Reports

The Centre publishes a report series in Norwegian. Most reports include English summaries at the end.

2019

Fladmoe, Audun; Eimhjellen, Ivar; Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Sveinung (2019). Frivillighetens grunnfjell: Hvem gir mest tid og penger til frivillige organisasjoner?. 2019:1. Fulltekst i vitenarkiv.

2018

Wollebæk, Dag (2018). Frivillighet i offentlige og offentlig finansierte kulturinstitusjoner. Rapport fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. 2018:4. Fulltekst i vitenarkiv.

Fladmoe, Audun; Sivesind, Karl Henrik & Arnesen, Daniel (2018). Oppdaterte tall om frivillig innsats i Norge, 1998–2017. Fulltekst i vitenarkiv.

Eimhjellen, Ivar & Arnesen, Sveinung (2018). Organisasjonsengasjement blant innvandrarar. Fulltekst i vitenarkiv.

Arnesen, Daniel (2018). Mellom organisering, politikk og forvaltning: En studie av nasjonale paraplyorganisasjoner i Norge. Fulltekst i vitenarkiv.

2017

Folkestad, Bjarte, Fladmoe, Audun, Sivesind, Karl Henrik & Eimhjellen, Ivar (2017). Endringer i frivillig innsats: Norge i et skandinavisk perspektiv. Fulltekst i vitenarkiv.

Eimhjellen, Ivar & Loga, Jill M. (2017). Nye samarbeidsrelasjoner mellom kommuner og frivillige aktører. Samskaping i nye samarbeidsforhold? Fulltekst i vitenarkiv.

Ervik, Rune & Lindén, Tord Skogedal (2017). Samhandling mellom kommunen og frivillig sektor i eldreomsorgen. Fulltekst i vitenarkiv.

Arnesen, Daniel & Sivesind, Karl Henrik (2017). Finansiering og rammevilkår for frivillig sektor: Endringer, tilpasninger, konsekvenser. Fulltekst i vitenarkiv.

Kraglund, Karin Oline & Enjolras, Bernard (red.) (2017). Norsk frivillighet: Utviklingstrender og samfunnseffekter. Avslutningsrapport for Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Fulltekst i vitenarkiv.

Fladmoe, Audun & Folkestad, Bjarte (2017). Frivillighet og folkehelse: Empiriske analyser av sivilsamfunnsdeltakelse, helse og livskvalitet. Fulltekst i vitenarkiv. 

Gjerde, Steinar & Winsvold, Marte Slagsvold (2017). Frivillige organisasjoner i søk og redning: Utvikling, rekruttering og samarbeid med kommunene  [Voluntary organisations in Search and Rescue: Development, recruiting and collaboration with the municipalities]. Download here.

Winsvold, Marte Slagsvold; Mjelde, Hilmar Langhelle & Loga, Jill M (2017). Trossamfunn som arena for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme [Religious communities as an arena of preventing radicalisation and violent extremism]. Download here.

Eimhjellen, Ivar & Ljunggren, Jørn (2017). Kollektiv handling i digitale medier: Nye digitale skiller? [Collective action in digital media: New digital divides?]. Download here.
 
Ødegård, Guro & Fladmoe, Audun (2017). Samfunnsengasjert ungdom: Deltakelse i politikk og organisasjonsliv blant unge i Oslo [Engaged youth: Civic engagement among young people in Oslo]. Download here.
 
Eriksen, Ingunn Marie & Frøyland, Lars Roar (2017). Levende drabantbyer: Ungdoms deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter i flerkulturelle lokalsamfunn [Vivid satellite towns: Youth's participation in voluntary organisations in multicultural local communities]. Download here.

2016

Sætrang, Synne (2016). «Ikke bare en Facebook-gruppe»: En case-studie av Refugees Welcome-nettverket i Norge [«Not just a Facebook-groupt»: A case study of the Refugees Welcome network in Norway]. Download here.

Loga, Jill (2016). Frivillighet og forretning - En kunnskapsoversikt om nye former for samspill mellom sivilsamfunn og marked [Volunteering and business. An overview of new forms of interaction between the voluntary sector and the private sector]. Download here.

