English version of this page

Om senteret

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor er et samarbeidsprosjekt mellom Institutt for samfunnsforskning og NORCE Norwegian Research Centre. Senteret har siden etableringen i 2008 hatt som formål å drive faglig uavhengig og samfunnsrelevant forskning på frivillig engasjement og frivillige organisasjoner i Norge.

Følgende fire hovedtemaer er prioriterte forskningsområder for senteret:

Senteret utvikler og formidler forskningsbasert kunnskap om disse temaene til beslutningstakere, andre forskere og allmennheten. I tillegg til å publisere rapporter, vitenskapelige artikler, bokkapitler og bøker, formidler våre forskere funn og analyser gjennom kronikker, seminarer, foredragsholding og deltakelse i den offentlige debatten.

Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor er finansiert av Kulturdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

Publisert 16. mai 2017 13:33 - Sist endret 10. mai 2021 14:39