Sosialt entreprenørskap i kommunale tjenester

Hvordan kan det bedre legges til rette for utviklingen av samarbeid mellom kommuner og sosiale entreprenører? Dette er et av spørsmålene som skal belyses i FoU-prosjektet «Sosiale entreprenører – kommunale endringsagenter» som startet opp 15. juni.

Formålet med prosjektet er å generere ny kunnskap om potensialet ved sosialt entreprenørskap i fornyelsen av organisering og oppgaveløsning i kommunal sektor. Det skal også gi innsikt i hvordan politiske og administrative lederroller må endres for å gjøre nytte av sosialt entreprenørskap.

Sosiale entreprenører er personer eller organisasjoner som jobber med nye og innovative løsninger for ulike velferds- eller miljøutfordringer. De arbeider like mye, eller kanskje mer, for å oppnå en samfunnsnytte enn økonomisk utbytte, og baserer ofte aktiviteter på frivillig innsats. De kan for eksempel jobbe med arbeidsinkludering, og samtidig produsere verdier som innovasjon, sosial kapital og sosial utjevning.

Prosjektet har en kvalitativ tilnærming og skal bygge på innspill og erfaringer fra både sosiale entreprenører selv og fra kommunene som arbeidsgiver. Erfaringer fra andre europeiske land som har utviklet samhandling mellom sosiale entreprenører og kommuner vil også benyttes. Prosjektet vil legge vekt på begrensninger og muligheter i rammebetingelser og regelverk i kommunal sektor.

Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, NIBR og det europeiske forskningsnettverket EMES. Forskerteamet er tverrfaglig sammensatt med kompetanse fra statsvitenskap, sosiologi, jus og økonomi. Gruppen består av  Jill Loga (prosjektleder) og Ivar Eimhjellen ved Uni Research Rokkansenteret, Marthe Winsvold og  Eline Lorentzen Ingstad ved Institutt for samfunnsforskning, Sigrid Stokstad ved NIBR og Jennifer Eschweiler ved EMES European Research Network.

Prosjektet er finansiert av kommunesektorens organisasjon KS.

Av Sætrang Synne (synne.satrang@samfunnsforskning.no)
Publisert 10. aug. 2015 10:08 - Sist endret 26. juli 2017 10:56