Ødegård, Guro; Bakken, Anders & Strandbu, Åse (2016). Idrettsdeltakelse og trening blant ungdom i Oslo: Barrierer, frafall og endringer over tid [Oslo-youth's participation in sports and physical exercise activities: Barriers, dropping out and changes]. Download here.

Fladmoe, Audun; Sætrang, Synne; Eimhjellen, Ivar; Steen-Johnsen, Kari & Enjolras, Bernard (2016). Nordmenns bidrag i flyktningsituasjonen 2015/2016 [Norwegians' contributions during the refugee situation of 2015/2016]. Download here.

Arnesen, Daniel; Sivesind, Karl Henrik & Gulbrandsen, Trygve Jens (2016). Fra medlemsbaserte organisasjoner til koordinert frivillighet? Det norske organisasjonssamfunnet fra 1980 til 2013 [From member based organisations to coordinated volunteering? The Norwegian organisational community from 1980 to 2013]. Download here.

Gjerde, Steinar & Winsvold, Marte (2016). Bruk av frivillige i søk og redning: En pilotstudie i to politidistrikt [Volunteers in Search and Rescue operations: A pilot study in two police districs]. Download here.

Eimhjellen, Ivar (2016). Innvandrarar si deltaking i norsk frivilligliv - nye tal og metodiske utfordringar [Voluntary participation among immigrants in Norway: New numbers and methodological challenges]. Download here.

Eimhjellen, Ivar & Ødegård, Guro (2016). Klima og migrasjon: To casestudier av sivilsamfunnsorganisering i ei ny tid [Climate and migration: Two case studies of civil society in new times]. Download here.

Folkestad, Bjarte & Mjelde, Hilmar Langhelle (2016). Varierer aktivt organisasjonsmedlemskap etter kommunale kjennetegn? [Do municipal-contextual characteristics influence active organizational membership?]. Download here.

2015

Folkestad, Bjarte; Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin & Selle, Per (2015). Frivillig innsats i Noreg 1998-2014: Kva kjenneteikner dei frivillige og kva har endra seg? [Volunteering in Norway 1998-2014: What characterises the volunteers, and what has changed?]. Download here.

Arnesen, Daniel (2015). Undersøkelsene om frivillig innsats 1998-2014 : Dokumentasjonsrapport. [The Norwegian volunteering-surveys 1998-2014: A documentation report]. Download here.

Trætteberg, Håkon Dalby & Sivesind, Karl Henrik (2015). Ideelle organisasjoners særtrekk og merverdi på helse- og omsorgsfeltet [The distinctiveness and advantages of non-profit health and care organisations]. Download here.

Wollebæk, Dag; Sætrang, Synne & Fladmoe, Audun (2015). Betingelser for frivillig innsats: Motivasjon og kontekst [Conditions for voluntary work: Motivation and context]. Download here.

2013

Saglie, Jo & Segaard, Signe Bock (2013). Grenseløs frivillig foreldreinnsats? En dokumentasjonsrapport [Limitless parent volunteering? A documentation report]. Download here.

Gulbrandsen, Trygve Jens & Sivesind, Karl Henrik (2013). Nasjonale organisasjoner : En første oversikt [National organisations: A first overview]. Download here.

Enjolras, Bernard & Strømsnes, Kristin (red.) (2013). Frivillighet i Norge : Senterets sluttrapport etter 5 år [Volunteering in Norway: The Centre's final report after 5 years]. Download here.

Wollebæk, Dag (2013). Religion og sosial kapital: Hva viser internasjonale spørreundersøkelser? [Religion and social capital: What do international surveys show?]. Download here.

Arnesen, Sveinung; Folkestad, Bjarte & Gjerde, Steinar (2013). Frivillig deltakelse i Norden : Et komparativt perspektiv [Voluntary participation in the Nordic countries: A comparative perspective]. Download here.

2012

Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (red.) (2012). Deltagelse i frivillige organisasjoner: Forutsetninger og effekter [Participation in voluntary organisations: Prerequisities and effects]. Download here. 

Steen-Johnsen, Kari; Enjolras, Bernard & Kruse, Anja Emilie (2012). Nettverkssamfunn og frivillige organisasjoner [The network society and voluntary organisations]. Download here. 

