Store sosiale forskjeller i frivilligheten

Det er store sosiale forskjeller i frivillig deltakelse i Norge – særlig i idretten.

Bernard Enjolras og Dag Wollebæk har kartlagt sosiale forskjeller i frivillig deltakelse i Norge. Forskerne finner blant annet stor sosial ulikhet i den organiserte idretten.

Personer med høy inntekt, høy utdanning, heltidsansettelse og god helse har langt større sannsynlighet for å være aktivt medlem i en idrettsorganisasjon.

- Spissformulert kan vi altså si at deltakelse i idrettslag i økende grad er en aktivitet for rike og friske mennesker, forteller Wollebæk.

Større forskjeller i Norge
Internasjonale spørreundersøkelser viser at det finnes sosiale forskjeller i frivillig engasjement også i andre land. - Sosiale ulikheter preger organisasjonsdeltakelse i alle vestlige land som er med i analysen: jo høyere inntekt og utdanning, desto flere medlemskap per individ.

Forskerne finner imidlertid større sosiale ulikheter i Norge enn i våre naboland. Forskjellene i engasjement ser ut til å ha økt gjennom perioden 1990-2007, og er spesielt tydelige innen de voksende segmentene av organisasjonslivet: idrett, trim, kultur og fritid.

Underrepresenterte minoriteter
Personer med minoritetsbakgrunn er sterkt underrepresentert i de aller fleste organisasjonstypene, med unntak av menigheter og religiøse foreninger/innvandrerforeninger.

- Innen borettslag – en organisasjonstype der innvandrerne er sterkt overrepresentert blant medlemmene – finner vi knapt noen styremedlemmer med innvandringsbakgrunn fra Afrika eller Asia, skriver Enjolras og Wollebæk.

Viktige språkferdigheter
Selv om kvinner med minoritetsbakgrunn har lavere deltakelsesrate enn menn i alle typer organisasjoner, har kjønnsforskjellene minsket siden 1990-tallet. Forskerne finner dessuten at språkferdigheter er den viktigste enkeltfaktoren for å forklare organisasjonsdeltakelse blant minoritetskvinner.

- Jo bedre man snakker norsk, desto mer sannsynlig er det at man deltar i frivillige organisasjoner.

Frivillighet og rettferdighet
Enjolras og Wollebæk tar utgangspunkt i økonomen Amartya Sens rettferdighetsteori, der ideen om funksjonalitet (functioning) og kapabiliteter (capabilities) står sentralt. I motsetning til andre rettferdighetsteoretikere tar ikke Sen utgangspunkt i fordelingen av goder eller nytteverdi, men i personers faktiske muligheter til å ’leve et liv de har grunn til å verdsette.’

Fra dette perspektivet kan deltakelse i frivillige organisasjoner være en viktig kilde til grunnleggende kapabiliteter, blant annet ved å sosialisere medlemmene i demokratisk kultur.

Les hele rapporten:
Frivillige organisasjoner, sosial utjevning og inkludering

Av Kristian Landsgård (kristian.landsgard@samfunnsforskning.no)
Publisert 24. feb. 2010 10:21 - Sist endret 19. des. 2017 12:53