylt opp med nok organisasjoner til at det kan danne grunnlaget for å trekke et utvalg. Det vil også være usikkert om lokallag av alle størrelser og typer kommer til å registrere seg i praksis. En kartlegging av alle lokallag i et utvalg kommuner vil dermed uansett være nødvendig.

KOSTRA viser at norske kommuner gir støtte til 15 000 lag og foreninger. De fleste kommuner har dermed adresser til en stor del av lokallagene. Hvor dekkende den oversikten er, kommer an på hvor attraktive støtteordninger som finnes i de enkelte kommuner. Store nasjonale organisasjoner vil også i mange tilfeller ha oversikt over sine lokallag på kommunenivå, og kan også være nyttige kilder.

I tillegg må det brukes nøkkelinformanter som har oversikt over lag og foreninger som verken er tilknyttet nasjonalledd eller søker kommunal støtte, f.eks. fra kommuneadministrasjonen, frivillighetssentraler eller nøkkelposisjoner i frivillig sektor. En del av spørreskjemaet fra 1998 bør videreføres. I tillegg kan det være ønskelig å kartlegge økonomien mer detaljert enn det ble gjort den gangen.

Dataene innsamlet i dette prosjektet vil kunne benyttes for å belyse alle tre hovedtemaer: deltakelse, endringsprosesser, finansieringsordninger og rammevilkår. I tillegg vil spørsmål knyttet til helse og frivillighet samt opplæringsvirksomhet og organisasjonenes forhold til skole bli integrert i undersøkelsen.

Relevante publikasjoner

Fra folkebevegelse til filantropi?av Dag Wollebæk og Karl Henrik Sivesind

Deltakere

Karl Henrik Sivesind Dr. polit. Forsker I 997 06 127 Send e-post
Dag Wollebæk Ph.d. Forsker I 464 33 306 Send e-post
Publisert 25. mai 2017 21:50 - Sist endret 24. sep. 2018 11:24