Wollebæk, Dag; Enjolras, Bernard; Steen-Johnsen, Kari & Ødegård, Guro (2012). Ett år etter 22.juli. Har rosetoget gått? [One year after 22 july. Has the rose march passed?]. Download here.

Gulbrandsen, Trygve Jens (2012). Tilpasninger til endringer i økonomiske rammevilkår [Adapting to changes in economic conditions]. Download here.

Sivesind, Karl Henrik (2012). Pengestrømmer i frivillig sektor : Befolkningens gaver og lokallagenes økonomi [Cash flows in the voluntary sector: Donations and income in local voluntary organisations] Download here.

Loga, Jill (2012). Trossamfunn, innvandring, integrasjon: En kunnskapsoversikt [Religious communities, immigration, integration: A knowledge overview]. Download here.

Selle, Per & Strømsnes, Kristin (2012). Organisasjonene og det offentlige: Har vi fått en ny frivillighetspolitikk? [Organisations and the government: A new policy towards the voluntary sector?] Download here.

2011

Gulbrandsen, Trygve Jens & Ødegård, Guro (2011). Frivillige organisasjoner i en ny tid : Utfordringer og endringsprosesser [Voluntary organisations in new times: Challenges and processes of change]. Download here.

Ødegard, Guro & Aars, Jacob (2011). Ungdom, valgdeltagelse og stemmerett: En kunnskapsoversikt [Youth, voter turnout and the right to vote: A knowledge overview]. Download here.

Loga, Jill (2011). Inkludering i nærmiljø: En studie av frivillige organisasjoner som flerkulturelle møteplasser [Integration in local communities: A study of voluntary organisations as multicultural arenas]. Download here.

Aars, Jacob; Nordø, Åsta Dyrnes; Wollebæk, Dag & Christensen, Dag Arne (2011). Ung frivillighet i Norge : Endring og kontinuitet i unges frivillige engasjement 1998-2009 [Young volunteers in Norway: Changes and continuity in young people's voluntary engagement 1998-2009]. Download here.

Christensen, Dag Arne; Strømsnes, Kristin & Wollebæk, Dag (2011). Organisasjonene i Hordaland 1999-2009 [The organisations in Hordaland county 1999-2009]. Download here.

Eimjhellen, Ivar (2011). Inkludering av funksjonshemma i frivillige organisasjonar [Including people with disabilities in voluntary organisations]. Download here.

2010

Lorentzen, Håkon Wergeland (2010). Statlige tilskudd til frivillige organisasjoner : En empirisk kartlegging [Governmental grants for voluntary organisations: An empirical mapping]. Download here.

Wollebæk, Dag & Sivesind, Karl Henrik (2010). Fra folkebevegelse til filantropi? Frivillig innsats i Norge 1997-2009 [From popular movements to philantrophy? Volunteering in Norway 1997-2009]. Download here.

Segaard, Signe Bock (2010). Frivillige lokale organisasjoner som læringsarenaer. Organisasjonenes kontakt med studieforbund og utdanningssystemet [Local voluntary organisations as arenas of learning. The organisation's contact with adult learning associations and the educational system]. Download here.

Eimhjellen, Ivar & Segaard, Signe Bock (2010). Etniske minoriteter og frivillige organisasjoner [Ethnic minorities and voluntary organisations]. Download here.

Enjolras, Bernard & Wollebæk, Dag (2010). Frivillige organisasjoner, sosial utjevning og inkludering [Voluntary organisations, social equialisation and inclusion]. Download here.

Ødegård, Guro (2010). Foreningsliv i et flerkulturelt lokalsamfunn: En studie om integrasjon og sosial kapital [Voluntary organisations in a multicultural local community: A study of integration and social capital]. Download here.

Loga, Jill (2010). Livskvalitet: Betydningen av kultur og frivillighet for helse, trivsel og lykke [Quality of life: The impact of culture and volunteering on health, well-being and happiness]. Download here.

2009

Hagelund, Anniken & Loga, Jill (2009). Frivillighet, innvandring, integrasjon: En kunnskapsoversikt [Volunteering, immigration, integration: A knowledge overview]. Download here.

Published July 19, 2017 9:43 AM - Last modified Jan. 31, 2019 3:55 PM