Avsluttet prosjekt

Frivillighet og integrering

- kvalitative tilnærminger

Prosjektperiode 2008 - 2010
Oppdragsgiver Arbeids- og inkluderingsdepartementet; Barne- og likestillingsdepartementet; Kultur- og kirkedepartementet; Kunnskapsdepartementet

Etnisk mangfoldighet øker i Norge som et resultat av økende innvandring. Ifølge Putnam (2007) kan føre denne trenden til en erosjon av sosial solidaritet og sosial kapital. Funn fra USA viser at etniske mangfoldige nabolag er kjennetegnet av lav tillit, knappere samarbeid og færre ansikt til ansikt relasjoner.

Tradisjonelt har frivillige organisasjoner vært en viktig arena for sosial integrering ved å danne møteplasser der samvær og deltakelse, på tvers av sosiale ulikheter og identitet, bidrar til å skape tillit og sosiale nettverk. Den offentlige diskursen anser frivillige organisasjoner som viktige aktører for integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen. Frivillige organisasjoner kan være en sentral bidragsyter til fostring av sosiale nettverk som bygger på gjensidig tillit og resiprositet.

Likevel bidrar ikke alle sosiale nettverk med samme styrke til sosial integrering. Sosiale nettverk kan være ekskluderende når de knytter individer innenfor homogene grupper (bonding) eller inkluderende ved å knytte individer på tvers av sosiale og identitetsbaserte forskjeller (bridging).

Hensikten med dette prosjektet vil være, gjennom kvalitative undersøkelser av utvalgte frivillige organisasjoner, å identifisere sosiale og organisatoriske prosesser som fører til utvikling av inkluderende sosiale nettverk på tvers av sosiale og identitetsbaserte forskjeller (bridging).

Deltakere

Bernard Enjolras Ph.d. Forsker I, Leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor 976 89 237 Send e-post
Publisert 25. mai 2017 21:50 - Sist endret 11. des. 2017 10:23