Tre nye masteroppgaver ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Karoline Garsohol, Fredrik Sagafos og Ingvild Strøm Hansen tar alle en master ved Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen. Med stipend fra Senter for sivilsamfunn og skriver de sine masteroppgaver om temaer som berører senterets forskningsfelt.

Karoline Garsholskal undersøke endringer i forholdet mellom sivilsamfunnet og kommune, fylkeskommune og stat i Norge fra 1980 til 2010. Hun vil hovedsaklig fokusere på hvordan maktforholdet mellom disse to sektorene har endret seg, og prøve å finne årsaksforklaringer på hvorfor denne endringen har skjedd.

- Dette er et interessant felt å studere fordi som det norske samfunnet er blitt bygget på et gjensidig forhold mellom sivilsamfunnet og kommunene og, fylkeskommunene og staten. Dermed kandrastiske endringer i dette forholdet ha en betydelig innvirkning på den norske sosiale kontrakt, sier Garshol.

Fredrik Sagafosforsker på utvikling av tillit, og forholdet mellom generell horisontal tillit og institusjonell vertikal tillit. Hovedsakelig fokuserer han på tidligere kommuniststater i Øst-Europa.

- Med oppgaven vil jeg undersøke nærmere hva det der som har ført til de svært ulike nivåene av institusjonell tillit i ulike østblokkland. Jeg er også interessert i hva som skjer med tillit og sosial kapital når en hel region på et øyeblikk gjennomgår en demokratisk transisjon, sier Sagafos.

Ingvild Strøm Hansenskriver masteroppgave om sivilsamfunnets rolle i Barentsregionen, hovedsakelig med fokus på folk-til-folk-samarbeid mellom Norge og Russland. Siden 1993 har Barentssekretariatet bevilget midler til 3000 ulike prosjekt innenfor ulike felt som helse, miljø, utdanning, urbefolkning og kultur. Med utgangspunkt i teorier om sivilsamfunn er det interessant å evaluere virkningen av de mange prosjektene. Har det vært en endring i måter prosjekter gjennomføres på? Hvilke prosjekt har vist seg å være vellykkede? Er det en spesiell type organisasjoner som deltar? er noen spørsmål Ingvild ønsker å se nærmere på.

- For å sikre rekruttering innenfor forskning knyttet til frivillig sektor har senteret utdelt stipend til studenter som er i ferd med å skrive masteroppgaver om sivilsamfunn og frivillig sektor. Dette gjør vi fordi vi synes det er viktig å legge til rette for og sikre rekruttering til feltet, sier Kristin Strømsnes, forskningskoordinator ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor

Av Luisa Klaveness (luisa.klaveness@samfunnsforskning.no)
Publisert 13. okt. 2010 16:04