Skjevfordeling i frivilligheten

Økonomi, utdanning og ressurser i nærmiljøet bidrar til at deltagelse i frivillige organisasjoner blir skjevfordelt. - Dette stenger mange ute fra de positive effektene frivilligheten kan gi, mener forskere.

De fleste nordmenn er medlem av én eller flere frivillige organisasjoner, men aktiviteten er skjevt fordelt. I en ny undersøkelse har ni forskere ved Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor sett på hvilke mekanismer som skaper ulikhet i deltagelse. Resultatene presenteres i rapporten «Deltagelse i frivillige organisasjoner. Forutsetninger og effekter».

- Tidligere forskning har vist at økonomi skaper ulikhet i deltagelse. Nå ser vi at idretten er den organisasjonstypen som i minst grad rekrutterer barn fra familier med lav inntekt, sier Karl Henrik Sivesind.

Han mener det er liten grunn til å tro at interessen for å drive med idrett skulle være mindre hos de med lav inntekt.

- En mulig forklaring er at kostnadene knyttet til utstyr, reise og overnatting i forbindelse med konkurranser og treningsleirer blir for høye, sier han.

Samlivsbrudd spiller inn

Forskerne mener forholdene i hjemmet også påvirker unges organisasjonsdeltagelse.

- Ustabile hjemmeforhold gjør det vanskeligere for ungdom å engasjere seg i foreningslivet. Ungdom som har opplevd foreldres samlivsbrudd slutter oftere i organisasjoner de har vært medlem av, sier Jacob Aars.

Påvirker yrkesaktivitet

Dag Wollebæk og Sveinung Arnesen har undersøkt sammenhengen mellom organisasjonsdeltagelse og yrkesaktivitet.

- Organisasjonsaktiv ungdom tar oftere høyere utdannelse, jobber sjeldnere deltid og har oftere høystatusyrker. Dette gjelder imidlertid bare ungdom med høyt utdannede foreldre. Organisasjonslivet bidrar derfor ikke til å bryte den sosiale arven eller øke den sosiale mobiliteten, sier forskerne.

Sosial tilhørighet

Tilknytningen til bomiljø har også en betydning, mener Sveinung Arnesen, Bjarte Folkestad og Dag-Arne Christensen.

- Innbyggere som føler en sosial tilhørighet og forankring til bostedet sitt, er også mer aktive i frivillige organisasjoner. Dersom man ønsker å øke deltagelsen blant de som vanligvis ikke deltar, kan tiltak som knytter personen tettere til sitt nærmiljø ha positiv effekt, sier forskerne.

Tilknytning til nærmiljøet står også sentralt i Guro Ødegård, Kari Steen-Johnsen og Bodil Ravnebergs bidrag, der de har sett på rekruttering av unge til frivillige organisasjoner i fire flerkulturelle lokalsamfunn. Forskerne mener lokale myndigheter i større grad bør utvikle en grasrotforankret integrasjons- og frivillighetspolitikk.

- Ofte motiveres myndighetenes tiltak av at frivillig aktivitet skal hindre uønsket adferd, i stedet for å bygge inkluderende nettverk, aktivitetsfellesskap og sosial kapital. Våre funn viser at der lokale myndigheter utvikler tiltak som får lokale krefter til å dra sammen, lykkes de i å skape inkluderende fritidsarenaer for unge.

Omfattende studie

Bernard Enjolras, Kari Steen-Johnsen og Guro Ødegård har redigert den omfattende rapporten. Studien tar for seg den betydning eksklusjonsmekanismer på individ-, organisasjons- og lokalsamfunnsnivå har for rekruttering og frafall i det lokale foreningslivet.

Les rapporten

Av Trude Løw Hansen (trude.l.hansen@samfunnsforskning.no)
Publisert 16. aug. 2012 09:18 - Sist endret 19. des. 2017 13:16