Skal debattere verdien av frivillighet

Forholdet mellom det offentlige og de frivillige organisasjonene er et høyaktuelt spørsmål, sier ISF-forsker Daniel Arnesen. Mandag kan du høre ham på Arendalsuka.

Bilde av Daniel Arnsen med sitat

Hva er verdien av frivilligheten, spør organisasjonen Ingerfair på Arendalsukas første dag, mandag. Blant spørsmålene som skal debatteres er frivillighetens potensiale og hvilke rammebetingelser frivillige må ha for å skape verdi. ISF-forsker Daniel Arnesen er blant paneldeltakerne.

Hvilke utviklingstrekk har man sett i frivilligheten i senere tid?

–  Frivilligheten har stort potensiale og skaper mye merverdi i samfunnet. Den gir egenorganiserte utfoldelsesmuligheter, er en kanal for deltakelse i samfunnsdebatt og politikkutforming, og spiller dessuten en viktig rolle med å løse bestemte samfunnsoppdrag. Men det har skjedd store endringer i det frivillige organisasjonssamfunnet i løpet av de siste tiårene som også skaper nye utfordringer for sektoren. Relasjonen til det offentlige har blitt viktigere i denne sammenheng, forteller Arnesen.

Hvilken rolle har det offentlige i norsk frivillighet?

– Ser man på utviklingen i løpet av de siste ti-femten årene har det offentlige meldt seg stadig mer på i å utforme en politikk for frivilligheten. Det ser man også i at en større andel av inntektene til den frivillige sektoren kommer fra det offentlige. De senere årene har spesielt generelle rammestyrte ordninger som momskompensasjon og spillemidler vært viktige drivere i denne utviklingen, men man har også sett en økning i omfanget av drifts- og prosjekttilskudd.

Hvilke utfordringer skaper dette?

– Spørsmålet her er grunnleggende sett hvordan det offentlige kan skape forutsigbare rammer for de frivillige organisasjonene. Det er høyaktuelt i forbindelse med frivillighetsmeldingen som er ventet til denne høsten. Med det følger det en rekke viktige spørsmål om hvordan relasjonen mellom stat og sivilsamfunn skal arte seg: Hva skal overlates til organisasjonene selv – til medlemsdemokratiet – og hva kan det offentlige forvente å få igjen for støtten?

Debatten «Hva er verdien av frivilligheten» arrangeres på No. 9 Kaffe & Platebar i Arendal mandag kl. 12-13.15. Klikk her for mer informasjon.

Publisert 10. aug. 2018 15:41 - Sist endret 10. aug. 2018 15:48